180 minút s Androidom: 8. stretnutie [Online hlasovanie]

Ukážková aplikácia

Vytvorme aplikáciu, v ktorej môžeme hlasovať pre danú otázku buď áno alebo nie. Otázky sa nachádzajú na serveri a sú dostupné cez REST API (JSON).

Výsledok

android-votr-01

Koncepty, ktoré zvládneme

 • loadery vlastných dát
  • kedysi sme používali kurzorové loadery, dnes si napíšeme vlastný
 • komunikácia cez HTTP
 • zabudovaná knižnica pre JSON
 • IntentService pre asynchrónne spracovanie dát
 • broadcastovanie intentov do systému
 • odchytávanie broadcastov v systéme

Návrh GUI

 • dva vnorené lineárne layouty
 • tlačidlá sú reprezentované klikateľnými (android:clickable="true") widgetami typu TextView
 • obom nastavíme android:layout_weight na 1
 • zaberú celú šírku a budú mať rovnakú šírku

Asynchrónne operácie

Dve zásady pri práci s Androidom

 1. dlhotrvajúce operácie nesmú prebiehať v hlavnom vlákne
 2. widgety možno modifikovať len z hlavného vlákna

Zásady sú prevzaté z programovania v Swingu.

 • Ak vykonávame dlhotrvajúce operácie v hlavnom vlákne, po 5 sekundách dostaneme ANR: Application Not Responding
  • máme veľmi nervózneho používateľa
 • V novších Androidoch aplikácia rovno spadne
  • explicitný zákaz sieťového I/O v hlavnom vlákne!

Mnoho nástrojov pre dlhotrvajúce operácie

 • AsyncTask — jednoduché asynchrónne úlohy
 • AsyncTaskLoader — načítavanie zdrojov na pozadí
 • IntentService — služba v duchu fire-and-forget, “zašli operáciu a zabudni”.
 • android.app.DownloadManager — systémový správca sťahovania súborov cez HTTP
  • nespomínal sa na cvičení
 • android.os.CountdownTimer — odpočítavanie bomby ;-)
  • nespomínalo sa na cvičení
 • Handler — manuálne spracovávanie správ vo fronte

AsyncTask

 • spustí úlohu v samostatnom vlákne
  • analógia SwingWorkera z Java Swingu
 • poskytuje metódy na modifikáciu GUI v hlavnom vlákne
  • dodržanie zásady č. 2
 • životný cyklus spriahnutý s aktivitou
  • ak kód v AsyncTasku beží dlhšie než aktivita, po jeho dokončenie môže ovplyvňovať už odstrelenú aktivitu
   • stačí otočiť mobil, aktivita sa zastrelí a vytvorí, ale AsyncTask to neovplyvní
  • napr. sa neprejavia modifikácie widgetov v onPostExecute()
 • pozor na zastavenie (cancellation)
  • periodicky kontrolujeme isCancelled()
  • alebo čakáme na výnimku s prerušením (interrupt) vlákna
  • ak robíme internú neprerušiteľnú operáciu, zastavujeme špinavými trikmi zvonku
   • odstreľujú sa inputstreamy…
 • ľahké na implementáciu, zložité okrajové prípady
 • odporúčané na kratučké operácie, kde až nevadí, že sa aktivita reštartne

AsyncLoadery

 • načítavanie zdrojov na pozadí
  • API Android 4.x+
  • alebo v kompatibilnej knižnici
 • už sme raz videli v CursorLoaderi
 • môžeme však načítavať ľubovoľné iné zdroje

Načítavanie REST API na pozadí

Bojový plán:

 1. načítame z REST API cez HTTP reťazec
 2. transformujeme ho na objekt JSON
 3. ten transformujeme ho na vlastnú triedu Vote reprezentujúcu hlas
 4. to všetko urobíme na pozadí

Práca s HTTP klientom

K dispozícii sú dve rozličné implementácie:

HttpURLConnection

Apache HTTP Client

 • pekné API
 • klasika v Jave
 • prakticky zamrazené
 • menej bugov na 2.0–2.2 než HttpURLConnection
  • ale na tieto verzie už nemusíme dbať
 • nejeden projekt stiahne najnovšiu verziu JARka a zahrnie ju do projektu

Použitie

URL url = new URL(SERVER_URL);
InputStream in = url.openStream();

Práca s JSON

 • k dispozícii je parser JSONu
 • modelovaný podľa org.json
 • pozor, len parser, žiadne magické mapovania na objekty
 • môžeme však dotiahnuť napr. knižnicu GSON
  • domáca úloha

Plán práce

 • parser nevie priamo načítavať InputStream
 • vybudujeme ale reťazec či už Scannerom alebo BufferedReaderom
 • a následne ho pošleme do konštruktora JsonObjectu, ktorý sa z neho naparsuje
 • JSONObject sa správa ako mapa
 • vytiahneme z nej príslušné atribúty a napcháme do inštancie objektu Vote

Kód

public Vote parseVote(InputStream in) throws JSONException, IOException {
  return toVote(new JSONObject(toString(in)));
}  

public Vote toVote(JSONObject jsonVote) throws JSONException {
  Vote vote = new Vote();
  vote.setId(UUID.fromString(jsonVote.getString("id")));
  vote.setName(jsonVote.getString("name"));
  vote.setDescription(jsonVote.getString("description"));
  return vote;
}

protected String toString(InputStream in) throws IOException {
  BufferedReader reader = null;
  try {
    StringBuilder buffer = new StringBuilder();
    reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
    String line = null;
    while((line = reader.readLine()) != null) {
      buffer.append(line);
    }
    return buffer.toString();
  } finally {
    if(reader != null) {
      try {
        reader.close();
      } catch (IOException e) {
        Log.w(TAG, "Cannot close the reader", e);
      }
    }
  }
}

Použitie v AsyncTaskLoaderi

 • generický parameter T reprezentujúci návratový objekt
 • prekryjeme loadInBackground()
  • metóda beží v separátnom vlákne
 • výsledný Vote vrátime z metódy

Obsluha výnimiek

 • ak nastane výnimka, zalogujeme
 • nesmieme hádzať vlastné výnimky
  • úbohý spracovávač v pracovnom vlákne umrie na výnimke, ktorú nečakal
 • musíme umne vymyslieť návratový typ
  • u nás: vrátime null a nestaráme sa
  • inde: objekt nesúci výsledok i prípadný kód chyby

Kód

package sk.upjs.ics.android.votr;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Scanner;

import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import android.content.Context;
import android.support.v4.content.AsyncTaskLoader;
import android.util.Log;

public class VoteLoader extends AsyncTaskLoader<Vote> {

  private static final String TAG = VoteLoader.class.getSimpleName();

  public VoteLoader(Context context) {
    super(context);
  }

  @Override
  protected void onStartLoading() {
    forceLoad();
  }

  @Override
  public Vote loadInBackground() {
    Scanner scanner = null;
    try {
      InputStream in = new URL("http://158.197.35.237/votr/votes/1?json").openStream();

      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      scanner = new Scanner(in);
      while(scanner.hasNextLine()) {
        sb.append(scanner.nextLine());
      }

      JSONObject json = new JSONObject(sb.toString());

      Vote vote = new Vote();
      vote.setName(json.getString("name"));
      vote.setDescription(json.getString("description"));

      return vote;
    } catch (MalformedURLException e) {
      // nikdy sa nestane, adresa je napevno
    } catch (IOException e) {
      Log.e(TAG, "Cannot load vote due to I/O exception", e);
    } catch (JSONException e) {
      Log.e(TAG, "Cannot load vote due to JSON exception", e);
    } finally {
      if(scanner != null) {
        scanner.close();
      }
    }

    return null;
  }
}

Nevýhody nášho AsyncTaskLoadera

Konzumujeme Loadery v aktivite

 • deja vu: loadery kurzorov
 • držíme sa kompatibilnej knižnice
 • oddedíme od FragmentActivity
 • aktivita nech implementuje android.support.v4.app.LoaderManager.LoaderCallbacks
 • prekryjeme tri callbackové metódy
  • onCreateLoader(): vytvorí inštanciu nášho loadera
  • onLoadFinished(): ak sa objavia načítané dáta
   • narveme ich do widgetov
  • onLoaderReset(): nezaujímame sa o ne

Progress bary

 • nerobili sme na cvičení, ale je to jednoduché a estetické
 • ak máme action bar (lištu akcií) v Android 4.x+, môžeme do nej dať ukazovateľ priebehu

  • točiaci sa kruh
 • v metóde onCreate() poprosíme o vlastnosť okna (window feature) s názvom “neurčitý priebeh

  • nevieme totiž, koľko percent už stiahneme cez HTTP
  • poprosiť musíme ešte pred setContentView()
 • Ukážka:

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  setProgressBarIndeterminateVisibility(true);
  
 • v metóde onLoadFinished() potom schováme ukazovateľ priebehu nastavením na false

Nutné veci pre spustenie

 • nezabudnime spustiť loader:

  getSupportLoaderManager().initLoader(VOTE_LOADER_ID, Bundle.EMPTY, this);
  
 • nezabudnime prideliť v manifeste právo internetu

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  

Kód

package sk.upjs.ics.android.votr;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.support.v4.app.LoaderManager.LoaderCallbacks;
import android.support.v4.content.Loader;
import android.view.View;
import android.view.Window;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends FragmentActivity implements LoaderCallbacks<Vote> {
  private static final int VOTE_LOADER_ID = 0;

  private TextView voteNameTextView;
  private TextView voteDescriptionTextView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    setProgressBarIndeterminateVisibility(true);

    voteNameTextView = (TextView) findViewById(R.id.vote_name_text_view);
    voteDescriptionTextView = (TextView) findViewById(R.id.vote_description_text_view);

    getSupportLoaderManager().initLoader(VOTE_LOADER_ID, Bundle.EMPTY, this);
  }

  @Override
  public Loader<Vote> onCreateLoader(int loaderId, Bundle bundle) {
    if(loaderId == VOTE_LOADER_ID) {
      return new VoteLoader(this);
    } 

    return null;
  }

  @Override
  public void onLoadFinished(Loader<Vote> loader, Vote vote) {
    voteNameTextView.setText(vote.getName());
    voteDescriptionTextView.setText(vote.getDescription());

    setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
  }

  @Override
  public void onLoaderReset(Loader<Vote> loader) {
    // do nothing
  }
}

Poznámky k loaderom

 • sú korektne späté s cyklom aktivity
 • akurát sú neefektívne, lebo nekešujeme ;-)

Odosielanie do REST API na pozadí

Idea:

 1. opäť komunikácia na pozadí
 2. odošleme hlas a nestaráme sa
 3. maximálne chceme získať toast

IntentService

 • služba, ktorá beží na pozadí
 • postupne prijíma intenty
 • radí ich do frontu
 • a postupne po jednom spracováva v samostatnom vlákne
 • výhoda:
  • neriešim multithreading
  • spracovávanie nebrzdí hlavné vlákno GUI
 • skvelá na jednorazovky, ktoré sú nezávislé od činností používateľa v aktivite
  • use-case: pošli cez HTTP obrázok na server
  • plus ďalšie operácie s notifikáciami
 • pozor na to, že intenty sa spracovávajú po jednom!

 • popis v samostatnom článku spolu s príkladom sťahovania súboru

Implementácia

 • nezabudnime deklarovať v manifeste!

  <service
    android:name=".SubmitVoteIntentService"
    android:exported="false" >
  </service>    
  
 • android:exported="false": služba je dostupná len v rámci našej aplikácie

 • z prichádzajúcej správy reprezentovanej bundlom vyberieme hodnotou pod definovaným kľúčom
  • dohoda: ak zahlasujeme áno, pošleme true, inak false.
 • kód:

  public static final String INTENT_EXTRA_VOTE = "VOTE";
  ...
  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent intent) {
    try {
      boolean vote = intent.getBooleanExtra(INTENT_EXTRA_VOTE, false);
      ...
  

Spustenie z aktivity

 1. vytvoríme intent s triedou služby
 2. napcháme do intentu pod dohodnutý kľúč booleovskú hodnotu indikujúcu stav hlasu
 3. intentservice spustíme zároveň s odoslaním správy

Kód:

Intent intent = new Intent(this, SubmitVoteIntentService.class);
intent.putExtra(SubmitVoteIntentService.INTENT_EXTRA_VOTE, vote);
startService(intent);

Komunikácia od IntentService k aktivite

 • služby nemajú používateľské rozhranie
  • vyplýva to z ich definície
 • ale môžu komunikovať s aktivitami

Spôsoby

 • ResultReceiver
  • ak komunikujeme s aplikáciou na jedinom mieste
  • nerobili sme na cviku (domáca úloha)
  • inšpirujte sa článkom Starting Background Services
 • BroadcastManager / BroadcastReceiver
  • do systému, resp. do aplikácie odošleme správu štýlom “rozhlas” a možno ju niekto vyzdvihne a spracuje
  • ten “niekto” bude aktivita

Vysielač BroadcastManager: rozhlasová stanica intentov

 1. vysielačom bude intent service
 2. stačí, keď budeme vysielať do aplikácie (nemusíme do celého systému)
 3. získame lokálny broadcast manager
 4. vytvoríme inštanciu Intentu
 5. dohodneme v nej názov akcie reprezentovaný reťazcom
  • reťazec musí byť unikátny, teda mal by obsahovať menný priestor (balíček)
  • napríklad cez celý názov inštancie Vote
 6. odošleme ho cez sendBroadcast()

Kód

private void broadcastVote(boolean vote) {
  LocalBroadcastManager broadcastManager = LocalBroadcastManager.getInstance(this);
  Intent intent = new Intent(SubmitVoteIntentService.class.getPackage().getName() + ".Vote");
  broadcastManager.sendBroadcast(intent);
}

Metódu broadcastVote() zavolajme na konci onHandleIntent(), čím zaručíme vysielanie správy.

Prijímač BroadcastReceiver

 • dedí od BroadcastReceivera
 • prekrýva onReceive(), kde dostane správu ako Intent
 • v našom prípade prijíma aktivita, teda implementácia bude vnorená trieda, ktorá bude pracovať s GUI
  • vypustí toast

Prijímače broadcastov a GUI

 • prijímač, ktorý zaregistrujeme ručne v aktivite, pobeží v hlavnom vlákne
 • metóda teda musí zbehnúť rýchlo
 • inak kotví hlavné vlákno

Kód

public class VoteBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    Toast.makeText(MainActivity.this, "Vďaka za hlas!",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Registrácia prijímača

Registrovať môžeme dvoma spôsobmi:

 1. deklaratívne v manifeste
  • na domácu úlohu
  • pre prijímače, ktoré nepotrebujú pracovať s GUI
 2. manuálne
  • v rámci aktivity

Ručná registrácia prijímača

 • v metóde onResume() aktivity ho zaregistrujeme
 • v metóde onPause() ho deregistrujeme
  • neviditeľná aktivita bez GUI nemá byť prečo aktualizovaná, aj tak nebude vidieť výsledok

Filtre intentov

 • broadcast pošle do systému správu
 • potenciálne existuje veľké množstvo komponentov, ktoré ju môžu spracovať
  • aktivity, služby, …
 • aby sa dosiahla rozumná výkonnosť, musíme povedať, ktorým správam náš prijímač porozumie
 • dosiahneme to cez intent filter (filter intentov)
 • príklad filtra, ktorý rozumie len správam s akciou rovnou zadanému reťazcu:

  IntentFilter filter = new IntentFilter(Vote.class.getName());
  

Implementácia registrácie

@Override
protected void onResume() {
  IntentFilter filter = new IntentFilter(Vote.class.getName());
  receiver = new VoteBroadcastReceiver();

  LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(receiver, filter);

  super.onResume();
}
 • nezabudnime zavolať rodičovskú implementáciu!
 • nezabudnime poznačiť prijímač do inštančnej premennej, budeme ju potrebovať pri deregistrácii

Implementácia deregistrácie

 • ak neodregistrujeme prijímač, máme memory leak
 • príklad:

  @Override
  protected void onPause() {
    LocalBroadcastManager.getInstance(this).unregisterReceiver(receiver);
    super.onPause();
  }  
  

Zdroje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *