180 minút s Androidom: 6. stretnutie [Kalendárik s farebnými dňami]

Ukážková aplikácia

Vytvorme aplikáciu, ktorá zobrazí kalendárik, v ktorom si môžeme začiarkavať dni jednou z vybraných farieb.

Predpripravené materiály

Výsledná aplikácia

Viď projekt DayGrid na GitHube. Dáta sú predbežne uložené v pamäti.

daygrid1

Elementy, ktoré sa neriešili

 • posúvanie kalendára o mesiac dozadu či dopredu (zobrazujeme fixný dátum)
 • action bar
 • ukladanie stavu inštancie aktivity

Poznámka pre budúce generácie

Z hľadiska rozloženia času je lepšie najprv ukázať farbenie jednou pevnou farbou (teda zatiaľ ignorovať dialógy a ich buildery) a ušetrený čas venovať dokončeniu content providera. Zároveň je vhodné neskúšať rovno databázový content provider, ale naučiť sa najprv pamäťový a v budúcom stretnutí ho rozšíriť.

Koncepty, ktoré zvládneme

 • vlastný layout komponentov na príklade tabuľky
 • použitie užitočnej triedy android.util.MonthDisplayHelper
 • práca s poľami reťazcov v resources
 • dialógy a ich buildery
 • tvorba vlastných content providerov

Vlastné layouty

 • dosiaľ sme layout vždy načítavali z XML súboru
  • uložený v res/layout
  • nafúknutý cez setContentView()
 • layouty však môžeme vyrábať aj ručne
  • štýl ako v Swingu

Kalendár a tabuľkový layout

 • kalendár má fixný počet stĺpcov (dní): sedem
 • rovnako fixný počet riadkov (týždňov): šesť
 • určite sa nám nechce definovať XML s 7 x 6 elementami

Tabuľkový layout

 • trieda TableLayout
 • filozofia a la HTML:
  • pozostáva z riadkov (TableRow)
  • a buniek (ľubovoľný widget)
 • stĺpce natiahneme cez setStretchAllColumns(true)
 • nezabudnime na korektnú hierarchiu:
  • pridávať bunky do riadkov cez row.addView()
  • a pridávať riadky do tabuľky cez table.addView()
  • a tabuľku do aktivity cez setContentView()
 • v našej aplikácii dva for cykly.

Obsluha udalostí

 • prakticky vytvoríme dynamicky 7 x 6 buniek typu TextView
 • vytvoríme klasicky obsluhu ich kliku cez setOnClickListener()
 • najlepšie je delegovať vnútro metódy do metódy v aktivite
  • zvýši sa prehľadnosť kódu

Míľník: vidíme naplnenú tabuľku

 • rozbehnite aplikáciu tak, aby v tabuľke ukazovala riadkové a stĺpcové koordináty
 • sledujte správanie pri rotovaní displeja
  • stĺpce sa samé naťahujú

Pomocná trieda MonthDisplayHelper

 • zabudovaná trieda na kreslenie kalendárika
 • inicializujeme ju:
  • rokom
  • mesiacom (pozor, indexované od nuly!) ako v java.util.Calendar
  • prvým dňom v mesiaci: na Slovensku začíname Calendar.MONDAYom.
 • vieme jej dať index riadku a stĺpca a vráti kalendárny deň v mesiaci
 • využijeme ju pri napĺňaní tabuľky

Estetika tabuľky

 • nastaviť farbu pozadia cez textView.setBackgroundColor()
 • nastavme centrovanie cez setGravity(Gravity.CENTER)
 • osivieť bunky môžeme cez setEnabled(false)
  • zabránime tým kliku, ale to u nás nevadí
  • využijeme metódu isWithinCurrentMonth(), ktorá vráti true, ak je stĺpec a riadok v aktuálnom mesiaci.

Míľník

Rozbehnime aplikáciu, ktorá zobrazuje dátumy pre pevne zadefinovaný mesiac a rok.

Doménové objekty a klik na políčko

Ako zistiť, ktorý dátum sa skrýva pod konkrétnym políčkom tabuľky? Musíme vedieť, na ktorý dátum sme klikli.

Doménový objekt

Vieme vytvoriť separátny doménový objekt reprezentujúci dátum:

 • API pre java.util.Date() je zastaralé
 • API pre java.util.Calendar() je WTF (mesiace sú indexované od nuly)
 • Joda Time API ešte nemáme
 • potrebujeme prevod na linuxový timestamp (kvôli databázam)
 • a prevod na reťazec pre podmienky v SQLite

Klik na políčko

 • asociujme konkrétny doménový objekt s políčkom
 • každý objekt typu View má metódu setTag(), kde vieme priradiť komponentu ľubovoľné dáta
 • v obsluhe kliku vieme z komponentu, na ktorý sa kliklo, vytiahnuť doménový objekt dátumu a pracovať s ním cez getTag()

  DayMonthYear date = (DayMonthYear) dayTextView.getTag();
  

Výber farby

V prvej verzii podporujeme len zabudované farby:

 1. Deklarujeme názvy farieb v resources.
 2. Vytvoríme enum pre farby.
 3. Vytvoríme dialóg pre ich výber

Názvy farieb v resources

V strings.xml deklarujeme farby:

<string-array name="colors_array">
  <item>Červená</item>
  <item>Modrá</item>
  <item>Zelená</item>
  <item>Fialová</item>
  <item>Oranžová</item>
  <item>Biela</item>
  <item>Čierna</item>
  <item>Bez farby</item>
</string-array>

Tieto farby definujú len názvy pre ľudí, teda použíateľov.

Enum pre farby

 • V kóde využijeme enum: farieb na výber je totiž len konečný a nemenný počet. V Androide síce existuje trieda android.util.Color, ale to je len biedny obal s konštantami a niekoľkými pomocnými metódami. V skutočnosti je androidná farba reprezentovaná ako int a táto pomocná trieda rieši prevody medzi reprezentáciami.

 • Poradie farieb v enume musí byť rovnaké ako poradie v resourcoch!

 • Zdrojový súbor je enum Daycolor.

Výber farby

 • výber farby urobme v modálnom dialógu
 • neoplatí sa vytvárať aktivitu, tá je príliš ťažkotonážna. Dialógy sa hodia presne pre prípady, ak chceme od používateľa vyžiadať informácie, bez ktorých sa nepohneme pri danej postupnosti krokov
 • na vybudovanie dialógu slúži AlertDialog.Builder:

    new AlertDialog.Builder(this)
      .setTitle("Vyberte farbu")
      .setItems(R.array.colors_array,
          new DialogInterface.OnClickListener() {
            public void onClick(DialogInterface dialog,
                int which) {
              colorize(date, DayColor.values()[which]);
              prepareLayout();
            }
  
          })
      .show();
  
 • definujeme titulok title

 • zoznam položiek do výberu, ktorý vytiahneme z resources
 • obsluhu pre klik v podobe OnClickListenera.
  • pozor, toto je iný DialogInterface.OnClickListener, čo je iný interfejs ako ten, ktorý sa používa v obsluhe kliku na políčko tabuľky! (musíme ho uviesť názvom triedy).
  • dostaneme k dispozícii which, čo je index položky, na ktorú sa kliklo
 • metódou show() vybudujeme a zobrazíme dialóg.

daygrid2

Providery

 • prostriedok pre prístup k tabuľkovým dátam
 • automaticky beží v separátnom vlákne!
 • videli sme v akcii pri minulom stretnutí

Vlastný provider

 1. vlastná trieda dediaca od android.content.ContentProvider˛
 2. deklarácia v manifeste

Deklarácia v manifeste

Provider potrebuje:

 • názov triedy, ktorá ho implementuje v atribúte name
 • symbolické meno pre providera: autorita (authority)
  • typicky v tvare názovBalíčkaAplikácie.provider
  • ostatné aplikácie využívajú autoritu na vyhľadanie konkrétneho providera
 • či je provider dostupný: enabled
 • či je exportovaný pre použitie v cudzích aplikáciách: exported

  <provider
    android:name="sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.DayColorContentProvider"
    android:authorities="sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider"
    android:enabled="true"
    android:exported="false" >
  </provider>
  

Vlastná trieda

 • potrebujem definovať content URI, adresu, ktorá jednoznačne identifikuje providera a konkrétnu tabuľku
 • v tvare content://autorita/tabuľka
 • zvoliť si ju môžeme ľubovoľne, v našom prípade:

  content://sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider/daycolor
  

  Táto content URI pristupuje k tabuľke daycolor.

 • alternatívne vybudujme pomocou triedy Uri.Builder:

  private static final String AUTHORITY = "sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider";
  
  private static final String DAYCOLOR_TABLE = "daycolor";
  
  public static final Uri YEAR_MONTH_DAY_COLOR 
    = new Uri.Builder()
      .scheme(ContentResolver.SCHEME_CONTENT)
      .authority(AUTHORITY)
      .appendPath(Database.DayColor.TABLE_NAME)
      .build();
  

Názvy tabuliek

 • Konvencia je vybudovať typovo bezpečný popis schémy: názvy tabuliek a ich stĺpcov
 • Predídeme tým lepeniu reťazcov s názvami tabuliek a stĺpcov
 • Uľahčuje prípadný refactoring, ak sa zmení schéma databázy.

Príklad pre databázu daygrid s jednou tabuľkou daycolor a štyroma stĺpcami.

import android.provider.BaseColumns;

public class Database {
  public static final String NAME = "daygrid";

  public static final int VERSION = 1;

  public interface DayColor extends BaseColumns {
    public static final String TABLE_NAME = "daycolor";

    public static final String TIMESTAMP = "timestamp";
    public static final String COLOR = "color";
  }  
}

Stĺpec _id sa automaticky zdedí z interfejsu BaseColumns.

Prekrytie metód

 • onCreate(): pri vytvorení content providera. Beží vo vlákne UI, musí preto zbehnúť rýchlo. Ak využívame databázu, nesmieme tu získavať objekt databázy cez get***Database(), keďže je to pomalá operácoa
 • insert(), query(), update() a delete(): operácie pre vyberanie dát, resp. ich modifikáciu. Bežia v samostatnom vlákne.
 • getType(): identifikácia množstva dát, ktoré sa vrátia z dopytu pri query(): buď jeden objekt alebo sada.

Operácie nad dátami a URI

 • každá z metód pracujúcich nad dátami má parameter URI
 • je to content URI, kde
  • musíme zistiť, či ju náš content provide podporuje
  • a voliteľne z nej vytiahneme dáta

Návrh URI pre kalendár a rozhodovacia logika pre podporu

Návrh URI

Dohoda:

content://sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider/daycolor/2014/03/15

URI pre prácu s farbou 15. marca 2014.

Príprava UriMatchera

Rozhodovaciu logiku i parsovanie rieši android.content.UriMatcher. Použijeme ho ako inštančnú premennú:

private UriMatcher uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);

V metóde onCreate() definujeme pravidlo pre zhodu:

uriMatcher.addURI(AUTHORITY, Database.DayColor.TABLE_NAME + "/*/*/*", YEAR_MONTH_DAY_COLOR_CODE);
 • pre autoritu v konštante definujeme sufix a tri hviezdičkové zástupné znaky zodpovedajúce trom segmentom v ceste, ktoré sú reťazcového typu
 • zároveň tomuto pravidlu priradíme číselný kód definovaný v našej konštante:

  private static final int YEAR_MONTH_DAY_COLOR_CODE = 0;

Použitie matchera:

Pre URI z parametra metódy contentprovidera zavoláme metódu match() a vráti sa nám číselný kód pravidla, oproti ktorému oswitchujeme:

@Override
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder) {
  switch(uriMatcher.match(uri)) {
  case YEAR_MONTH_DAY_COLOR_CODE:
    return queryDayColorForYearAndMonth(uri);
  default:
    return null;
  }
}

Hodnoty jednotlivých segmentov získame cez uri.getPathSegments().get(i), kde i je index segmentu (od nuly).

Zistenie množstva dát

Kurzory s jediným riadkom

Ak metóda query() vracia jediný riadok, musí vrátiť špeciálny MIME typ. Prefix musí byť vnd.android.cursor.item, sufix definujeme my, autori content providera:

vnd.android.cursor.item/vnd.sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider.daycolor

V kóde:

private static final String MIME_TYPE_DAYCOLOR_SINGLE_ROW = CURSOR_ITEM_BASE_TYPE + "/vnd." + AUTHORITY + "." + Database.DayColor.TABLE_NAME;

Kurzory s nula a viacerými riadkami

Ak metóda query() vracia nula či viac riadkov, použijeme prefix vnd.android.cursor.dir

vnd.android.cursor.dir/vnd.sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider.daycolor

Výber typu

Typ samozrejme môžeme opäť naswitchovať:

@Override
public String getType(Uri uri) {
  switch(uriMatcher.match(uri)) {
  case YEAR_MONTH_DAY_COLOR_CODE:
    return MIME_TYPE_DAYCOLOR_SINGLE_ROW;
  default:
    return null;
  }    
}

Aktualizačné operácie

Je slušné notifikovať poslucháčov o zmene dát cez:

getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, NO_CONTENT_OBSERVER);

kde NO_CONTENT_OBSERVER je konštanta, za ktorou sa skrýva null.

Použitie providera v kóde aktivity

 • Využijeme, ako minule content resolver, do ktorého pošleme príslušnú URI.
 • Našu URI vybudujeme pomocnou metódou:

  content://sk.upjs.ics.novotnyr.daygrid.provider/daycolor/2014/03/15
  
 • Budujme cez:

  Uri uri = Uri.withAppendedPath(DayColorContentProvider.YEAR_MONTH_DAY_COLOR, String.valueOf(date.getYear()));
  uri = Uri.withAppendedPath(uri, String.valueOf(date.getMonth()));
  uri = Uri.withAppendedPath(uri, String.valueOf(date.getDay())); 
  

Zdroje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *