Diplomový seminár - ÚINF/PDSI+SDI


Stránka preddiplomového a diplomového seminára pre študentov magisterského štúdia
študijného programu Informatika na Ústave informatiky PF UPJŠ.
Seminár bude v tomto semestri v stredy od 16:15 v aule SA1A1
dištančne prostredníctvom systému MS Teams v skupine SDI2021.

Nezabudnite, že na získanie zápočtu SDIa je potrebné okrem prezentácie aktualizovať www stránku
a písomne spracovať 15-20 strán podľa pravidiel SDI1a

Písomnú verziu analýzy, skontrolovanú a schválenú vedúcim práce, pošlite elektronicky
prostredníctvom vedúceho práce najneskôr do 12. 6. 2022 26. 6. 2022.
Ak sa vám nepodarí dodržať tento termín, môžete si predmet zapísať opäť v ďalšom akademickom roku.

Zoznam aktuálnych diplomových prác ÚINF PF UPJŠ
Nové práce, zadané v roku 2022
Niektoré práce, obhájené v minulých rokoch

Najlepšie diplomové práce, prezentované v česko-slovenskej súťaži IT SPY

Smernica UPJŠ o záverečných prácach.
Usmernenia k záverečným prácam PF UPJŠ
Šablóna dotx, dot, šablóna LaTeX

Predbežne dohodnuté termíny stretnutí a ich obsah:

Dátum   Obsah
22.9.2021 SDI a PDSI Organizácia práce, rozvrh stretnutí.
29.9.2021
6.10.2021
SDI (PDSI účasť) Krátke propagačné referáty (max 15 min) o stave riešenia zadaných diplomových úloh + diskusia.
Revízia a aktualizácia prezentačných stránok.
13.10.2021
20.10.2021
PDSI Ponuka zadaní diplomových prác.
Prezentované dokumenty nájdete v tíme SDI2021 v adresári Súbory/Ponuky_DP
3.11.2021 SDI a PDSI Ing. Eva Matušovičová: Informačné zdroje.
Online katalógy, databázy, citovanie a citačný manažér, plagiátorstvo, etika publikovania, legislatíva.
24.11.2021 SDI a PDSI Obsah, forma a úprava diplomovej práce, pravidlá hodnotenia.
30.11.2021 PDSI Sprístupnenie prezentačných stránok nových diplomových prác a odoslanie základných informácií
(meno, aktuálna elektronická adresa, názov práce, vedúci, URL domovskej stránky diplomovej práce)
1.12.2021 PDSIPrezentácia nových zadaní diplomových prác
(+odovzdanie písomných materiálov)
8.12.2021
15.12.2021
SDI (PDSI účasť)Prezentácia výsledkov diplomových prác
(+odovzdanie písomných materiálov)
15.1.2022 SDIZáverečné zhodnotenie aktualizácie WWW stránok a materiálov, pridelenie kreditov


16.2.2022 SDIa SDIc Požiadavky, postup a časový harmonogram na letný semester.
23.2.2022 SDIa SDIcVýmenné študijné pobyty v zahraničí - Erasmus Plus
...
13.4.2022 SDIcTermíny a pravidlá odovzdávania DP, hodnotenie práce a jej obhajoba
Otázky a odpovede o štátniciach, doktorandské štúdium
27.4.2022 SDIa SDIcŠtudentská vedecká konferencia ŠVOČ
4.5.2022 SDIa SDIc Záverečné prezentácie diplomových prác (okrem prác na ŠVK)
11.5.2022
18.5.2022
SDIa Prezentácie analýz problémov diplomových prác
+ zhodnotenie prezentácie prác na www


Prezentácie zadaní (PDSI) by mali obsahovať základnú myšlienku práce. Do celkového času prezentácie (cca 5-7 min) je treba zahrnúť:

Cieľom prezentácie je presvedčiť poslucháčov, že viete čo chcete riešiť a ako budete postupovať (aspoň v najbližších mesiacoch). Zadania tu budú z pohľadu gestorského ústavu pripomienkované, upravované, prípadne zamietnuté.

Do určeného termínu je potrebné zriadiť domovskú stránku práce, kde by nemali chýbať vyššie spomenuté základné údaje, kontakt na riešiteľa, niekoľko viet k téme práce, formulácia základných cieľov, odkaz na literatúru...
Priebežne bude potrebné túto stránku aktualizovať a postupne dopĺňať. Bolo by vhodné zaviesť pracovný denník (týždenník, mesačník...), nejaký rámcový príp. podrobnejší plán práce... Nemusí byť hneď, ale pri ďalšej kontrole sa bude prihliadať aj na organizáciu práce.

Do toho istého termínu je potrebné poslať základné údaje o práci (meno študenta a jeho kontaktná aktuálna elektronická adresa, názov práce, vedúci, URL domovskej stránky diplomovej práce na WWW) elektronickou poštou na adresu jirasek at upjs.sk so subjektom DP.

Údaje o zadaní práce (vyššie uvedené), s rozvedením problematiky, ktorá bude v práci skúmaná, postupom riešenia a očakávanými cieľmi odbornej a prípadne implementačnej časti (so zapracovanými pripomienkami z prezentácie) je potrebné odovzdať v písomnej forme v rozsahu cca 2 strany. V tomto "rozšírenom zadaní" uveďte aj presné odkazy na odbornú literatúru (aspoň dva aktuálne články) a ďalšie zdroje, ktoré mienite využiť. Rozšírené zadanie podpíše vedúci práce.

Podpísané rozšírené zadanie spolu s absolvovaním prezentácie a zriadením stránky je nutnou podmienkou k získaniu kreditov za seminár PDSI.


Cieľom prezentácie analýzy DP (SDI1a) je oboznámiť poslucháčov s analýzou zadaných problémov práce a naznačiť konkrétne kroky k riešeniu. Prezentácia v trvaní cca 10-15 min. by mala obsahovať :

V prípade, že súčasťou práce je vytvorenie programu V závere by ste mali zhodnotiť Vaše výsledky za tento semester, upozorniť na problémy či prekážky v práci a stručne naznačiť ďalší postup. Po prezentácii môže byť vyzvaný odpovedať na doplňujúce otázky.

Absolvovanie predmetu SDI1a (získanie kreditov) je podmienené


Cieľom prezentácie výsledkov DP (SDI1b) je vhodnou formou ukázať výsledky Vašej práce. Prepokladá sa, že v čase prezentácie sú už kľúčové časti práce hotové. V celkovom čase cca 15-20 min. je potrebné ukázať

Prezentáciou by ste mali presvedčiť, že práca je v podstate ukončená, ciele boli splnené a po spísaní ju bude možné obhájiť. Po každej prezentácii bude čas na diskusiu a vyhodnotenie.

Súčasťou prezentácie výsledkov je aktualizácia domovskej stránky a písomné spracovanie výsledkov v rozsahu 30 - 40 strán textu (prípadne s obrázkami a tabuľkami). Text nemusí obsahovať úvodné časti ani úvodný formalizmus ešte nemusí byť úplne presný. Mal by obsahovať hlavne vlastné výsledky teoretickej časti podľa možnosti spolu s dôkazmi.Z praktickej časti hlavne presný návrh programu resp. prostredia, ktoré bolo vytvorené a vyhodnotenie postupov a experimentov, ktoré boli vykonané. V náznaku by mal byť už aj popis implementácie. Podrobný popis implementácie, používateľské a systémové príručky ešte nemusia byť.

Text nemusí byť špeciálne typograficky upravený a doporučujeme ho tlačiť obojstranne. Obsahovú stránku textu zhodnotí vedúci práce a potvrdí svojim podpisom.

Nutnou podmienkou pre získanie kreditov za seminár SDI1b je odovzdanie písomne spracovaných výsledkov práce podpísané vedúcim, absolvovanie prezentácie a aktualizácia stránok práce na www.