Akka a vzdialené volanie aktorov pre otáčanie reťazcov

Akka vo svojej dokonalosti aktorového frameworku môže poslúžiť aj ako nástroj pre vzdialené volanie procedúr.

Aha, príklad otáčača reťazcov.

Potrebujeme:

 • akka-actor_2.10-2.2.3.jar
 • scala-library.jar (verzie 2.10)
 • protobuf-java-2.4.1.jar
 • config-1.0.2.jar
 • akka-remote_2.10-2.2.3.jar
 • netty-3.6.6.Final.jar

Posledné dva JARy potrebujeme kvôli remotingu.

Server

Aktor

Aktor pre otáčanie prijme jeden reťazec a vráti odosielateľovi otočený reťazec.

package sk.upjs.ics.novotnyr.akka;

import akka.actor.UntypedActor;

public class StringReversingActor extends UntypedActor {

  @Override
  public void onReceive(Object message) throws Exception {
    if(message instanceof String) {
      String inputString = (String) message;
      String result = reverse(inputString);

      sender().tell(result, getSelf());
    } else {
      unhandled(message);
    }
  }

  private String reverse(String string) {
    return new StringBuilder(string).reverse().toString();
  }

}

Reťazce nie sú ideálne typy pre správy (Akka odrádza od používania základných typov), ale pre jednoduchosť budú stačiť. Dôležité je, že sú nemenné (immutable) a serializovateľné (implementujú java.io.Serializable).

Konfigurácia

package sk.upjs.ics.novotnyr.akka;

import akka.actor.ActorSystem;
import akka.actor.Props;

import com.typesafe.config.ConfigFactory;

public class Server {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    ActorSystem system = ActorSystem.create("StringReversingSystem", ConfigFactory.load("server.conf"));
    system.actorOf(Props.create(StringReversingActor.class), "StringReverse");
  }
}

Vytvoríme systém s názvom StringReversingSystem a vytvoríme v ňom aktora s logickým menom StringReverse: tie sa totiž objavia vo výslednej URL koncového bodu.

Konfiguráciu načítame zo súboru server.conf

akka {
  actor {   
    provider = "akka.remote.RemoteActorRefProvider" 
  }

  remote {
    netty.tcp {
      hostname = "127.0.0.1"
      port = 2553
    }
  }    
}
 • V konfigurácii zapneme poskytovateľa pre volanie vzdialených aktorov.
 • Nastavíme hostiteľa, na ktorom pobežíme (buď IPčkou alebo názvom servera)
 • Nastavíme port. Defaultne 2552, ale predefinujeme ho, aby sme sa nezrazili s portom pre klienta.
 • Remoting pobeží na asynchrónnej knižnici Netty nad TCP protokolom.

Celá konfigurácia zverejní aktora na adrese:

akka.tcp://StringReversingSystem@127.0.0.1:2553/user/StringReverse

Klient

Najprv si dajme konfiguráciu

Súbor client.conf:

akka {
 actor {
  provider = "akka.remote.RemoteActorRefProvider"
 }
}

Žiadna zložitosť, len zapneme podporu pre vzdialených aktorov.

Aj keď pozor: štandardne sa aktorový systém klienta tiež spustí na konkrétnom porte: v tomto prípade na štandardom 2552. To je dôvod, prečo sme na serveri zvolili iný port než na klientovi: pre lokálne spúšťaný server aj klient by sme inak uvideli BindException indikujúci, že máme pokus o spustenie dvoch služieb na jednom porte.

Java kód

package sk.upjs.ics.novotnyr.akka;

import scala.concurrent.Future;
import akka.actor.ActorRef;
import akka.actor.ActorSelection;
import akka.actor.ActorSystem;
import akka.actor.Props;
import akka.actor.UntypedActor;
import akka.dispatch.OnSuccess;
import akka.pattern.Patterns;

import com.typesafe.config.ConfigFactory;

public class Client {
  public static void main(String[] args) {
    ActorSystem actorSystem = ActorSystem.create("client", ConfigFactory.load("client.conf"));
    ActorSelection calculator = actorSystem.actorSelection("akka.tcp://StringReversingSystem@158.197.31.121:2553/user/StringReverse");

    Duration duration = Duration.create(2, TimeUnit.SECONDS);
    Future<Object> future = Patterns.ask(calculator, "mor dni lape je palindrom", duration.toMillis());
    Object result = Await.result(future, duration);
    System.out.println(result);
    actorSystem.shutdown();
  }
}
 • Vytvoríme ďalší aktorový systém pre klienta podľa konfiguráku client.conf.
 • Vytiahneme vzdialeného aktora cez actorSelection, kde za identifikátor použijeme celú URL adresu.
  • V starých Akkách sa používala metóda actorFor(), ktorá síce nerobila na povrchu rozdiel medzi lokálnym a vzdialeným aktorom, ale správala sa odlišne a vracala odlišné hodnoty. Podrobnosti viď dokumentácia.
 • Vytvoríme dvojsekundové obdobie použité pre dve veci:
  • čakanie na odpoveď od vzdialeného aktora (pattern ask)
  • a na získanie výsledku z Future, ktorý bude obsahovať výsledok
 • Pri čakaní na výsledok využívame blokovanie, čo je v Akke veľmi zlé, ale keďže ide o demonštračný spúšťač, je to odpustiteľné. (Čakáme totiž na výsledok jednorazovej operácie, po ktorej celá aplikácia skončí.)

To je všetko!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *