Inštalácia Subversion na Debian Squeeze

Nainštalujme Subversion

 1. Inštalácia balíčka

  apt-get install subversion
  
 2. Vytvorenie adresára pre repozitár

  mkdir /var/svn
  
 3. Inicializácia repozitára

  svnadmin create /var/svn/main
  

  Inicializuje sa úložisko s názvom main.

 4. Nastavenie práv: adresár musí byť viditeľný z Apacha, keďže budeme pristupovať k repozitáru cez HTTP:

  chown -R www-data:www-data /var/svn
  

Inštalácia modulu do Apache

 1. Inštalácia balíčka

  apt-get install libapache2-svn
  

  Nainštaluje sa modul pre sprístupnenie SVN repozitára cez HTTP protokol.

 2. Vytvorenie konfiguráka pre apachovský modul mod_dav_svn

  nano /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
  

  Obsah súboru nech je:

  <Location /svn>
    DAV svn
    SVNParentPath /var/svn
    AuthType Basic
    AuthName "Subversion Repository"
    AuthUserFile /etc/svn/passwd
    AuthzSVNAccessFile /etc/svn/authz
  
    Require valid-user
  </Location>
  
  • SVNParentPath: rodičovský adresár obsahujúci jednotlivé repozitáre (zatiaľ máme jeden s názvom main)
  • AuthType Basic: zapne autentifikáciu cez HTTP Basic
  • AuthName: popisný text pri prístupe z webového prehliadača
  • AuthUserFile: cesta k súboru s heslami. Súbor vytvoríme o chvíľu.
  • AuthzSVNAccessFile: cesta k súboru s definíciami oprávnení pre jednotlivé adresáre pre používateľov,
  • Require valid-user: prístup k úložisku bude vyžadovať prihlásenie
 3. Vytvorenie adresára pre konfiguračné súbory

  mkdir -p /etc/svn
  
 4. Vytvorenie súboru s heslami:

  htpasswd -cm /etc/svn/passwd novotnyr
  

  Následne sa požiada heslo pre používateľa novotnyr.

  • -c: vytvoriť password file
  • -m: použiť MD5 ako salt (default na Windowse)
 5. Vytvorenie autorizačného súboru

  nano /etc/svn/authz 
  

  Obsah nech je

  [main:/]
  novotnyr=rw
  

  Definujeme právo pre koreňový adresár úložiska main, kde povolíme používateľovi novotnyr prístup pre čítanie (r) i zápis (r).

 6. Nastavíme práva pre konfiguráky SVNka:

  chown www-data:www-data -R svn
  

Návšteva cez webový prehliadač

Navštívime

http://server/svn/main/