MS SQL Server: minimum k databázam, schémam a používateľom

Základné koncepty v MS SQL Server

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms179422.aspx

 • počítač má nainštalovanú 1 či viac inštancií SQL Servera
 • inštancia obsahuje 1 či viac databáz
 • v databáze je 1 či viac schém, teda skupín vlastníkov databázových objektov
 • v schéme existujú databázové objekty: tabuľky, pohľady, uložené procedúry

Špecifiká:

 • niektoré DB objekty sú v rámci databázy, ale mimo schémy: certifikáty, asymetrické kľúče

O súboroch

 • databáza je uložená v súborovom systéme v súboroch. Súbory možno zoskupiť do filegroups

O používateľoch

 • používatelia s prístupom k inštancii sú identifikovaní cez login
 • používatelia s prístupom k databáze sú identifikovaní ako databázoví používatelia (database users)
  • databázový používateľ môže byť založený na logine
  • okrem prípadov contained database, kde používateľ databázy nemusí byť založený na logine.

Prideľovanie právomocí

 • používateľ s prístupom k databáze môže mať povolenia (permissions) na prístup k objektom databázy
 • povolenia môžu byť priraďované:
  • používateľom
  • alebo rolám. Rola môže mať viacerých používateľov.

Schémy

Zdroj: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd283095%28v=sql.100%29.aspx

 • pomenovaný kontajner pre objekty
 • umožňuje zoskupovať objekty do menných priestorov (namespaces v .NET alebo analógia balíčkov v Jave)
 • kontajner pre databázové objekty

Objekt v databáze má jednoznačné pomenovanie:

Server.Databáza.Schéma.Objekt

Do verzie 2005:

 • vlastníci databázových objektov a používatelia boli stotožnení
 • databázový objekt (tabuľka a pod.) bol vlastnený používateľom
  • napr. používateľom dbo
  • tabuľku mohol vlastniť len jeden používateľ.

Limitácie vtedy i dnes:

 • vlastníkovi objektu nemožno odobrať práva k tomuto objektu
 • používateľa nemožno odobrať z databázy, ak v nej vlastní objekty

Od verzie 2005:

 • objekt vlastnený databázovým používateľom nepatrí používateľovi, ale schéme
 • tabuľka patrí do schémy, schéma je vo vlastníctve používateľa
 • vlastník schémy môže vlastniť jednu či viac schém
 • možno lepšie prideľovať práva:
  • sprístupniť objekty v schéme na čítanie, ale nie na zmenu
  • zabrániť priamemu prístupu cez dopyty
  • dať právo odstraňovať objekty aj iným používateľom okrem vlastníka
  • vlastníctvo schémy je prenosné
 • objekty možno presúvať medzi schémami
 • používateľa možno odstrániť, aj keď vlastní objekty v schéme.

Implicitná schéma

 • ak sa pri použití objektu neuvedie schéma, automaticky sa predpokladá schéma dbo. Príkladom je prístup k objektu (tabuľke) pouzivatelia:

  SELECT * FROM pouzivatelia
  
 • vlastníkom je používateľ dbo

 • používatelia vytvorení cez CREATE USER majú túto schému ako implicitnú

Práva k schéme

 • Vlastníkom schémy môže byť ľubovoľný principal
 • nové objekty sú automaticky vlastnené principalom, ktorý je vlastníkom schémy

Zabudované schémy

Štyri schémy zodpovedajúce štyrom pevným rolám

 • dbo
 • guest
 • sys
 • INFORMATION_SCHEMA

Nemožno ich dropnúť. Schéma sys a INFORMATION_SCHEMA sú pre systémové objekty: v nich nemožno vytvárať objekty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *