180 minút s Androidom: 5. stretnutie [história volaní v mriežke]

Ukážková aplikácia

Vytvorme aplikáciu, ktorá zobrazí históriu volaní v utešenej mriežke a la Windows Phone.

Koncepty, ktoré zvládneme

 • existujúce content providery
 • korektná práca s kurzormi na pozadí cez loadery
 • mriežka položiek GridView
 • vlastný layout položiek cez ViewBinder
 • farby ako resources
 • využitie podpornej knižnice support library

Výsledná aplikácia

 • viď zdrojáky na GitHube
 • výzor:

callgrid2

Úvod

 • vytvorme nový projekt CallGrid, ktorý kompilujme oproti 2.3.x
 • s pomocou podpornej knižnice vieme využívať veci z budúcnosti, teda z Androidu 4.X

Zobrazovanie údajov v mriežke

 • k dispozícii je GridLayout, ale až od API Level 14 (Android 4.0)
 • jednoduchšie je použiť GridView. Má veľmi podobné API ako ListView, údaje však kreslí do mriežky (a nie pod seba).

Level 1: GridView nad pevnými dátami a implicitným formátom

Layout

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MainActivity" >

  <GridView 
    android:id="@+id/callLogGridView"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:numColumns="auto_fit"
    android:stretchMode="columnWidth"
    android:columnWidth="90dp"
    android:listSelector="@null"
    android:horizontalSpacing="5dp"
    android:verticalSpacing="5dp"
    />
</LinearLayout>
 • môžeme nastaviť dynamický počet stĺpcov: numColumns rovný auto_fit. Ak nastavíme šírku stĺpca columnWidth, pri otáčaní na šírku budú pribúdať nové stĺpce.
 • ak sa chceme zbaviť okraja (paddingu) okolo gridviewu, vymažme všetky android:padding na LinearLayoute a vypnime listSelector (nastavme ho na @null)

Java

package sk.upjs.ics.android.callgrid;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.GridView;
import static android.webkit.WebView.SCHEME_TEL;;

public class MainActivity extends Activity implements OnItemClickListener {

  private ArrayAdapter<String> adapter;
  private GridView callLogGridView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    String[] adapterData = { "0905223223", "0905123456", "112", "055123456" };
    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, adapterData);

    callLogGridView = (GridView) findViewById(R.id.callLogGridView);
    callLogGridView.setAdapter(adapter);
    callLogGridView.setOnItemClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
    String phoneNumber = (String) adapter.getItem(position);
    Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(SCHEME_TEL + phoneNumber));
    startActivity(callIntent);
  }    
}
 • trieda aktivity implementuje OnItemClickListener, a prekrýva onItemClick(), kde priamo z adaptéra vyťahuje objekt
 • telefonovanie vyriešime:
  • vytvorením intentu s URI Intent.ACTION_CALL
  • dátami je adresa v tvare tel:0905123456
  • spustením aktivity

Oprávnenia

 • aplikácia môže potenciálne robiť záškodnícku činnosť
  • posielať potichu SMSky do Thajska
 • definuje sa systém oprávnení permissions
 • do elementu <manifest> uvádzame uses-permissions
 • príklad: aplikácia chce čítať kontakty a telefonovať

  <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
  
 • ak aplikácia chce činiť akcie, na ktoré nemá oprávnenia, spadne na Permission Denied

Oprávnenia v Androide sú borknuté

 • používateľ môže len odsúhlasiť všetky požiadavky na oprávnenia
 • ak nesúhlasí s ktorýmkoľvek, aplikácia sa nenainštaluje vôbec
  • ak mám Tetris, čo chce telefonovať, nemôžem mu ako používateľ odoprieť právu telefónu

Výsledná aplikácia

Zatiaľ vyzeráme škaredo:

callgrid1

Level 1: GridView nad dátami z content providera a implicitným formátom

Support Library

 • využime podpornú knižnicu support library
 • získame možnosti niektorých API z Android 4.x aj pre staršie telefóny bežiace nad Android 2.x.
 • v Eclipse v projekte by v Android Private Libraries mala byť android-support-v4.jar

Content Provider

 • množstvo aplikácií potrebuje sprístupniť svoje dáta – kontakty – história volaní – fotky v galérii – …
 • dáta môžu byť na rozličných miestach – v SQLite databáze – v súborovom systéme – …
 • Content Providers: cesta ako sprístupniť dáta efektívnou cestou bez ohľadu na spôsob uloženia

 • dáta sú chápané tabuľkovo-relačným štýlom

  • tabuľky
  • stĺpce
  • riadky
 • každý content provider hovorí, aké ,,tabuľky” chce sprístupniť a aké ,,stĺpce” ponúka
 • content provider v systéme je jednoznačne identifikovaný URI adresou
  • preddefinovaní provideri sú v balíčku android.provider
 • k dátam sa následne pristupuje pomocou kurzora

Príklad: história volaní

 • trieda android.provider.CallLog
 • obsahuje jedinú “tabuľkovú” podtriedu CallLog.Calls
  • URI adresa je v konštante CallLog.Calls.CONTENT_URI
  • v nej sú názvy stĺpcov ako inštančné premenné, ktorých dátové typy sú v dokumentácii

Loadery

 • prístup k databáze je pomalý
 • ak beží z hlavného vlákna okna, UI sa môže ťahať ako lekvár
  • “ANDROID JE POMALÝ!!!!!”
 • rovnaký problém ako vo Swingu a všetkých ostatných GUI frameworkoch
  • riešenie vo Swingu: SwingWorker
 • loader: mechanizmus pre prácu s kurzormi / dátami v separátnom vlákne na pozadí
  • dlhotrvajúca operácia beží na pozadí
  • korektne sa prehadzujú dáta do hlavného vlákna
  • nie je treba zložitú synchronizáciu vlákien
 • správne implementovaný loader dodržiava životný cyklus aktivity a správne spravuje kurzory a uvoľnuje ich, ak ich už netreba
 • zároveň správne notifikuje adaptéry a widgety sa tak korektne prekresľujú pri zmenách

Zdroje

Implementácia Loadera

 • aktivita implementuje LoaderCallbacks
  • implementujeme LoaderCallbacks<Cursor>, keďže načítavame kurzory
 • bude notifikovaná o priebehu dlhotrvajúcej operácie:
  • onCreateLoader(): na začiatku vytvoríme loader
   • obvykle sa kontaktuje content provider
  • onLoadFinished(): načítavanie skončilo
   • obvykle sa asociuje kurzor z loadera s adaptérom
  • onLoaderReset(): načítavanie skončilo
   • ak sa predošlý loader zrušil, a dáta sú zneplatnené.
   • obvykle sa zruší kurzor z adaptéra

onCreateLoader()

 • využijeme zabudovaný CursorLoader
  • zistíme URI pre content provider histórie volaní
  • voliteľne vyplníme selekcie, projektcie, …
 • parameter loaderId určuje, ktorý loader sa má v metóde inicializovať
  • loaderov môže byť v aktivite viacero
  • sú odlíšené číselnými kódmi, ktoré definujeme sami

Kód:

@Override
public Loader<Cursor> onCreateLoader(int loaderId, Bundle bundle) {
  if(loaderId == LOADER_ID_GRIDVIEW) {
    CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this);
    cursorLoader.setUri(CallLog.Calls.CONTENT_URI);
    cursorLoader.setSortOrder(CallLog.Calls.DATE + " DESC");
    return cursorLoader;
  }
  return null;
}

Adaptér

 • využijeme CursorAdapter s klasickým layoutom
 • použime ho ako inštančnú premennú aktivity, musíme ho vidieť z loadercallbackov
 • na začiatku ho stvoríme s nullovým kurzorom

onLoadFinished()

 • nastavíme čersvý kurzor do adaptéra

  @Override
  public void onLoadFinished(Loader<Cursor> loader, Cursor cursor) {
    adapter.changeCursor(cursor);
  }
  

onLoaderReset()

 • nastavíme nullový kurzor adaptéru

  @Override
  public void onLoaderReset(Loader<Cursor> cursor) {
    adapter.changeCursor(NO_CURSOR);
  }
  

Inicializácia loadera

 • ak využívame podpornú knižnicu, aktivita musí dediť od android.support.v4.app.FragmentActivity
 • inicializujeme loader cez:

  getSupportLoaderManager().initLoader(LOADER_ID_GRIDVIEW, NO_BUNDLE, this);
  
  • loaderId: viď prvý parameter v onCreateLoader()
  • bundle: pre prenos dát medzi aktivitou a loadercallbackom. Keďže loadercallback je vnútorná trieda, bundle nepoužívame a môže byť null
  • loadercallback: inštancia triedy s callbackmi: je ňou naša aktivita

Inicializácia loadera (čisté Android 4.x)

 • ak kašleme na staré Androidy, môžeme ísť cez čisté 4.x API
 • nemusíme dediť, Activity už má príslušné metódy
 • inicializujeme loader cez:

  getLoaderManager().initLoader(LOADER_ID_GRIDVIEW, NO_BUNDLE, this);
  

Zmena poslucháča na click na položku / Surové kurzory a content providery

 • už máme normálny kurzorový adaptér: vidíme identifikátory položiek zo stĺpca _id.
 • ako zistiť, ktorá položka bola vybraná?

  • objekt rovno z adaptéra cez getItem() je divný (interný objekt z CursorAdaptera)
  • miesto toho: spýtajme sa content providera!
 • Content Resolver: továreň pre získavanie content providerov

  getContentResolver()
  
 • obsahuje štandardnú metódu query(), kde uvedieme názov tabuľky, selekcie, projekcie atď.

  • rovnako aj metódy pre vkladanie, mazanie a la databáza
 • dostaneme kurzor

  Cursor cursor = getContentResolver().query(CallLog.Calls.CONTENT_URI, null, CallLog.Calls._ID + "=" + id, null, null);
  
  • v tomto prípade sme postavili WHERE podmienku _id = ?, kde ? je identifikátor vybranej položky
 • kurzor má vrátiť jeden riadok

 • ak moveToNext() vráti true, existuje riadok, v opačnom prípade sa záznam nenašiel (nie je sa posunúť za žiadny riadok)
 • z kurzora získame hodnoty stĺpcov cez getXXX() metódy, kde XXX je dátový typ
 • pozor, parameter je index stĺpcva
 • ale index stĺpca podľa mena získame cez cursor.getColumnIndex(*meno*)
 • po skončení práce s kurzorom ho nezabudneme zatvoriť!

Kód

  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
    Cursor cursor = getContentResolver().query(CallLog.Calls.CONTENT_URI, null, CallLog.Calls._ID + "=" + id, null, null);
    if(cursor.moveToNext()) {
      String phoneNumber = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.NUMBER));
      Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(SCHEME_TEL + phoneNumber));
      startActivity(callIntent);
    }
    cursor.close();   
  } 

Zdrojáky

package sk.upjs.ics.android.callgrid;

import static android.webkit.WebView.SCHEME_TEL;
import static sk.upjs.ics.android.callgrid.Constants.NO_BUNDLE;
import static sk.upjs.ics.android.callgrid.Constants.NO_CURSOR;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.provider.CallLog;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.support.v4.app.LoaderManager.LoaderCallbacks;
import android.support.v4.content.CursorLoader;
import android.support.v4.content.Loader;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.GridView;
import android.widget.SimpleCursorAdapter;

public class MainActivity extends FragmentActivity implements LoaderCallbacks<Cursor>, OnItemClickListener {

  private static final int LOADER_ID_GRIDVIEW = 0;
  private SimpleCursorAdapter adapter;
  private GridView callLogGridView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    getSupportLoaderManager().initLoader(LOADER_ID_GRIDVIEW, NO_BUNDLE, this);

    String[] from = { CallLog.Calls.NUMBER };
    int[] to = { android.R.id.text1 } ;
    adapter = new SimpleCursorAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, NO_CURSOR, from, to);

    callLogGridView = (GridView) findViewById(R.id.callLogGridView);
    callLogGridView.setAdapter(adapter);
    callLogGridView.setOnItemClickListener(this);
  }

  @Override
  public Loader<Cursor> onCreateLoader(int loaderId, Bundle bundle) {
    if(loaderId == LOADER_ID_GRIDVIEW) {
      CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this);
      cursorLoader.setUri(CallLog.Calls.CONTENT_URI);
      cursorLoader.setSortOrder(CallLog.Calls.DATE + " DESC");
      return cursorLoader;
    }
    return null;
  }

  @Override
  public void onLoadFinished(Loader<Cursor> loader, Cursor cursor) {
    adapter.changeCursor(cursor);
  }

  @Override
  public void onLoaderReset(Loader<Cursor> cursor) {
    adapter.changeCursor(NO_CURSOR);
  }

  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
    Cursor cursor = getContentResolver().query(CallLog.Calls.CONTENT_URI, null, CallLog.Calls._ID + "=" + id, null, null);
    if(cursor.moveToNext()) {
      String phoneNumber = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.NUMBER));
      Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(SCHEME_TEL + phoneNumber));
      startActivity(callIntent);
    }
    cursor.close();   
  }    
}

Level 3: vlastný layout položiek

 • zatiaľ sme používali zabudovaný layout pre jednotlivé “bunky” položky
 • každá bunka obsahuje jeden TextView (layout je systémový, z android.R.layout.simple_list_item_1), ktorého identifikátor je systémové android.R.id_text1
 • ak chceme farebné a väčšie bunky, definujme vlastný layout:

Súbor res/layout/grid_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <TextView android:id="@+id/grid_item_text"
       android:layout_width="match_parent" 
       android:layout_height="match_parent"
       android:height="90dp"
       android:background="@android:color/black"
       android:paddingTop="20dp"
       android:paddingBottom="20dp"
       android:gravity="center"
      />
</LinearLayout>
 • v bunke bude jeden TextView, pridelíme mu identifikátor, aby sme sa naň vedeli odkázať v SimpleCursorAdapteri.
 • šírka a výška match_parent (podľa rodiča)
 • výšku nastavíme napevno: 90 dp (dp = pixel nezávislý od hustoty displeja)
 • nastavíme vyšší padding hore i dole (v duchu box modelu v CSS)
 • centrujeme text cez gravity (pozor, nemýliť si s layout_gravity!)

Inicializácia adaptéra

int[] to = { R.id.grid_item_text } ;
adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.grid_item, NO_CURSOR, from, to);
 • identifikátor v to odvodíme od identifikátora TextViewu v našom XML layoute
 • na layout sa odkážeme v konštruktore

Farby ako resource

 • ak chceme definovať farby dynamicky, nie napevno v kóde, vieme ich definovať v resources
 • vytvorme v Eclipse New Android XML Values File
 • nech je typu color
 • nech vznikne súbor res/values/color.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <color name="incomingCallBackground">#99CC00</color>
    <color name="incomingCallForeground">#FFFFFF</color>
  
    <color name="outgoingCallBackground">#33B5E5</color>
    <color name="outgoingCallForeground">#FFFFFF</color>
  
    <color name="missedCallBackground">#FF4444</color>
    <color name="missedCallForeground">#FFFFFF</color>
  
  </resources>
  

Využitie farieb v GridView

 • prispôsobenie výzoru položiek cez ViewBinder
 • viď separátny článok
 • definujme vlastnú triedu pre viewbinder
 • asociujme ju s gridviewom cez setViewBinder()

Čo chceme?

 • chceme rozličné farby pre rozličné typy hovorov v histórii
 • z metódy stále vrátime false, lebo nerobíme skutočný binding hodnoty z kurzora na prvok, len meníme farby

Implementácia

 • získame objekt pre resources
 • z nich získame farbu na základe identifikátora, ktorý sme stanovili v color.xml

  Resources resources = view.getResources();
  textView.setBackgroundColor(resources.getColor(R.color.incomingCallBackground));
  
 • pozor! int má viacero významov:

  • znamená identifikátor resourceu
  • ale aj znamená farbu
  • v moderných Eclipsoch dostaneme varovanie, ale treba dať pozor, aby sme nenastavovali podivnú farbu, ktorej číselná reprezentácia sa popletie s jej identifikátorom

Kód

private static class CallLogCellViewBinder implements ViewBinder {
  @Override
  public boolean setViewValue(View view, Cursor cursor, int columnIndex) {
    if(view instanceof TextView) {
      TextView textView = (TextView) view;

      int type = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(CallLog.Calls.TYPE));
      Resources resources = view.getResources();
      switch(type) {
      case CallLog.Calls.INCOMING_TYPE:
        textView.setBackgroundColor(resources.getColor(R.color.incomingCallBackground));
        textView.setTextColor(resources.getColor(R.color.incomingCallForeground));
        break;
      case CallLog.Calls.OUTGOING_TYPE:
        textView.setBackgroundColor(resources.getColor(R.color.outgoingCallBackground));
        textView.setTextColor(resources.getColor(R.color.outgoingCallForeground));

        break;
      case CallLog.Calls.MISSED_TYPE:
        textView.setBackgroundColor(resources.getColor(R.color.missedCallBackground));
        textView.setTextColor(resources.getColor(R.color.missedCallForeground));
        break;
      }
    }
    return false;
  }

}

Dolaďovačky

Ako sa zbaviť sivej lišty hore?

a zároveň:

Ako nastaviť čierne pozadie?

V manifeste nastavíme tému v elemente príslušnej aktivity:

<activity
  android:name="sk.upjs.ics.android.callgrid.MainActivity"
  android:theme="@android:style/Theme.Black.NoTitleBar"

Finálne slová

 • všimnite si korektné prekresľovanie zoznamu v duchu aktivity
 • ak kliknete na položku, spustí sa telefón (dialer), a po skončení hovoru sa automaticky zjaví v zozname novo vykonaný hovor (ako odchádzajúci)

Ostatné zdroje

 • http://ics.upjs.sk/~novotnyr/blog/1019/android-zobrazovanie-historie-volani-content-providery-kurzory-a-simplelistadapter
 • http://ics.upjs.sk/~novotnyr/blog/1028/android-zobrazovanie-historie-volani-prisposobenie-vyzoru-poloziek-cez-viewbinder

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *