180 minút s Androidom: 9. stretnutie [Online prezenčka]

Vzorová aplikácia

Vytvorme aplikáciu, ktorá ukazuje zoznam ľudí prítomných v miestnosti. Majme pripravené REST API, ktoré umožní oznámiť prítomnosť a ukázať zoznam ľudí. Zoznam ľudí nech sa periodicky aktualizuje.

Výsledok

Koncepty, ktoré zvládneme

 • IntentService využívajúce notifikácie
 • notifikácie používateľa
 • PendingIntenty ako nositelia informácií pre úmysel odoslaný niekedy v budúcnosti
 • periodické spúšťanie služieb cez AlarmManager
 • počúvanie na štart systému
 • používateľské nastavenia aplikácie (preferences) a ich úprava

Prípravné práce

 • potrebujeme mať zverejnené REST API (v samostatnom projekte)
 • vytvoríme triedu pre používateľa User
  • trieda musí implementovať java.io.Serializable, aby sme ju mohli posielať v intentoch

IntentService a notifikácie

Plán práce

 1. vytvoríme vlastný IntentService
 2. v jeho onHandleIntent() kontaktujeme server cez URL a naparsujeme používateľov do zoznamu používateľov
 3. vytvoríme notifikáciu

Inšpiračná literatúra

Pripomienky

 • pripomienky: nezabudneme získať právo internetu (uses-permission)

Kód

public static final String EXTRA_SUPPRESS_TRIGGER_NOTIFICATION = "suppressTriggerNotification";

@Override
protected void onHandleIntent(Intent intent) {
  try {
    URL url = new URL(ENDPOINT_URL);
    InputStream in = url.openStream();
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
    String line;
    List<User> users = new LinkedList<User>();
    while((line = reader.readLine()) != null) {
      User user = parseUser(line);
      if(user != null) {
        users.add(user);
      }
    }
    if(! intent.hasExtra(SUPPRESS_EXTRA_TRIGGER_NOTIFICATION)) {
      notify(users);
    }
  } catch (IOException e) {
    Log.e(TAG, "Cannot download available users", e);
  } 
}
 • ošetríme špeciálny prípad: ak zavoláme intent s extra parametrom v konštante EXTRA_SUPPRESS_TRIGGER_NOTIFICATION, potlačíme vyvolanie notifikácie.
  • slúži to na oddelenie obsluhy vyvolanej z budúceho periodického spúšťania od ručnej aktualizácie

Deklarácia v manifeste

<service 
  android:name=".FetchOnlineUsersIntentService" 
  android:enabled="true" />

Ručné spustenie IntentService

 • do kontextového menu aktivity dodáme novú položku Refresh.
 • aktualizujeme res/menu/main.xml

  <item
    android:id="@+id/action_refresh"
    android:title="@string/action_refresh"/>
  
 • dodajme obsluhu do ˙onOptionsItemSelected() a presmerujme to do vlastnej metódy

  private void onRefreshOptionItemClick() {
    Intent service = new Intent(this, FetchOnlineUsersIntentService.class);
    startService(service);
  }
  

Periodické spúštanie

AlarmManager

 • Ak chceme spúšťať periodické operácie i v čase, keď aplikácia nebeží, použijeme android.app.AlarmManager
  • operačný systém optimalizuje spúšťanie
  • ak chceme periodicky spúšťať udalosti vo vnútri aplikácie, použime radšej Handlery

Implementácia v projekte

V našej službe urobme pomocnú statickú metódu na naplánovanie úlohy.

public static void schedule(Context context) {
  AlarmManager alarmManager = (AlarmManager) context.getSystemService(ALARM_SERVICE);

  Intent intent = new Intent(context, PresentrIntentService.class);
  PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getService(context, SERVICE_REQUEST_CODE, intent, NO_FLAGS);

  alarmManager.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME, 
      SystemClock.elapsedRealtime(), 7 * 1000, pendingIntent);

}
 • AlarmManager je systémová služba
  • získame ju z kontextu cez getSystemService() a konštantu ALARM_SERVICE
 • udalosť, ktorá sa má spustiť, je u nás služba
 • vytvoríme teda PendingIntent, kde uvedieme:
  • kontext
  • kód požiadavky (request code) — ak ho nepoužívame, pošleme napr. nulu
  • intent charakterizujúci objekt, ktorý sa má spustiť: u nás je ním služba
  • príznaky (flags), používané pri odstraňovaní či modifikácii pending intentu, môžeme použiť vlastnú konštantu NO_FLAGS rovnú nule.
 • metódou set() nastavíme plánovanie:
  • prvý parameter uvádza časovú škálu:
   • ELAPSED_REALTIME uvádza počet milisekúnd od bootu, vrátane času, keď zariadenie spalo. Ak interval uplynie a mobil spí, alarm sa odignoruje.
  • druhý parameter udáva čas prvého spustenia
  • tretí parameter udáva periodicitu v milisekudných
  • štvrtý parameter udáva pending intent, ktorý sa má spustiť pri tiku

Bonusovka: rušenie periodicity

 • ak chceme zrušiť periodicitu, musíme si zapamätať pending intent, ktorým sme nastavili plánovanie
 • metódou cancel() na AlarmManageri zrušíme plánovanie

Počúvanie na štart systému

 • Ak chceme reagovať na spustenie systému a naplánovať automatickú aktualizáciu, využijeme vlastný broadcast receiver.
 • Budeme reagovať na systémový intent s akciou android.intent.action.BOOT_COMPLETED

Kód

Vytvoríme vlastnú triedu:

package sk.upjs.ics.android.presentr;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;

public class BootCompletedReceiver extends BroadcastReceiver {

  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    PresentrIntentService.schedule(context);
  }
}

V kóde len zavoláme metódu pre naplánovanie periodické spúšťania.

Konfigurácia receivera

Konfigurácia v manifeste

 • v predošlom príklade z minula sme konfigurovali receiver v kóde.
 • vtedy však bolo potrebné aktualizovať GUI
 • tuto GUI nepotrebujeme, receiver môžeme deklarovať v manifeste (v rámci elementu <application>)

  <receiver
    android:name="sk.upjs.ics.android.presentr.BootCompletedReceiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="true" >
  
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>
    </intent-filter>
  
  </receiver>
  

Konfigurácia filtra intentov

 • nezabudneme nadeklarovať filter pre intenty
 • využijeme XML deklaráciu <intent-filter>a
 • deklarujeme filtrovanie pre príslušnú akciu

Obmedzenia pre boot receivery

 • aplikácie, ktoré sú umiestnené na externom úložisku, nedostávajú notifikáciu o dokončení štartu
 • viď dokumentácia obsahujúca tiež naratívny exkurz smerom k dvom druhom “pevného disku” v Androidoch

Používateľské nastavenia aplikácie (preferences)

Preferencie (preferences) predstavujú používateľské prispôsobenia či nastavenia možností aplikácie. Android poskytuje API, ktoré nás ušetrí ukladania do databázy, registrov, či konfiguračného súboru a zároveň dáva k dispozícii jednoduchý spôsob ich zobrazenia a zmeny v používateľskom rozhraní.

Preferencie si z hľadiska programu môžeme predstaviť ako hashmapu s reťazcovými kľúčmi.

Plán práce

 1. vytvorme definičný súbor s layoutom
 2. vytvorme aktivitu preferencií oddedením od PreferencesActivity
 3. zavolajme ju z hlavnej aktivity a počkajme na výsledok

Definičný súbor s layoutom

 • layout aktivity preferencií sa riadi špeciálnym formátom
 • layout vytvorme napr. použitím File | New | Android > Android XML File
 • z rozbaľovadla vyberme Resource Type: Preference
 • súbor sa obvykle volá preferences.xml a objaví sa v res/xml/preferences.xml

Ukážkový kód

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
  <EditTextPreference 
    android:title="Meno používateľa"
    android:key="user"
    />
  <CheckBoxPreference 
    android:title="Periodicky aktualizovať"
    android:key="isPeriodicallyUpdating"
    />  

  <EditTextPreference 
    android:title="Adresa servera"
    android:key="serverUrl"
    />

</PreferenceScreen>

Vytvorenie aktivity preferencií

 • vytvorme novú aktivitu
 • oddeďme od android.preference.PreferenceActivity
 • prekryme metódu onCreate()
 • zavolajme metódu addPreferencesFromResource, kde sa odkážeme na layout preferences.xml

Poznámky

 • nasledovný kód platí pre Android 2.x
 • novšie Androidy umožňujú využitie fragmentov, ale o tých niekedy v budúcnosti
 • zatiaľ budeme používať deprecated API

Kód

package sk.upjs.ics.android.presentr;

import android.os.Bundle;

public class PreferencesActivity extends android.preference.PreferenceActivity {
  @SuppressWarnings("deprecation")
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);
  }  
}

Zobrazenie preferenčnej aktivity

 • preferenčnú aktivitu zavoláme z hlavnej aktivity cez startActivityForResult()
 • v hlavnej aktivite s výhodou využijeme predpripravené menu pre Settings

Čakanie na výsledok

 • použijeme startActivityForResult(),
 • a počkáme na výsledok v onActivityResult()

Kód

private void onSettingsOptionItemClick() {
  Intent showPreferencesIntent = new Intent(this, PreferencesActivity.class);
  startActivityForResult(showPreferencesIntent, REQUEST_CODE_SHOW_PREFERENCES);
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  switch (requestCode) {
  case REQUEST_CODE_SHOW_PREFERENCES:
    return;
  }
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
}

Bonusovka

 • ak chceme pod názvom položky preferencie zobraziť aj jej hodnotu, použijeme trik
 • preferenčná aktivita nech implementuje OnSharedPreferenceChangeListener
 • implementujeme metódu onSharedPreferenceChanged() volanej pri zmene hodnoty preferencie
 • tam vyzdvihneme položku a nastavíme jej sumár
 • nezabudneme odregistrovať listenera v onPause() a zaregistrovať ho v `onPause()˙
 • sumáry musíme inicializovať pri štarte aktivity: metóda onSharedPreferenceChanged() sa totiž volá len pri zmene
 • metódu zavoláme ručne pre každý kľúč preferencií zvlášť

  private void initializeSummaries() {
    SharedPreferences sharedPreferences = getPreferenceManager().getSharedPreferences();
    for(String key : sharedPreferences.getAll().keySet()) {
      onSharedPreferenceChanged(sharedPreferences, key);
    }
  }
  

Bonusovka: správa zoznamu

 • hlavná aktivita môže dediť od ListActivity
 • service nech broadcastuje intent…
 • …ktorý je odchytávaný aktivitou
 • v extra intentu posielame zoznam používateľov
 • hlavná aktivita môže mať ArrayAdapter, ktorému nastavíme tento zoznam

Bonusovka: klik na prázdny zoznam vyvolá refresh

Deklarujeme vlastný layout:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

   <ListView android:id="@android:id/list"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:drawSelectorOnTop="false"/>

  <TextView android:id="@android:id/empty"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:gravity="center"
       android:text="Tap to get available users"
       android:clickable="true"
       android:onClick="onEmptyListViewClick"
       />

</RelativeLayout>

V našej hlavnej aktivite potom klasickým spôsobom získame layout

setContentView(R.layout.activity_main);

Rodičovská implementácia aktivity ListActivity potom sama použije listview i textview pre prázdny zoznam. Nezabudneme zapnúť klikateľnost a zaviesť metódu po kliknutí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *