180 minút s Androidom: 10. stretnutie [HTML/Markdown Editor]

Vzorová aplikácia

Vytvorme jednoduchý editor pre syntax Markdown spolu s náhľadom syntaxe.

Prispôsobme ju pre tablety: na telefónoch budeme môcť buď upravovať zdrojový text, alebo prezerať jeho náhľad (v dvoch “aktivitách”), a na tabletoch, kde máme dosť miesta, budeme vidieť zdrojový text i náhľad vedľa seba.

Pozn. na stretnutí sme urobili kostru pre HTML editor. Markdown je jednoduchým rozšírením tohto nápadu.

Výsledný projekt

Zdrojový kód sa nachádza na Githube.

markdownr-04

Koncepty, ktoré zvládneme

 • fragmenty
 • lišta akcií (action bar)
 • podpora kompatibilnej knižnice v7
 • použitie iných Java knižníc

Postup prác

 1. pripravíme najprv verziu pre oba “panely” vedľa seba
 2. potom ju prispôsobíme pre použitie na výšku i na šírku
 3. potom ju prispôsobíme pre malé zariadenia

Fragmenty

 • predstavujú “podaktivity”
  • autonómne časti používateľského rozhrania, ktorú možno použiť na viacerých miestach.
 • z fragmentov možno poskladať používateľské rozhranie aktivity
 • vďaka fragmentov môžeme budovať flexibilné rozhrania použiteľné na mnohých typoch zariadení

Fragmenty v našej aplikácii

 • textový editor bude tvoriť jeden fragment
 • náhľad bude druhý fragment
 • fragmenty môžeme ukladať vedľa seba
 • dynamicky vytvárať a zahadzovať

Zdroják a náhľad bok po boku

Štruktúra fragmentu

 • fragment je trieda dediaca od Fragment
  • pre zachovanie kompatibility importnime android.support.v4.app.Fragment z knižnice kompatibility
 • fragment potrebuje vlastný XML layout

Fragment č. 1: editor Markdownu

 • vyrobíme nový fragment, buď ručne, alebo pomocou File | New Android Object | New Blank Fragment.

XML Layout

Layout je tvorený jediným textovým políčkom

<EditText
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@+id/edit_text_markdown_source"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:inputType="textMultiLine"
    android:gravity="top|left"
/>
 • nastavíme typ na textMultiline, čím indikujeme viacriadkový text
 • nastavíme centrovanie textu na vľavo-hore, pretože štandardné nastavenie centruje vertikálne.
  • nastavenia môžeme kombinovať znakom rúry | (klasické C/C++ bitové OR)
  • pozor, toto je iné nastavenie než layout_gravity, ktoré ovplyvňuje centrovanie celého komponentu v celom layoute

Java

package sk.upjs.ics.android.markdownr;

import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

public class MarkdownSourceFragment extends Fragment {

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
      Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_markdown_source, container, false);
  }
}
 • fragment musí mať jeden implicitný konštruktor (bez parametrov, verejný).
 • ukážková trieda ho má, pozor ale na situácie, keď vyrobíme viacparametrový konštruktor
 • naparsovanie layoutu z XML prebehne v metóde onCreateView()

  • inflater: inštancia nafukovača XML
  • container: rodičovský kontajner, do ktorého sa načítajú vnorené komponenty z XML
 • zavoláme inflate() na nafukovači, potrebujeme:

  • identifikátor layoutu so XML
  • kontajner, z ktorého sa preberú parametre layoutu deklarované v XML
  • indikátor, či sa majú komponenty automaticky napojiť na rodiča: v tomto prípade napojenie nechceme (nevieme, kto bude v konečnom dôsledku rodičom fragmentu)
  • podrobné vysvetlenie: Dave Smith: Layout inflation as Intended
  • metóda vráti naparsovaný view

Úprava aplikácie

Aj keď naša aplikácia nie je hotová, už môžeme spustiť hlavnú aktivitu s jediným fragmentom. Upravme activity_main.xml:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" 
  android:orientation="horizontal"
  >

  <fragment
    android:id="@+id/fragment_markdown_source"
    android:name="sk.upjs.ics.android.markdownr.MarkdownSourceFragment"
    android:layout_width="0dip"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_weight="1"
    />

</LinearLayout>
 • vytvoríme horizontálny lineárny layout
  • pre aktivity bok po boku
 • fragment deklarujeme elementom <fragment>
  • uvedieme názov triedy s fragmentom, ktorú sme vytvorili
  • uvedieme identifikátor, potrebný pre manažovanie stavu po pauzovaní, či obnovení
  • dáme fragmentu váhu: 1 pri jednom komponente znamená, že fragment zaberie celú šírku (toto nie je povinné, ale hodí sa to v ďalšom kroku)

Spustenie aplikácie… neúspešné

Pri prvom spustení [na Androide 2.x] dostaneme výnimku, kde príčina bude:

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: 
android.view.fragment in loader 
dalvik.system.PathClassLoader
[/data/app/sk.upjs.ics.android.markdownr-1.apk]

Alebo (Android 4.4.2):

Caused by: android.app.Fragment$InstantiationException: 
Trying to instantiate a class
sk.upjs.ics.android.markdownr.MarkdownSourceFragment 
that is not a Fragment

Príčinou je naša aktivita, ktorá nepodporuje fragmenty. Musíme zmeniť jej triedu.

Hlavná aktivita musí dediť od FragmentActivity!

public class MainActivity extends FragmentActivity {
...

Spustenie aplikácie II.

 • spustí sa aktivita
 • textové políčko zaberie celú obrazovku

markdownr-03

markdownr-01

Fragment č. 2: náhľad

Náhľad vybavíme pomocou zabudovaného webového prehliadača WebView.

Layout (fragment_markdown_preview.xml)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<WebView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/web_view_markdown"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent" 
 />

Komponentu prideľme identifikátor, budeme ho potrebovať neskôr pri nastavovaní obsahu.

Java

package sk.upjs.ics.android.markdownr;

import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.webkit.WebView;

public class MarkdownPreviewFragment extends Fragment {
  private WebView webView;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
      Bundle savedInstanceState) {
    View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_markdown_preview, container, false);

    webView = (WebView) view.findViewById(R.id.web_view_markdown);
    webView.loadData("<i>No Markdown source</i>", "text/html; charset=UTF-8", null);
    return view;
  }

}
 • na rozdiel od predošlého fragmentu si nafúknutý view poznačíme do premennej
 • z nej totiž budeme vyťahovať komponent(y) pomocou findViewById()

WebView

 • zabudovaný HTML5 prehliadač
 • vychádza z Chrome/Chromium/Webkit
 • metódou loadData() načítame ľubovoľné stringové dáta ako HTML
  • uveďme HTML kód
  • uveďme MIME typ obsahu (content type) vrátane znakovej sady
  • kódovanie vynecháme (null)
 • komponent potrebuje právo internetu. Dodajme do manifestu:

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  

Úprava hlavnej aktivity

Do activity_main.xml dodajme druhý <fragment>:

<fragment
  android:id="@+id/fragment_markdown_preview"
  android:name="sk.upjs.ics.android.markdownr.MarkdownPreviewFragment"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:layout_weight="1"
  />

Teraz využijeme aj atribút layout_weight: dva komponenty s váhou 1 dávajú spolu váhu 2 a teda každý zaberie polovicu šírky nadradeného kontajnera.

Pozorujme správanie

 • oba fragmenty sa uložia vedľa seba
 • môžeme pozorovať, ako sa zachováva rozloženie i pri rotácii zariadenia

Otázka zlých jazykov

 • Keďže v každom fragmente je len jediný komponent, pokojne by sme sa obišli aj bez nich; komponenty by sme ukladali vedľa seba v layoute
 • Fragmenty sa však tvária ako kontajnery komponentov (v Swingu: panely, v HTML: <div>y)

markdownr-02

Odlišný layout pri orientácii na výšku

 • na malých zariadeniach vyzerá výzor bok po boku veľmi divne
  • strašne málo miesta pre monitor
 • urobme samostatný layout pre malé displeje i pre veľké

Kvalifikátory (qualifiers)

 • umožňujú definovať layouty, konštanty a pod. pre rozličné typy zariadení
 • príklady:
  • layout-sw600dp: layouty pre zariadenia so šírkou aspoň 600 dp (typizovaný 7palcový tablet)
  • layout-sw600dp-land: ako v predošlom bode, ale na šírku

Modifikácia layoutov

 1. vytvorme adresár res/layout-sw600dp-land
 2. Vezmime res/layout/activity_main.xml a skopírujme ho doň. Tento dvojpanelový layout použijeme pre horizontálne rotované tabletové zariadenie
 3. upravme res/layout/activity_main.xml: vyhoďme z neho deklaráciu pravého (náhľadového fragmentu)
 4. otestujme to na rozličných zariadeniach

Pozorovanie

 • Android automaticky načíta správny XML layout podľa zariadenia
 • v Java kóde nemusíme nič meniť

Dynamické fragmenty

 • na malých displejoch buď zobrazíme zdroják alebo náhľad
 • vyriešime to dynamickými fragmentami
  • lebo staticky deklarované fragmenty v XML nemožno odstraňovať, ani pridávať za behu
 • dynamicky budeme zamieňať fragment zdrojáku za fragment náhľadu a naopak.
 • na obrazovke bude vidno stále len jeden fragment

Úprava hlavnej aktivity

Upravme res/layout/activity_main.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" 
  android:orientation="horizontal"
  android:id="@+id/layout_root"
 />
 • vymazali sme všetky deklarácie fragmentov
 • pridali sme však identifikátor! (Budeme ho potrebovať o chvíľu)

Kód

 • Identifikátor layoutu (R.id.layout_root) sa nachádza v layoute pre jediný fragment. Duálne zobrazenie tento identifikátor nemá.
 • Takto vieme zistiť, v akom režime sa nachádzame.

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  
    if(isSinglePane()) {
      showMarkdownSource();
    }
  }
  

Metóda na zistenie je jednoduchá, overí existenciu komponentu s identifikátorom:

public boolean isSinglePane() {
  return findViewById(R.id.layout_root) != null;
}

Ak sme v dvojpanelovom režime, nemusíme robiť nič špeciálne. Načítalo sa totiž XML s fixnými dvoma fragmentmi.

Dynamické nahrádzanie fragmentov: transakcie

 • Metóda showMarkdownSource() nahradí obsah fragmentu.
 • dynamické zmeny fragmentov bežia v transakcii:
  • postupnosť zmien, ktorá musí prebehnúť celá
  • zaradí sa do fronty udalostí v hlavnom vlákne

Kód

private void showMarkdownSource() {
  getSupportFragmentManager()
    .beginTransaction()
    .replace(R.id.layout_root, new MarkdownSourceFragment())
    .commit();
}  
 • získame inštanciu fragment managera (metóda support vráti variant z knižnice kompatibility)
 • začneme transakciu
 • nahradíme komponent layoutu našim fragmentom. Tu využijeme opäť identifikátor z XML
 • transakciu komitneme

Prepínanie medzi dynamickými fragmentami [bonus]

Plán:

 1. vytvoríme tlačidlo v menu / na action bare
 2. vytvoríme enum so stavmi: zdroják, náhľad, oba
 3. zabezpečíme prepínanie stavov

Položka menu / tlačidlo na actionbare

Upravme res/menu/main.xml

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <item android:id="@+id/show_source_menu" 
    android:title="Show source"
    />

  <item android:id="@+id/show_html_menu" 
    android:title="Preview"
    />

</menu>
 • dodali sme dve položky
 • budeme ich dynamicky skrývať a zobrazovať

Položky menu

 • menu budeme budovať dynamicky
 • využijeme metódu onCreateOptionsMenu()
 • dynamicky usúdime, čo sa má zjaviť a čo nie

Menu vytvoríme klasicky:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  super.onPrepareOptionsMenu(menu);
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
  MenuItem showHtmlMenu = menu.findItem(R.id.show_html_menu);
  MenuItem showHtmlSourceMenu = menu.findItem(R.id.show_source_menu);

  if(mode == Mode.SOURCE) {
    showHtmlMenu.setVisible(true);
    showHtmlSourceMenu.setVisible(false);
  } else if (mode == Mode.PREVIEW) {
    showHtmlMenu.setVisible(false);
    showHtmlSourceMenu.setVisible(true);
  } else {
    showHtmlMenu.setVisible(false);
    showHtmlSourceMenu.setVisible(false);      
  }
  return true;
}

Položky budeme skrývať a zobrazovať po výbere:

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch(item.getItemId()) {
  case R.id.show_html_menu:
    showHtml();
    supportInvalidateOptionsMenu();
    return true;
  case R.id.show_source_menu:
    showMarkdownSource();
    supportInvalidateOptionsMenu();
    return true;
  }
  return super.onOptionsItemSelected(item);
}

Dôležité je zavolať supportInvalidateOptionsMenu (Android 4.x: invalidateOptionsMenu()), ktorým úplne prebudujeme menu i položky na lište akcií.

Enum a prepínanie stavov

 • po výbere položky menu v onOptionsItemSelected() prepneme indikátor a zavoláme príslušnú zmenu fragmentu
 • doplníme metódu na zobrazenie HTML:

  private void showHtml() {
    getSupportFragmentManager()
      .beginTransaction()
      .replace(R.id.layout_root, new MarkdownPreviewFragment())
      .commit();
    mode = Mode.PREVIEW;
    supportInvalidateOptionsMenu();
  }
  

Sledujme správanie

 • menu sa dynamicky skrýva a zobrazuje v lište akcií podľa potreby
 • tlačidlá sa tiež dynamicky schovávajú

Knižnica kompatibility v7

 • štandardný projekt pre Android 2.x vie využívať knižnicu kompatibility
 • a používať veci “z budúcnosti”
 • knižnica kompatibility je štandardne v4:
  • čítame “veci z nového Androidu” použiteľné dokonca v API Level 4″ (Android 1.6)
 • niektoré nové veci však nemôžu byť v takomto starom API použiteľné
  • príklad: ActionBar
 • novšia verzia: knižnica kompatibility v7: požadujúca minimálne API Level 7 (2.1/Froyo)

Ako importnúť knižnicu?

 • knižnica sa dodáva ako JAR
 • ten však neobsahuje resources, teda grafické elementy, ktoré chceme používať

Importneme

 • V Eclipse:

  • File | Import… | Existing Android Project…
  • importneme z útrob Android SDK, napr.

   c:\android\sdk\extras\android\support\v7\appcompat 
   
  • Vznikne tak nový projekt v našom workspace.

Riešenie problémov

 • ak sa projekt sťažuje, že je nastavený na konkrétny API Level (napr. 16):
  • buď stiahneme príslušný API level cez správcu SDK
  • alebo pravý klik na tento projekt, Properties, sekcia Android a vyberme Project Build Target na nejaký iný než je nastavený, stlačme OK. Následne opäť proces zopakujme, a vyberme Project Build Target na taký API Level, oproti ktorému kompilujeme projekty (typicky najnovší Android).
  • inak povedané: vyberme ľubovoľný PBT, potvrďme dialóg, a potom ho vráťme späť.
  • cheat je prebratý zo StackOverflow

Využitie knižnice v našom projekte

Projekt importnime do nášho projektu:

 • pravý klik na tento projekt, Properties, sekcia Android
 • sekcia Library
 • pomocou tlačidla Add… pridajme knižnicu kompatibility

Riešenie problémov

 • Ak sa projekt sťažuje, že je chyba v SHA-1 (uvidíme to v Eclipse, vo view Console), kliknime na adresár libs v našom projekte a odstráňme (Delete) súbor android-support-v4.jar

Lišta akcií / Action Bar v Android 2.x

 • vďaka knižnici kompatibility v7 môžeme mať lištu akcií i v starom Androide
 • aktivita, ktorá chce lištu akcií, musí oddediť od ActionBarActivity

Spustenie aktivity

Uvidíme výnimku:

java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo
{sk.upjs.ics.android.markdownr/
sk.upjs.ics.android.markdownr.MainActivity}: 
java.lang.IllegalStateException: 
You need to use a Theme.AppCompat theme (or descendant) 
with this activity.

Musíme upraviť manifest: nastavme tému pre aplikáciu <application>:

android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"
 • Táto téma bude svetlá, s tmavou lištou akcií.
 • Preskúšajte aj iné možnosti.

Obdivovanie lišty

 • Lišta vyzerá analogicky ako v novších Androidoch.
 • Tlačidlo s troma bodkami (vpravo) je však stotožnené s ponukou menu v tradičnom duchu Androidu 2.X
 • Na Androide 4.x však lišta vyzerá korektne.

Bonus: odovzdávanie informácií medzi fragmentami

 • chceme dodávať do fragmentu informácie pri jeho vytváraní
 • nemôžeme však využiť konštruktor s viacerými parametrami
  • presnejšie, môžeme, ale musíme si vytvoriť aj bezparametrový konštruktor
   • Android ho využíva pri dynamickom vytváraní inštnacií
 • namiesto toho môžeme využiť settery
 • alebo ešte lepšie argumenty
  • argumenty totiž prežijú aj rekonfiguráciu fragmentu vďaka zabudovanej podpore onSaveInstanceState()

Riešenie: statická továrenská metóda

private static final String ARG_KEY_HTML_DATA = "htmlData";

...

public static MarkdownPreviewFragment newInstance(String htmlData) {
  MarkdownPreviewFragment fragment = new MarkdownPreviewFragment();
  Bundle args = new Bundle();
  args.putString(ARG_KEY_HTML_DATA, htmlData);

  fragment.setArguments(args);

  return fragment;
}  

Vyzdvihnutie argumentov

private static final String DEFAULT_HTML = "<i>No Markdown source</i>";

private String getHtmlData() {
  Bundle args = getArguments();
  if(args != null && args.containsKey(ARG_KEY_HTML_DATA)) {
    return args.getString(ARG_KEY_HTML_DATA);
  }
  return DEFAULT_HTML;
}  

Načítanie textu

webView.loadData(getHtmlData(), "text/html", "utf-8");

Použitie z hlavnej aktivity

Upravíme transakciu pri zobrazovaní HTML:

private void showHtml() {
  EditText htmlSourceEditText = (EditText) findViewById(R.id.edit_text_markdown_source);
  MarkdownPreviewFragment fragment = MarkdownPreviewFragment.newInstance(htmlSourceEditText.getText().toString());

  getSupportFragmentManager()
    .beginTransaction()
    .replace(R.id.layout_root, fragment)
    .commit();
  mode = Mode.PREVIEW;
}  
 • najprv z aktuálneho layoutu pre zdrojový kód v Markdowne vytiahneme textové políčko
 • získame z neho text
 • vytvoríme inštanciu fragmentu statickou metódou, ktorú sme pred chvíľou napísali
 • spustíme transakciu

Bonus: udržiavanie stavov

 • naše fragmenty sa riadia životným cyklom
 • môžu byť odstreľované a vytvárané nanovo
 • zatiaľ fungujeme zle:
  • skúste otočiť zariadenie, keď je vidieť len fragment so zdrojákom (text sa stratí)
  • skúste zobraziť náhľad a potom opäť zdroják (text sa stratí)
 • vyriešime to obídením: všetko budeme ukladať do SharedPreferences
 • týmto zaistíme, že dáta prežijú aj reštart telefónu

Metódy v MarkdownSourceFragment

@Override
public void onResume() {
  super.onResume();

  SharedPreferences preferences = getActivity().getPreferences(Activity.MODE_PRIVATE);
  String htmlSource = preferences.getString(PREFERENCE_KEY_MARKDOWN_SOURCE, "");
  markdownSourceEditText.setText(htmlSource);
}

@Override
public void onPause() {
  SharedPreferences preferences = getActivity().getPreferences(Activity.MODE_PRIVATE);
  Editor editor = preferences.edit();
  editor.putString(PREFERENCE_KEY_MARKDOWN_SOURCE, markdownSourceEditText.getText().toString());
  editor.commit();

  super.onPause();
}

Bonus: prevod pomocou knižnice

Nechávame na pozorného čitateľa.

Využiť sa môže knižnica MarkdownPapers.

Konfigurácia tlačidiel na lište akcií

 • action bar pojme všetky položky z menu
 • môžeme ale prispôsobiť výzor a niektoré z nich uviesť ako tlačidlá na lište

Konfigurácia v XML [Android 2.x]

 • v Android 4.x stačí dodať atribút android:showAsAction
 • v starých Androidoch musíme definovať vlastný menný priestor v XML
 • príklad: definujeme menný priestor app s preddefinovanou hodnotou
 • atribút showAsAction bude z nového priestoru:

  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"   
    >
  
    <item
      android:id="@+id/show_source_menu"
      android:title="Show source"
      app:showAsAction="ifRoom"
      />
  
 • showAsAction="ifRoom": položka menu sa zobrazí ako tlačidlo na lište akcií, ak pre ňu bude miesto.

Bonus: rozbehanie konverzie

 • do adresára libs skopírujeme markdownpapers-core-1.4.2.jar
  • nemá žiadne závislosti, okrem bežnej Javy
 • konverziu urobíme pomocou AsyncTasku a vlastnej metódy.
 • v doInBackground() vykonáme konverziu (beží na pozadí, v samostatnom vlákne)
 • v onPostExecute() aktualizujeme používateľské rozhranie (beží v hlavnom vlákne)
 • chyby propagujeme do hlavného vlákna ako HTML

  private void refreshPreview() {
    AsyncTask<String, Void, String> task = new AsyncTask<String, Void, String>() {
  
      @Override
      protected String doInBackground(String... params) {
        StringReader in = new StringReader(params[0]);
        StringWriter out = new StringWriter();
        try {
          Markdown md = new Markdown();
          md.transform(in, out);
        } catch (ParseException e) {
          return "<i>Syntax error</i>";
        }
        return out.toString();
      }
  
      @Override
      protected void onPostExecute(String result) {
        WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.web_view_markdown);
        webView.loadData(result, MarkdownPreviewFragment.CONTENT_TYPE, MarkdownPreviewFragment.ENCODING);
      }
    };
  
    task.execute(getSourceCode());
  }
  
 • metódu voláme pri prepnutí do HTML režimu (showHtml())
 • je vhodné dodať tretie tlačidlo “Refresh” dostupné len v dvojpanelovom režime, ktorým aktualizujeme HTML

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *