Stránky diplomového seminára

Diplomové práce, obhájené na ÚINF

Zadanie Riešiteľ Téma Vedúci Obhajoba
2017 Michaela Linková Získavanie atribútov objektov z ich popisu Peter Gurský  
2017 Matej Perejda Koordinované získavanie a extrakcia dát z webových portálov cez spolupracujúce rozšírenia webových prehliadačov Peter Gurský  
2017 Slavomír Slovenkai Optimalizácia výhernej stratégie na základe pravdepodobnosti ťahu protihráča Alexander Szabari  
2017 Šimon Horvát Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné úlohy dolovania údajov Ľubomír Antoni  
2017 Milan Chrastina Využitie FPGA na bezpečnú komunikáciu medzi IoT zariadeniami Jozef Jirásek  
2017 Richard Staňa Riadenie SW produktov pomocou HCI komponentov Gabriel Semanišin  
2017 Martin Glova Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre "Flappy bird" Gabriela Andrejkova  
2016 Alica Kačengová Genetické algoritmy prideľovania letiskových brán Jozef Uličný  
2016 Michaela Mihalíková Hybridný bezpečnostný odporúčací systém Pavol Sokol  
2016 Ján Kotrady Kryptoanalýza šifier v mobilných sieťach Rastislav Krivoš-Belluš  
2016 Marián Opiela Kalibrácie siete zariadení pre prirodzenú interakciu Rastislav Krivoš-Belluš  
2016 Ján Paraska Analýza zraniteľností smartfónov na platforme Android Jozef Jirásek  
2016 Patrik Pekarčík Komponentové a udalosťami riadené programovanie zariadení na platforme Arduino František Galčík  
2016 Jakub Rodák OMR metódy pre edukačný softvér František Galčík  
2015 Martin Jobbágy Business Rule Management/Decision Management prostredníctvom SAP BRF+ Jozef Jirásek (iBS AG)  
2015 Lenka Kleinová Identifikácia typov útočníkov pomocou údajov z honeypotov Pavol Sokol  
2014 Martin Jadloš Zrýchlenie algoritmov trojdiagonálnych sústav pomocou grafických akcelerátorov Csaba Török  
2015 Tomáš Bajtoš Analýza botnetov pomocou honeypotov Pavol Sokol  
2015 Martin Blišťan Predikcia sekundárnej štruktúry RNA reťazcov Gabriela Andrejková  
2015 Jozef Džama NoSQL databázy a podpora offline režimu na mobilnej platforme Android František Galčík (GlobalLogic)  
2015 Jana Hiľovská Spracovanie prirodzeného jazyka Stanslav Krajči  
2015 Pavol Kozák Využitie neurónových sietí pri analýze textových dokumentov Gabriela Andrejková  
2014 Peter Sedmák Algoritmy pre hľadanie vnútorného plagiátorstva Gabriela Andrejková  
2014 Zuzana Brťková Operácie na automatoch so všetkými stavmi koncovými Galina Jirásková  
2014 Dominik Imrich Analýza, implementácia a testovanie odporúčacích techník v reálnom prostredí Tomáš Horváth  
2014 Viliam Kačala Algoritmizácia, paralelizácia a implementácia splajn modelov Csaba Török  
2014 Ivana Krajňáková Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi Galina Jirásková  
2014 Daniel Mitro Analýza videozáznamu zápasu stolného hokeja počítačovým videním Rastislav Krivoš-Belluš  
2013 Matej Aštary Vyhľadávanie konceptov v kontextoch vyššieho rádu Ondrej Krídlo  
2013 Štefan Bocko Web-based data mining assistant Tomáš Horváth  
2013 Dávid Horváth Aplikácie problému maximálnej nezávislej množiny v medicíne Gabriel Semanišin  
2013 Jozef Kuper Extrakcia a unifikácia metadát o produktoch internetových obchodov Peter Gurský  
2013 Ferdinand Majerech A concurrent component-based entity architecture for game development Jozef Jirásek  
2013 Július Mareš Spracovanie prirodzeného jazyka Stanislav Krajči  
2013 Tomáš Nguyen Odporúčanie s dozorom v inteligentnom systéme na výučbu programovania Tomáš Horváth  
2013 Miroslav Opiela Lokalizácia a navigácia v indoor prostredí František Galčík  
2013 Norbert Vozárik Vyhľadávanie najlepších k objektov nad mnohorozmernými dátami Peter Gurský  
2012 Veronika Miklášová Paralelná editácia textu Peter Gurský  
2012 Vladimír Chabaľ Odporúčanie obsahu na základe metadát Peter Gurský  
2012 Tomáš Jakab Relačná klasifikácia Tomáš Horváth  
2012 Ľubomír Nagajda Detekcia útokov na základe štatistickej analýzy NetFlow Rastislav Krivoš-Belluš  
2012 Matej Nikorovič Segmenácia RGBD obrazov František Galčík  
2012 Martin Orendáč Vyhľadávanie najbližších a nejlepších objektov nad paralelnými viacrozmernými indexami Peter Gurský  
2012 Július Pál Predikcia možného výskytu ochorenia v rámci populácie použitím data-mining techník Tomáš Horváth  
2012 Peter Vanko Využitie 3D kamery na riadenie pohyblivých objektov Zoltán Tomori  
2011 Tomáš Milý Virtuálny asistent Rastislav Krivoš-Belluš  
2011 Stanislav Jakubec Modelovanie prechodu svetla prostredím v objemovej reprezentácii pomocou GPU Jozef Jirásek  
2011 Martin Katuščák Využitie Grid-indexu pri operáciach s maticami Peter Gurský  
2011 Beáta Katuščáková Procesné modelovanie zúčtovania obratov na kreditných kartách Gabriel Semanišin  
2011 Patrik Kempec Vzdialené monitorovanie siete Rastislav Krivoš-Belluš  
2011 Patrik Mihalčin Putá medzi formálnymi kontextami Ondrej Krídlo  
2011 Martin Petruňa Monitorovanie Java EE aplikácií s využitím dátových prúdov Róbert Novotný  
2011 Peter Pillár Efektívne indexovanie viacrozmerných dát s chýbajúcimi hodnotami Peter Gurský  
2011 Miroslav Sajko Indoor navigácia s použitím mobilných technológií František Galčík  
2011 Ján Svitič Správa siete protokolom SNMP Jozef Jirásek  
2011 Marek Šafárik Bezpečné komunikačné protokoly pre dohodu viacerých účastníkov Jozef Jirásek  
2011 Milan Šafárik Editor ER diagramov Csaba Török  
2011 Ján Šimaľ Rozpoznávanie biometrických údajov pomocou neurónových sietí Gabriela Andrejková  
2011 Peter Šinaľ Metavyhľadávanie nad produktovými katalógmi Peter Gurský  
2010 Matúš Palmovský Kleeneho uzáver a stavová zložitosť Jozef Jirásek  
2009 Milan Jacko Hľadanie najlepších k objektov v signatúrovaných R-stromoch Peter Gurský  
2010 Maroš Andrejko Iteratívne učenie generalizovaných anotovaných programov pre doporučovací systém Tomáš Horváth  
2010 Jakub Božoň Stavová zložitosť operácií nad bezinfixovými jazykmi Alexander Szabari  
2010 Marek Daňko Inteligentné plánovanie športových tréningov Tomáš Horváth  
2010 Maroš Dzuriš Personalizované odporúčanie faziet vo fazetovom prehliadači Tomáš Horváth  
2010 Ján Jerguš Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými úćastníkmi Jozef Jirásek  
2010 Monika Krausová Popisná zložitosť v triede bezpredponových jazykov Galina Jirásková  
2010 Anton Krbaťa Návrh a implementácia modelu samoopravného kódu Gabriel Semanišin  
2010 Pavol Rajzák Extrakcia dát na základe kategorizácie webových stránok Róbert Novotný  
2010 Zuzana Sadloňová 3D modelovanie Rastislav Krivoš-Belluš  
2010 Matej Škriba Použitie netradičných algoritmov na segmentáciu objemových dát Jozef Uličný  
2010 Matúš Vikartovský Metaheuristiky pre tvorbu rozvrhu hodín univerzity Jozef Studenovský  
2009 Miroslav Kabáč Interaktívne 3D grafy Csaba Török  
2009 Juraj Bobák Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní Peter Gurský  
2009 Martin Fedorko Rozšírenie duálov a cyklov v tablebázach šachových koncoviek Gabriela Andrejková  
2009 Lukáš Miňo Modelovanie a vyhladzovanie dát Csaba Török  
2009 Štefan Pero Paralelizácia výpočtu generalizovaných anotovaných programov Tomáš Horváth  
2009 Pavol Sokol Kritériá hodnotenia bezpečnosti informačných systémov Jozef Jirásek  
2009 Štefan Vojtko Skladanie Turingovych strojov Stanislav Krajči  
2009 Peter Záhorák Distribuovaný UB-strom Peter Gurský  
2009 Ľubomír Glinský Pedagogické využitie softvéru ovládaného hlasom Milan Schmotzer  
2008 Mária Demčišáková Modelovanie procesov Gabriel Semanišin  
2008 Lenka Fedorová Mnohokriteriálne vyhľadávanie prúdu zotriedených dát s podporou indexovania Peter Gurský  
2008 Michal Vaško Spracovanie obrazu Marek Dudáš  
2007 Martin Grekšo Autonómny odolný dátový sklad Milan Schmotzer  
2007 Róbert Hájek Vizuálna autentifikácia pre webové aplikácie Milan Schmotzer  
2007 Peter Zamborský Znalostný systém na diagnózu depresívných porúch Milan Schmotzer  
2006 Daniela Borošová Návrh a implementácia interaktívneho užívateľského rozhrania k databáze molekulárnych interakcií Jozef Uličný  
2006 Ľuboš Didnianský Induktívne logické programovanie pomocou interpretácie Peter Vojtáš  
2006 Štefan Kudlík Jazyk ASN.1 Vladimír Lacko  
2008 Peter Kál Extrakcia informácií zo štrukturovaných webových zdrojov Peter Gurský  
2008 Mária Palušáková Modelovanie RNA reťazcov pomocou stochastických modelov Gabriela Andrejková  
2008 Martina Tutokiová Vizualizácia biomedicínskych textov Jozef Uličný  
2008 Marek Varchula Algoritmizácia generovania rozrhu hodín Roman Soták  
2006 Arpád Pénzeš Simulácia výpočtového prostredia Cell architektúry Jozef Uličný  
2006 Jozef Udič Rozvrhovanie liečebných miestností Gabriel Semanišin  
2007 Boris Brzáč Semiautomatická konštrukcia interakčných máp z neštrukturovanych textov Jozef Uličný  
2007 Dana Demčíková Elektronická aukcia Vladimír Lacko  
2007 Radoslav Frankovič Elektronické voľby Gabriel Semanišin  
2007 Peter Kempec Anonymita na sieti Vladimír Lacko  
2007 Peter Kuscsik 3­D simulácie rastových procesov Branislav Brutovský  
2007 Marek Malý Riešenie priamej rozptylovej úlohy v paralelnom výpočtovom prostredí GPGPU ... Jozef Uličný  
2007 Ladislav Mikeš Fanovo kódovanie Stanislav Krajči  
2007 Lenka Pisková Logické výrazy Stanislav Krajči  
2007 Imrich Szabó Aproximácia neštandardných plôch v prostredí OpenGL Jozef Jirásek  
2007 Lucia Turlíková Tvaroslovník - databáza tvarov slov slovenského jazyka Stanislav Krajči  
2006 Tomáš Onofrej Aplikačné prostredie pre vizualizáciu kombinatorických problémov na grafoch Vladimír Lacko  
2006 Peter Andrejko WEB-ový osobný asistent Milan Schmotzer  
2006 Tomáš Bolčo Metódy rozpoznávania odtlačkov palca a prstov Gabriela Andrejková  
2006 Martina Gašparecová Ukrývanie informácií: steganografia a vodoznaky Vladimír Lacko  
2006 Dalibor Jacko Indexovanie a triedenie objektov pomocou R-stromov Jozef Jirásek  
2006 Roland Cmorik Superoptimálne konečnostavové automaty Viliam Geffert  
2006 Roman Novotný Vývoj prostredia pre metódu hraničných prvkov Roman Vodička  
2006 Martin Šumák Indexovanie a triedenie v metrických priestoroch Jozef Jirásek  
2006 Milan Vereščák Metódy pre analýzu a spracovanie medicínskych údajov Gabriela Andrejková  
2005 Vladimír Balko Simulácia rastových procesov evolučnými celulárnymi automatmi Branislav Brutovský  
2005 Vladimíra Bulnová Automatické dokazovanie formúl prvorádovej logiky Miroslav Repický  
2005 Katarína Čabalová Procesne riadené informačné systémy Vladimír Lacko  
2005 Peter Darányi Protokoly autentifikácie používateľov pomocou hesla Jozef Jirásek  
2005 Matúš Dzuriš Numerické experimenty s extremálnymi sústavami lineárnych rovníc Katarína Cechlárová  
2005 Ľuboš Džurina Optimalizácia zlučovania databáz Gabriel Semanišin  
2005 Ľubomír Firment Propagácia dátových zmien v informačných systémoch Gabriel Semanišin  
2005 Rastislav Gábriš Všeobecné editovacie vzdialenosti medzi reťazcovými štruktúrami Gabriela Andrejková  
2005 Richard Gál Vektorové metriky a ich využitie vo vyhľadávačoch Stanislav Krajči  
2005 Michal Grega Konceptové zväzy a Chu Spaces priestory Stanislav Krajči  
2005 Ján Katrenič On-line invarianty grafov Gabriel Semanišin  
2005 Peter Kažimír Analýza informačných tokov v obchodnej spoločnoati Vladimír Lacko  
2005 Ján Kuis Fuzzyfikácia v automatickom dokazovaní Stanislav Krajči  
2005 Juraj Mamrilla Akcelerácia algoritmov stochastickej kinetiky Jozef Uličný  
2005 Matúš Mišák Analýza, návrh a implementácia informačného systému pre ústav chemických vied
- jadro systému a spracovanie výsledkov teoretických výpočtov
Marcel Török  
2005 Ján Mišút Programovanie s obmedzeniami a riešenie rozvrhových problémov Peter Eliáš  
2005 Martin Ohriska Transformácie XML dokumentov Stanislav Krajči  
2005 Tomáš Pilát Použitie neurónových sietí pri rozpoznávaní medicínskych obrázkov Gabriela Andrejková  
2005 Peter Raška Analýza, návrh a implementácia informačného systému pre ústav chemických vied
- Modul spektrálnych databáz
Marcel Török  
2005 Daniela Rothová Sieťová bezpečnosť v stredne veľkej firme Jozef Jirásek  
2005 Štefan Slivko VRVS - Videokonferenčný systém Pavel Murín  
2005 Ján Štegena MDA - moderný prístup k realizácií veľkých softvérových projektov Gabriel Semanišin  
2005 Tomáš Uhrín Netriviálne metódy hľadania ciest v prostredí s prekážkami Milan Schmotzer  
2004 Samuel Kupka Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov Jozef Jirásek  
2004 Zuzana Čmehýlová Softvérový analyzátor kódovaného videosignálu podľa štandardu H.261 Pavel Murín  
2004 Anton Koterec Použitie neurónových sietí v rozpoznávaní osôb pomocou biometrických znakov Gabriela Andrejková  
2004 Milada Magulová Softvérový kodek Pavel Murín  
2004 Michal Ráček Spoľahlivý multicast a gridy Milan Schmotzer  
2004 René Smoliga Efektívny distribuovaný súborový systém Milan Schmotzer  
2004 Ivan Štock Automatická analýza bezpečnostných protokolov s využitím Strand Spaces Jozef Jirásek  
2004 Marek Vinc Automatická distribúcia liekov Milan Schmotzer N
2004 Ján Bella Negácia vo viachodnotovom Prologu a Datalogu Peter Vojtáš  
2004 Jozef Benčič Aproximačné algoritmy pre problém obchodného cestujúceho Miroslav Ploščica  
2004 Marián Dvorský Viachlavové automaty a ich vlastnosti Viliam Geffert  
2004 Jozef Gajdoš Algoritmy spájania na mieste Viliam Geffert  
2004 Zuzana Gallová Predspracovanie slovenských slov pre data-mining Stanislav Krajči  
2004 Martin Gold Paralelný raytracing s využitím multicastovej komunikácie v Gride. Jozef Jirásek  
2004 Lucia Gotthardová Fuzzy konceptuálne zväzy Stanislav Krajči  
2004 Zuzana Horňáková Sémantický web Rastislav Lencses  
2004 Tomáš Kendrovský Najkratší spoločný nadreťazec Gabriela Andrejková  
2004 Jana Krafčíková Modelovanie, ohodnotenie a dopytovanie informácií s využitím slovenského jazyka pomocou vektorováho modelu Rastislav Lencses  
2004 Peter Mráz Správa používateľských práv - správa identít Jozef Jirásek  
2004 Martin Rázus S Gabriela Andrejková  
2004 Peter Tamáš Vyhľadávanie v komprimovaných súboroch Gabriela Andrejková  
2004 Jaroslav Timko Rozvrhovacie problemy pre hypermarkety Gabriel Semanišin  
2004 Matúš Tomaštik Neurónové siete v riešeniach niektorých problémov z teórie grafov Gabriela Andrejková  
2004 Veronika Vaneková Negácia vo viachodnotovom Prologu a Datalogu (deduktívna časť) Peter Vojtáš  
2004 Štefan Zavoda Archívny optimalizovaný systém Pavel Murín  
2003 Peter Angelovič Flexibilné vyhľadávanie dopravných spojení Peter Vojtáš  
2003 Maroš Budaj Realistické zobrazovanie Jozef Jirásek  
2003 Dárius Dudinský Počítačové simulácie v ekonofyzike Denis Horváth  
2003 Jozef Durkot Virtuálna simulácia interakcie ligand - proteín Jozef Uličný  
2002 Michal Eliáš Trojdimenzionálne zobrazenie centrálneho miechového kanálu Zuzana Daxnerová  
2003 Dušan Gajdoš Implicitná implementácia slovníkových operácií Viliam Geffert  
2003 Peter Galajda Inteligentné počítačové clustre serverov Jozef Uličný  
2002 Michal Gašparík Trojdimenzionálne zobrazenie centrálneho miechového kanála Zuzana Daxnerová  
2002 Katarína Gregorová Artificiálna chémia Jozef Uličný  
2003 Peter Grilli Modifikácia a implementácia jazyka BeFunge pre potreby genetického programovania Gabriela Andrejková N
2003 Marek Hricko Konečné automaty, regulárne jazyky a stavová zložitosť Galina Jirásková  
2003 Martin Jaroš Informačný systém ÚCHV - Modul personálnych štruktúrnych databáz Marcel Török  
2003 Konštantín Kan Využitie eliptických kriviek v kryptografii Jozef Jirásek  
2003 Pavel Karady Informačný systém ÚCHV - Modul pre spracovanie výsledkov počítačových simulácií Marcel Török  
2003 Peter Komenský Využitie metód AI v predpovedi geomagnetických porúch Karel Kudela  
2003 Ľubomír Korenko Využitie bezpečného protokolu IPSec v riadení komunikácie stredne veľkej firmy Jozef Jirásek  
2003 Helena Lengeňová Stochastické gramatiky a lingvistiky Gabriela Andrejková  
2003 Igor Malý Bezpečná komunikácia v podmienkach stredne veľkej firmy Jozef Vyskoč  
2003 Michal Mati Spracovanie prirodzeného jazyka Stanislav Krajči  
2002 Jozef Michalík Moderné aspekty Einsteinovho-Podolského-Rosenovho experimentu - prenos kvantových stavov Samuel Mockovčiak  
2003 Marek Mokriš Zložitosť riešenia úloh a ich implementácia v prostredí počítačového GRIDu Jozef Černák  
2003 Marián Novák Analýza a implementácia bezpečných šifrovacích protokolov s viacerými účastníkmi Jozef Jirásek  
2003 Marián Novotný Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom Jozef Jirásek  
2003 Róbert Novotný Biblicka konkordancia Stanislav Krajči  
2003 Radoslav Nusios Pojem náhodného čísla Lev Bukovský  
2003 Ondrej Pačay Akcelerácia vybraných algoritmov bioinformatiky grafickým hardvérom Jozef Uličný N
2002 Martin Palacka Vizualizácie molekulárnych simulácií Jozef Uličný  
2003 Miroslav Petráško Redukcia a spracovanie fotometrických dát Rudolf Gális  
2003 Jana Pribolová Relačná algebra Stanislav Krajči  
2003 Matej Rehák Algoritmus pre splniteľnosť booleovskej formuly Viliam Geffert  
2002 Tomáš Sedlický Datalog a jeho prevod do jazyka na báze SQL Jan Vinař N
2003 Karol Seman Vyvážená dekompozícia nedeterministického automatu pre regulárne výrazy Viliam Geffert  
2003 Peter Slaninka Problém rozvrhovania dopravy s kapacitnými obmedzeniami Gabriel Semanišin  
2003 Miroslav Sukeľ Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch Karel Kudela  
2003 Mikuláš Štencel Multiagentový systém mraveniska Peter Vojtáš  
2002 Juraj Šulek Automatické dokazovanie Miroslav Repický  
2003 Peter Tóth Modely optimálneho delenia materiálu Andrej Kyselovič  
2003 Peter Zaremský Stabilné párovania a stabilné rozklady Gabriel Semanišin  

Späť na stránku diplomového seminára