180 minút s Androidom: 11. stretnutie [Letom svetom]

Plán a koncepty, ktoré sa naučíme

 • používanie fotoaparátu (Camera API)
 • využívanie lokácie (GPS)
 • zdieľanie dát medzi aplikáciami
 • demonštrácia kariet (tabs) a navigačnej lišty (navigation drawer)

Fotografie a video (Camera API)

Fotoaparát a Android API

 • takmer každé zariadenie má fotoaparát
  • neraz aj dva (zadný a predný)
  • alebo aj viac (pozri HTC EVO 3D, HTC One M8)
  • alebo aj nula (Google Nexus 7 2012)
  • zároveň umožňuje používať videokameru

Používanie fotoaparátu

 • s využitím intentu:
  • ak stačí cvaknúť fotku pomocou zabudovanej aplikácie
  • viď dokumentácia
  • zdanlivo jednoduché, nevyžaduje takmer žiadnu mohutnú implementáciu
  • ale zabugované a nespoľahlivé krížom cez zariadenia
 • s využitím kompletného API:
  • komplexné náhľady
  • vlastné GUI
  • vlastné transformácie
  • komplexná implementácia, vyžaduje znalosť životného cyklu aktivity

Riešenie do praxe

Existujú dve knižnice, ktoré obchádzajú limitácie spôsobené chybami či nekonzistentnosťami medzi platformami:

 • AndroidCameraUtil
  • jednoduché API pre fotenie
  • použijeme ho v ukážke
 • CWAC-Camera
  • od autora Busy Coder’s Guide to Android
  • pokrýva množstvo vedľajších situácií
  • ak chceme programovať pre API Level 10 a nižšie, potrebujeme zaviesť aj projekt ActionBar Sherlock

Použitie AndroidCameraUtil

Príprava

 • z GitHubu stiahneme ZIP projektu
 • rozbalíme do adresára mimo eclipsáckeho workspace
 • v Eclipse importneme cez File | Import… | Existing Android Project…
 • vznikne tak nový projekt v eclipsáckom workspace
 • uistíme sa, že:
  • projekt sa importol správne
  • v project properties je knižnica označená ako Library (sekcia Android)

Vlastný projekt

 1. Vytvoríme vlastný projekt, v ktorom zdemonštrujeme fotenie
 2. Importneme AndroidCameraUtil ako knižnicu
 3. Hlavnú aktivitu v našom projekte oddedíme od TakePhotoActivity:

  package com.example.photor;
  
  import de.ecotastic.android.camerautil.example.TakePhotoActivity;
  
  public class MainActivity extends TakePhotoActivity {
    // tu nic nie je  
  }
  
 4. spustíme projekt a obdivujeme demo.

Funkcionalita vlastného projektu:

 • po kliknutí na tlačidlo sa spustí zabudovaná aplikácia pre fotoaparát
 • po uložení fotky sa vrátime do našej aktivity a uvidíme miniatúru a URL fotografie

Štúdium

Odporúčam preštudovať zdrojáky TakePhotoActivity, ktoré sú zároveň demom celej knižnice. Ukazujú, ako spustiť aktivitu fotoaparátu, ako vyzdvihnúť výsledok a ako pristupovať k nafoteným dátam pomocou bitmapy i pomocou URL adresy smerujúcej do súborového systému.

Určovanie polohy (GPS)

Android umožňuje zisťovať polohu podľa viacerých senzorov:

 • na základe aktuálne pripojenej WiFi siete
  • paranoia time: Google udržiava v systéme mapovanie medzi otvorenými WiFi adresami a lokáciou, ktoré zaslali používatelia so zapnutým GPS alebo ktoré zistilo Google auto pri fotení do Google Maps.
  • vyžaduje pripojenie k WiFi, ktoré žerie baterku
 • na základe triangulácie BTS staníc GSM operátora
  • málo presné
 • na základe GPS senzora:
  • presnosť v metroch
  • vyžaduje zapnuté GPS, ktoré žerie baterku.

Prístup ku GPS

 • LocationManager: systémová služba pre určovanie polohy
 • LocationListener
  • zaregistrujeme ho v správcovi lokácii
  • poslucháč, ktorý je notifikovaný v prípade zmeny polohy

Ukážka kódu

LocationManager locationManager 
 = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);

LocationListener locationListener = new MyLocationListener();

locationManager.requestLocationUpdates(
  LocationManager.GPS_PROVIDER, 60 * 1000, 0, locationListener);
 • Pomocou getSystemService() získame inštanciu systémovej služby:
  • toto sme robili viackrát: pri získavaní broadcast managera, či alarm service.
 • vytvoríme inštanciu triedy implementujúcej LocationListener
 • zapneme vyžadovanie aktualizácií o polohe cez requestLocationUpdates()
  • GPS_PROVIDER znamená využívanie presnej GPS polohy. Pozor, aplikácia potrebuje oprávnenie (permission) android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION!
  • druhý parameter udáva periódu aktualizácií v milisekundách. Treba byť slušný k baterke!
  • druhý parameter udáva vzdialenosť v metroch, ktorá vyvolá aktualizáciu. Ak nepotrebujeme zmenu po metroch, ktorá je náročná na baterku, uveďme nulu

Poslucháč zmien polohy

Poslucháč má štyri metódy:

 • onLocationChanged(): zavolaná, ak sa zmenila poloha.
  • údaje o polohe dostaneme v objekte typu Location
  • vieme zistiť zemepisnú šírku (latitude) zodpovedajúcu rovnobežke
  • zemepisnú dĺžku (longitude) zodpovedajúca poludníku
  • vzdialenosť od inej lokácie (distance)
  • prípadne výšku (altitude)
  • alebo azimut (bearing), t. j. uhol od severu
 • onProviderEnabled(): ak sa používateľom zapne/povolí vyžadovaný provider
 • onProviderDisabled(): ak sa používateľom vypne/zakáže vyžadovaný provider
 • onStatusChanged(): ak sa zmení stav poskytovateľa, napríklad sa vyradí zo služby, či dočasne “vypadne”

Formátovanie polohy

String latitude = location.convert(location.getLatitude(), Location.FORMAT_SECONDS);

Zistenie vzdialenosti v metroch medzi dvoma polohami

Location doma = ...
Location skola = ...
double vzdialenostVMetroch = doma.distanceTo(skola);

Zistenie vzdialenosti a azimutu (WTF time)

Location.distanceBetween(lat1, long1, lat2, long2, result)
 • statická metóda naplní zadané pole 1 – 3 hodnotami
 • vzdialenosť, počiatočný azimut, koncový azimut

Rozličné presnosti polohy

 • LocationProvider: trieda, ktorá dokáže vyhľadať polohu konkrétnym spôsobom
 • jednotliví provideri sa líšia
  • presnosťou
  • požiadavkami na pripojenie
  • spoplatnením
 • implicitné možnosti:
  • LocationManager.NETWORK_PROVIDER
   • využíva BTS a WiFi
  • LocationManager.GPS_PROVIDER
   • GPS
 • môžeme vyhľadať najlepšieho providera vzhľadom na podmienky:

  // najlepší operátor, ktorý nevyžaduje spoplatnenie
  Criteria c = new Criteria();
  c.setCostAllowed(false);
  String najlepsiProvider = locationManager.getBestProvider(c, true);
  locationManager.requestLocationUpdates(najlepsiProvider, 0, 0, locationListener);
  

Zdieľanie dát medzi aplikáciami

 • v Androide existuje jednoduchý mechanizmus výmeny dát medzi aplikáciami pomocou implicitných intentov
 • tie sú rozoslané do systému a komponenty (typicky: aktivity), ktorých intent filtre dokážu prijať danú správu, ju potom spracujú.

Vlastnosti intentu pre zdieľanie

 • akcia (action): vždy nastavená na ACTION_SEND.
 • dáta (data): obsahuje Uri reprezentujúce adresu dát, s ktorými sa pracuje:
  • tradične Uri s prefixom content:// odkazuje na content provider
 • MIME typ: udáva typ dát, s ktorými sa pracuje
 • kategória (category): dodatočná informácia o intente. Obvykle nie je potrebná.
 • extras: intent sa správa ako hashmapa a v extras môže niesť ľubovoľné dodatočné informácie.

 • vďaka intentom môžeme zdieľať dáta (share)

Ukážkový kód pre odosielanie

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND)
  .setType(HTTP.PLAIN_TEXT_TYPE) // text/plain
  .putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Drop it!");

// Verify that the intent will resolve to an activity
if (sendIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
  startActivity(sendIntent);
}

V systéme sa nájdu všetky aktivity, ktoré dokážu spracovať takýto intent a následne:

 • ak existuje jediná aktivita, ktorá to vie spraviť, otvorí sa
 • alebo sa objaví dialógové okno s výberom aktivity, ktorá ho spracuje:
  • v štandardnom Androide dostaneme na výber poslať text ako mail alebo ako SMS
 • alebo sa použije tá aktivita, ktorú používateľ nastavil ako predvolenú (Android 4.x: Use Always)

  Poznámka: rušenie prednastavených aktivít

  Prednastavenú aplikáciu môžeme zrušiť v systémových nastaveniach, nájdeme aplikáciu a použitím Clear Defaults vypneme prednastavené spracovávanie intentov.

Ak chceme vždy vyvolať dialógové okno, použime:

Intent.createChooser(intent, title);

Pozri tiež dokumentáciu k intentom.

Bonus: zdieľanie na Facebook

 • Zdroj: post na StackOverflow.
 • odkaz určený na stenu posielame v extra EXTRA_TEXT.

  String urlToShare = "http://stackoverflow.com/questions/7545254";
  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
  intent.setType(HTTP.PLAIN_TEXT_TYPE);    
  intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, urlToShare);
  

Prijímanie intentov

 1. definovať v manifeste <intent-filter>
 2. v aktivite získať intent a z neho dáta
 3. urobiť, čo je následne potrebné

Manifest

V elemente <activity> definujme <intent-filter>:

<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.SEND" />
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <data android:mimeType="text/*" />
</intent-filter>

Potrebujeme definovať:

 • akciu: v tomto prípade android.intent.action.SEND
 • kategóriu: pre implicitné intenty sme povinní definovať kategóriu, aj keby mala byť defaultná (viď dokumentácia]
 • definujeme tiež akceptovateľný MIME typ: buď doslova, alebo pomocou zástupného znaku *.

Získanie intentu v aktivite

Intent intent = getIntent();
if(Intent.ACTION_SEND.equals(intent.getAction())
    && intent.getType().startsWith("text/")) {

  String sharedText = intent.getStringExtra(Intent.EXTRA_TEXT);
  // spracujme text
}
 • intent v aktivite získame cez getIntent()
 • musíme ešte overiť, či spracovávame správny intent
  • filter intentov síce zablokuje nepovolené intenty, ale keďže hlavná aktivita môže byť spustená i z launcheru, i implicitným intentom, musíme odlíšiť jednotlivé prípady
 • vytiahneme príslušné extra a spracujeme ho.

Karty (tabs) a navigačný zasúvací panel (navigation drawer)

 • Android 4.x zmenil pohľad na návrh GUI
 • pribudli nové komponenty:
  • action bar
  • karty (tabs)
  • navigačný zasúvací panel (navigation drawer)
 • podrobnosti pozri video z Google IO 2013

Karty

android-tab-demo

Filozofia

 1. získame inštanciu lišty akcií
 2. vytvoríme inštanciu karty
 3. priradíme k nej poslucháča zmeny výberu aktívnej karty
 4. kartu pridáme do lišty akcií

Všetky akcie sa udejú v onCreate() v aktivite typu ActionBarActivity.

Získame inštanciu lišty akcií

// setup action bar for tabs
ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS);
actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(false);
 • Po nastavení nastavíme režim akcie na “kartový” (NAVIGATION_MODE_TABS)
 • vypneme zobrazovanie titulku aktivity v jej hornej časti

Konfigurácia kariet

Tab tab = actionBar
    .newTab()
    .setText("Random quote")
    .setTabListener(this)
    .setTag(QuoteFragment.class.getName());
actionBar.addTab(tab);
 • vytvoríme nový objekt karty
 • nastavíme mu titulok
 • priradíme mu poslucháča: bude ním trieda implementujúca TabListener, ktorou bude, zhodou okolností, trieda našej aktivity
 • nastavíme tag, čo je ľubovoľný objekt priraditeľný k objektu karty. Keďže budeme musieť vytvárať inštancie triedy fragmentov, do tagu si poznačíme názov triedy

Konfigurácia poslucháča TabListenera

Necháme našu aktivitu implementovať interfejs TabListener, ktorá sa má postarať o zámenu obsahu v jednotlivých kartách. Samozrejme, využijeme fragmenty.

Interfejs má tri metódy:

 • onTabSelected: zavolaná pri výbere karty. Tu potrebujeme vytvoriť alebo obnoviť fragment a zobraziť ho.
 • onTabUnselected: zavolaná pri zrušení výberu karty. Tu potrebujeme odpojiť existujúci fragment od aktuálneho komponentu
 • onTabReselected: ak sa vyberie už existujúca karta. Tu sa obvykle nedeje nič.

onTabSelected: výber karty

@Override
public void onTabSelected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
  String tag = (String) tab.getTag();
  String fragmentClassName = tag;

  Fragment selectedFragment = getSupportFragmentManager().findFragmentByTag(tag);
  if (selectedFragment == null) {
    selectedFragment = Fragment.instantiate(this, fragmentClassName);
    ft.add(android.R.id.content, selectedFragment, tag);
  } else {
    ft.attach(selectedFragment);
  }    
}
 • z karty vytiahneme tag obsahujúci názov triedy fragmentu, ktorá sa má použiť
 • máme dva prípady:
  1. ešte nie je vybratá žiadna karta:
   • v tom prípade vytvoríme jej inštanciu dynamicky cez Fragment.instantiate()
   • pridáme ju do transakcie cez add()
    • transakciu nesmieme commitovať, urobí to za nás obsluha kariet
   • poznačíme si vybraný fragment do inštančnej premennej
  2. už je vybraná karta
   • pokúsime sa zistiť, či už existuje inštancia fragmentu a či je napojená (attached) na rodičovský kontajner
   • ak nie je, tak ju napojíme
   • ošetríme ešte špeciálny prípad, keď Android automaticky uloží a obnoví kartu pri zmene konfigurácie: inak by sa prekryl predošlý fragment, ktorý bol automaticky obnovený a nový fragment, ktorý sa práve vytvoril

onTabUnselected: zrušenie výberu karty

@Override
public void onTabUnselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
  String tag = (String) tab.getTag();
  Fragment selectedFragment = getSupportFragmentManager().findFragmentByTag(tag);
  if (selectedFragment != null) {
    ft.detach(selectedFragment);
  }
}
 • tu len získame aktívny fragment a odpojíme ho od aktivity

onTabReselected: výber existujúcej karty

@Override
public void onTabReselected(Tab tab, FragmentTransaction ft) {
  // User selected the already selected tab. Usually do nothing.
}

Projekt na GitHube

Stiahnite si demonštračný projekt z GitHubu.

Navigačný panel (Navigation Drawer)

Používa sa v prípade, keď:

 • je kariet (tabov) priveľa
 • alebo má aplikácia viacero pohľadov najvyššej úrovne, ktoré nemajú mimoriadne blízky vzťah
 • alebo chceme mať v aplikácii “turistický smerovník” (navigation hub) pre rozličné aktivity
 • viď tiež dokumentácia k vhodnosti použitia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *