Kryptografické systémy a ich aplikácie - ÚINF/KRS


Vitajte na stránke predmetu Kryptografické systémy a ich aplikácie.
Prednášky budú v tomto semestri v utorok o 15:20 v posluchárni P10 (SJ2P10).
Cvičenia potom v stredu o 10:45 v P3 (SA1C03).
Na tomto mieste nájdete počas semestra informácie a dôležité odkazy.

Predbežné sylaby
Cvičenia
Odporúčaná literatúra a ďalšie zdroje informácií
Pravidlá hodnotenia

  Prebraté a plánované témy
19.9.2017 Steganografia. Kódové knihy. Kryptografický systém, základné pojmy.
Caesarova šifra, posuvné a afinné šifry. Monoalfabetická substitúcia.
Možnosti frekvenčnej kryptoanalýzy. Typy kryptoanalytických útokov.
Homofónna substitúcia. Bigramové šifry ( Playfair, Hill), trigramy.
Understanding Cryptography - 1. kapitola - len v intranete
Slajdy z prednášky

Úlohy na precvičenie - séria A (doc, pdf) - odovzdať do 26. 9. 2017, 15:20.

26.9.2017 Polyalfabetické šifry (Vigenére), Kasiského analytická metóda.
Kerckhoffove zásady pre kryptografické systémy.
Šifrovacie stroje (Enigma), kryptoanalýza.

Odporúčaná literatúra :

Ch. Paar, J. Pelzl: Understanding Cryptography, Springer 2010 (vďaka licencii Springer prístupné v intranete)
A. Menezes, P. van Oorschot, S.Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2001 (free!)
B. Schneier: Applied Cryptography. Protocols, Algorithms and Source Code in C, 2.ed., John Wiley&Sons, 1996 (v študovni)
D. R. Stinson: Cryptography. Theory and Practie, 2.ed., CRC Press, 2002 (v študovni)
W. Stallings: Cryptography and Network Security. Principles and Practice, 5.ed., Prentice-Hall, 2011
M. Welschenbach: Cryptography in C and C++, Apress, 2001
W. Trappe, L.C.Washington: Introduction to Cryptography with Coding Theory, Prentice-Hall, 2006
T. Koshy: Elementary Number Theory with Applications, Academic Press, 2001
Skriptá Kryptológia od Martina Staneka

S. Singh: The Code Book, (český preklad: Kniha kódů a šifer, Argo, 2003)
L. Dobda: Ochrana dat v informačních systémech, Grada 1998
J. Přibyl, J. Kodl: Ochrana dat v informatice, Vydavatelství ČVUT, 1996
L. Huraj: Nebojme sa šifrovania - príručka pre stredoškolských učiteľov


Ďalšie zdroje na Sieti :

Kryptografické kompendium J. Savarda
CryptoDox
G.Goebel: Codes, Ciphers & Codebreaking
S. Singh: Crypto Corner
Crypto Museum
Historical Ciphers
Computer Science Student ResourcesKritériá hodnotenia - bodované aktivity:

Celkove je možné získať spolu cca 140 bodov. Na absolvovanie so ziskom kreditov teda potrebujete aspoň 70 bodov. Stupňom D budem hodnotiť zisk aspoň 80 bodov, C aspoň 90 bodov, B aspoň 100 bodov a A aspoň 110 bodov.

Problémy a otázky môžete konzultovať s cvičiacim (podľa konzultačných hodín), s prednášajúcim po prednáške resp. elektronickou poštou na adrese jirasek at upjs.sk. Konzultácie je možné dohodnúť aj individuálne, no len v priebehu semestra. V skúškovom období konzultácie nebudú.