Inštalácia Redmine na Debian

Úvod

Redmine je issue tracker, teda portál pre evidenciu problémov a chýb v projektoch a spravovania ich progresu. Implementovaný je v Ruby.

Inštalácia

 • Zistime verziu Debianu

  cat /etc/debian_version
  
  7.2
  
 • Stiahnime binárku

  wget http://www.redmine.org/releases/redmine-2.4.1.tar.gz
  
 • Vytvorme databázu v MySQL

  mysql -u root -p
  mysql> CREATE DATABASE redmine CHARACTER SET utf8;
  mysql> CREATE USER 'redmine'@'localhost' IDENTIFIED BY '?????????';
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost';
  
 • Rozbaľme binárku:

  tar xvfz redmine-2.4.1.tar.gz -C /opt
  ln -s /opt/redmine-2.4.1 /opt/redmine
  
 • Úprava konfiguráku pre databázu + zmena loginu a hesla

  cd /opt/redmine
  
  cp config/database.yml.example config/database.yml
  nano config/database.yml
  
 • Inštalácia vecí pre Ruby

  apt-get install rubygems
  gem install bundler
  
  cd /opt/redmine
  bundle install --without development test
  
  • Zrejme nastane chyba:

   An error occurred while installing mysql2 (0.3.14), and Bundler cannot continue.
   Make sure that `gem install mysql2 -v '0.3.14'` succeeds before bundling.
   
  • oprava:

   apt-get install libmysqlclient-dev
   
  • druhé spustenie:

   bundle install --without development test
   
   An error occurred while installing rmagick (2.13.2), and Bundler cannot continue.
   Make sure that `gem install rmagick -v '2.13.2'` succeeds before bundling.
   
  • ďalšia oprava:

   apt-get install imagemagick
   apt-get install libmagickwand-dev
   gem install rmagick -v '2.13.2'
   
  • tretie spustenie

   bundle install --without development test
   
 • konfigurácia rake:

  rake generate_secret_token
  RAILS_ENV=production rake db:migrate
  RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data
  
 • pridanie používateľa:

  useradd redmine
  
 • nastavenie práv, z adresára /opt/redmine:

  mkdir -p tmp tmp/pdf public/plugin_assets
  chown -R redmine:redmine files log tmp public/plugin_assets
  chmod -R 755 files log tmp public/plugin_assets
  

Testovanie inštalácie

ruby script/rails server webrick -e production

a

http://localhost:30000

login a heslo: admin a admin

Konfigurácia Apache

 • nalinkovať /opt/redmine/public do /var/www
 • doinštalovať mod-passenger

  apt-get install ruby rubygems libruby libapache2-mod-passenger ruby-dev
  
 • nastaviť Apache:

  RailsEnv production
  RackBaseURI /redmine
  PassengerUser redmine
  <Directory /var/www/redmine>
      Options -MultiViews
  </Directory>
  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *