Jazyk C 2013 – 13. cvičenie [Argc/Argv, QSort, Matice]

Čítanie z parametrov

Načítajte z parametrov programu n čísiel a nájdite najväčšie spomedzi nich.

 • Využime funkciu main() s dvoma parametrami.

 • deklarácia char ** znamená po čítaní sprava do ľava
  • pointer na pointer na char, ale keďže char * je veľmi často reťazec, tak:
  • pointer na reťazec, ale keďže pole a pointer sú ekvivalentné, tak
  • pole reťazcov
 • na prevod reťazca na číslo použime strtol().
 • druhý parameter v strtol je tiež char **. V tomto prípade to však nie je pole charov, ale parameter odovzdávaný odkazom (teda vstupno-výstupná premenná), v ktorom sa po skončení parsovania objaví podreťazec vstupu, ktorý sa už nedal viac naparsovať na číslo.
 • strtol vracia long int! (analógia long z Javy)
 • nezabudnime inicializovať premennú pre doposiaľ nájdené maximum!
  • využijeme “najmenší možný long” z limits.h
 • pri výpise long intov cez printf() využime konštantu %ld.

  #include<stdlib.h>
  #include<stdio.h>
  #include<limits.h>
  
  int main(int argc, char** argv) {
    int i;
    long int max = LONG_MIN;
    long int cislo;
  
    if(argc > 1) {
      max = strtol(argv[1], NULL, 10);
    }
    for (i = 2; i < argc; i++) {
      cislo = strtol(argv[i], NULL, 10);
      if(cislo > max) {
        max = cislo;
      }
    }
    printf("%ld\n", max);
  
    return 0;
  }
  

Triedenie polí

Zotrieďte 10prvkové pole

 • Využime qsort() zo stdlib.h, čo je quicksort.

Quicksort qsort

 • Poobdivujme deklaráciu:

  void qsort(void *base,
    size_t nmemb, 
    size_t size,
    int(*compar)(const void *, const void *));
  
  • prvý parameter base obsahuje pole, ktoré sa ide triediť
   • je typu void *, pointer na void.
   • V tomto prípade to chápeme ako pointer na ľubovoľný typ.
   • Ide o generický pointer, teda premennú, ktorá môže ukazovať na ľubovoľný typ.
   • Akousi veľmi veľmi vzdialenou analógiou je premenná typu Object v Jave, ktorá môže tiež obsahovať ľubovoľný objekt.
   • v tomto prípade je to však pole ľubovoľného typu
  • druhý parameter obsahuje počet prvkov poľa
   • je typu size_t, čo je alias pre celé číslo reprezentujúce veľkost
   • size_t je napríklad typ, ktorý vracia makro sizeof
  • tretí parameter obsahuje veľkost jedného prvku
   • ak máme pole intov, posielame sizeof(int)
  • štvrtý parameter predstavuje odkaz na funkciu, ktorá porovná dva prvky poľa (komparátor)

   • v Jave máme Collections.sort(), ktorá očakáva komparátor, teda triedu implementujúci interfejs java.util.Comparator
   • komparátorom v C je ľubovoľná funkcia, ktorá spĺňa predpis

    int(*compar)(const void *, const void *));
    
    • musí vracať int
    • berie dva parametre, oba typu const void *
     • znamená to, že berie dva generické pointery

Pointre na funkcie

 • qsort() dostane odkaz na funkciu
 • štvrtý parameter je potom pointer na funkciu

  int(*compar)(const void *, const void *));
  

  Predpis čítame zvnútra von ako compar je premenná typu pointer na funkciu, ktorá vracia int a berie dva generické pointre.

 • ukážka funkcie, ktorá porovná dva inty:

  int compare(const void * cislo1, const void * cislo2) {
    int * c1 = (int *) cislo1;
    int * c2 = (int *) cislo2;
  
    if(*c1 < *c2){
      return -1;
    } else if (*c1 > *c2) {
      return 1;
    } else {
      return 0;
    }
  }
  
  • oba generické pointre musíme pretypovať na pointre príslušných typov
  • podobne ako v Jave musíme Object pretypovať na príslušnú triedu, ak ho chceme zmysluplne používať
  • s pointrami pracujeme potom cez operátor referencie klasickým spôsobom
  • pozor na zádrheľ, ak by sme referencie vynechali, porovnávali by sme v c1 < c2 dve adresy, čo je síce možné (adresy sú čísla), ale nedáva to zmysel
 • funkciu potom použijeme veľmi jednoducho: cez názov

  qsort(cisla, 8, sizeof(int), compare);
  

Celý kód

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

#define DLZKA 8

int compare(const void * cislo1, const void * cislo2) {
  int * c1 = (int *) cislo1;
  int * c2 = (int *) cislo2;

  if(*c1 < *c2){
    return -1;
  } else if (*c1 > *c2) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }
}

int main(void) {
  int i = 0;

  int cisla[] = { 1, 5, -52, 68, 12, 45, -48, 78 };

  qsort(cisla, DLZKA, sizeof(int), compare);

  for(i = 0; i < DLZKA; i++) {
    printf("%d, ", cisla[i]);
  }

  return 0;
}

Bonus

Keďže pole cisla je staticky alokované (teda nie cez malloc()), môžeme zistiť jeho dĺžku v programe:

int dlzka = sizeof(cisla) / sizeof(int);

Čítajme to ako “počet bajtov, ktoré zaberá celé pole delené počtom bajtov pre jeden prvok”.

Toto je jediný prípad, keď v C vieme zistiť dĺžku poľa za behu! Pole však musí byť alokované staticky, lebo celý výraz sa vyhodnotí v čase kompilácie!

Dvojrozmerné polia

Naplňte maticu číslami a vypíšte ju

Prvý pokus:

int matica[][] = {
  { 1, 2, 3},
  { 4, 5, 6},
  { 123456, 8, 9}
};

Kompilátor však vypíše:

error: array type has incomplete element type

Dvojrozmerné pole treba chápať ako pole polí. V tomto prípade musíme povedať, koľko polí bude podpole obsahovať (= koľko riadkov má matica):

int matica[][3] = {
  { 1, 2, 3},
  { 4, 5, 6},
  { 123456, 8, 9}
};

Ak by sme chceli funkciu pre výpis matice, musíme pamätať na to, že pole potrebuje dodať aj jeho dĺžku. Dvojrozmerné pole potrebuje teda dva rozmery:

/* TOTO NEFUNGUJE */
void matica_print(int m[][], int r, int s);

Opäť však dostaneme hlášku:

error: type of formal parameter 1 is incomplete

Funkcia musí dostať vonkajší rozmer!

void matica_print(int m[][3], int r, int s);

Táto funkcia je však prudko nepoužiteľná. Musíme to spraviť dynamicky. (Vysvetlenie napríklad C-Faq.com 6.19).

Funkcia bude mať parameter typu int ** (chápaný ako pole polí intov):

void matica_to_string(int ** m, int pocet_riadkov, int pocet_stlpcov) {

V kóde funkcie radostne pristupujeme k dvojrozmernému poľu cez indexy.

void matica_to_string(int ** m, int pocet_riadkov, int pocet_stlpcov) {
  int i = 0;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < pocet_riadkov; i++) {
    for(j = 0; j < pocet_stlpcov; j++){
      printf("%d ", m[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }

}

Dynamická alokácia poľa

 • najprv alokujeme pamäť pre vonkajšie pole (bude obsahovať pointre na “int`, teda odkazy na riadkové polia.):

  int ** m = malloc(POCET_RIADKOV * sizeof( int * ));

 • potom pre každé riadkové pole alokujeme pamäť.

  int ** m = malloc(POCET_RIADKOV * sizeof( int * ));
  if( m == NULL ) {
    perror("Zlyhal malloc()");
    return -1;
  }
  for(i = 0; i < POCET_RIADKOV; i++) {
    m[i] = malloc( POCET_STLPCOV * sizeof( int ));
  }
  
 • následne pristupujeme k pamäti cez indexy.

Dynamická dealokácia

 • použime opačný proces: najprv v cykle dealokujeme riadkové polia
 • potom dealokujeme hlavné pole.

Celý kód

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

#define POCET_RIADKOV
#define POCET_STLPCOV

void matica_print(int ** m, int r, int r) {
  int i = 0;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < r; i++) {
    for(j = 0; j < s; j++){
      printf("%d ", m[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }

}

int ** matica_new(int riadkov, int stlpcov) {
  int ** m = malloc(POCET_RIADKOV * sizeof( int * ));
  if( m == NULL ) {
    perror("Zlyhal malloc()");
    return NULL;
  }
  for(i = 0; i < POCET_RIADKOV; i++) {
    m[i] = malloc( POCET_STLPCOV * sizeof( int ));
    if(m[i] == NULL) {
      perror("Zlyhal malloc()");
      return NULL;
    }
  }    

  return m;  
}

void matica_free(int ** matica, int riadkov) {
  for(i = 0; i < riadkov; i++) {
    free(matica[i]);
  }
  free(m);        
}

int main(void) {
  int i;

  int ** m = matica_new(POCET_RIADKOV, POCET_STLPCOV);

  m[0][0] = 1; m[0][1] = 2; m[0][0] = 1;
  m[0][0] = 4; m[0][1] = 5; m[0][0] = 6;
  m[0][0] = 1234567890; m[0][1] = 8; m[0][0] = 9;

  matica_print(m, POCET_RIADKOV, POCET_STLPCOV);

  matica_free(m, POCET_RIADKOV);

  return 0;
}

Zdroje

2 thoughts on “Jazyk C 2013 – 13. cvičenie [Argc/Argv, QSort, Matice]

 1. Dobry den

  Chcel by som sa spytat, ako mam postupovat ak mam vytvorit program, ktory pomocou funkcie nacita prvky do stvrocovej matice rozmeru 4×4, nasledne vytvori transponovanu maticu,(tj. vymeni stplce za riadky) a pomocou dalsej funkcie tuto maticu vypise.

  Dakujem :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *