Inštalácia Tomcat 7 na Debian Squeeze 64-bit

 1. Stiahnite Tomcat zo stránok Apache.

  wget http://tux.rainside.sk/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.29/bin/apache-tomcat-7.0.29.tar.gz
  
 2. Rozbaľte Tomcat do /opt:

  tar xvfz apache-tomcat-7.0.29.tar.gz -C /opt
  
 3. Vytvorte symlink

  ln -s /opt/apache-tomcat-7.0.29 /opt/tomcat
  
 4. Vytvorte používateľa a skupinu:

  useradd tomcat
  groupadd tomcat
  useradd -G tomcat tomcat
  

  Overenie:

  id tomcat
  

  Výstupom je

  uid=1000(tomcat) gid=1000(tomcat) groups=1000(tomcat)
  
 5. Zmena vlastníka adresára /opt/tomcat

  chown tomcat:tomcat /opt/apache-tomcat-7.0.29 -R 
  
 6. Nastavenie spúšťacieho skriptu pre službu

  nano /etc/init.d/tomcat7
  

  Skript vyzerá takto:

  #!/bin/sh
  
  CATALINA_HOME=/opt/tomcat; export CATALINA_HOME
  TOMCAT_OWNER=tomcat; export TOMCAT_OWNER
  JAVA_OPTS="-Xms128M -Xmx512M"; export JAVA_OPTS
  
  start() {
   echo -n "Starting Tomcat: "
   su $TOMCAT_OWNER -c $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
  
  }
  stop() {
    echo -n "Stopping Tomcat: "
    su $TOMCAT_OWNER -c $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
  }
  
  ##
  
  case "$1" in
  start)
   start
    ;;
  stop)
    stop
    ;;
  restart)
    stop
    start
    ;;
  *)
    echo $"Usage: tomcat {start|stop|restart}"
    exit
  esac
  
 7. Nastavte spustiteľnosť na skripte a aktualizácia skriptov pri štarte

  chmod +x /etc/init.d/tomcat7
  update-rc.d tomcat7 defaults
  
 8. Symlinknite logy do /var/log

  ln -s /opt/tomcat/logs /var/log/tomcat7 
  
 9. Spustite Tomcat

  service tomcat7 start