UINF/PAZ1c 2013 – 11. prednáška

Vytváranie Swing aplikácií na zelenej lúke: dotváranie RSS čítačky. Layout managers: GridLayout, BorderLayout.

RSS čítačka

Layout manager v JFrame

 • okno JFrame využíva layout manager typu border layout reprezentovaný triedou BorderLayout.
 • nemusíme ho vôbec deklarovať, používa sa automaticky
 • náš JSplitPane je umiestnený do prostredného sektora.

Combobox

 • Dodajme nový combobox, teda objekt typu JComboBox.

  private JComboBox cmbKanaly = new JComboBox();
  
 • JComboBox sa riadi buď modelom, alebo doň môžeme pridávať prvky po jednom cez metódu addItem().

  List<RssKanal> kanaly = rssService.dajKanaly();
  for (RssKanal rssKanal : kanaly) {
    cmbKanaly.addItem(rssKanal);
  }
  
 • umiestnime ho na sever

  add(cmbKanaly, BorderLayout.NORTH);
  
 • zmenu vieme sledovať cez udalosť action performed:

  cmbKanaly.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      RssKanal vybranyKanal = (RssKanal) cmbKanaly.getSelectedItem();
      zmenaVyberuKanala(vybranyKanal);
    }
  });
  
 • aktuálne vybratú položku získame cez getSelectedItem() [porov. s JListom a jeho getSelectedValue()]

Tlačidlo na pridanie nového kanála

 • klasicky cez

  private JButton btnPridatKanal = new JButton(" + ");
  
 • môžeme ho umiestniť napravo od comboboxu

 • v našom layoute môže ísť na sever
 • pozor: v BorderLayoute môže byť v sektore len jeden komponent
 • komponenty však môžeme vnárať do panelov
 • vytvorme panel

  private JPanel panKanaly = new JPanel();
  
 • panel má štandardne FlowLayout, ktorý ukladá komponenty vedľa seba, ale neškáluje ich do šírky

 • využime radšej vnorený BorderLayout:

  • v strede bude combobox, ktorý vyplní celú šírku
  • na východe EAST bude tlačidlo pre pridanie

   panKanaly.setLayout(new BorderLayout());
   add(panKanaly, BorderLayout.NORTH);
   
   panKanaly.add(cmbKanaly);
   panKanaly.add(btnPridatKanal, BorderLayout.EAST);
   

Úprava servisnej triedy

 • potrebujeme vylepšiť servisnú triedu:

  • dodať metódu pre pridanie nového kanála
  • nainicializovať ju ukážkovými dátami

   package sk.upjs.ics.ereses;
   
   import com.sun.syndication.feed.synd.SyndEntry;
   import com.sun.syndication.feed.synd.SyndFeed;
   import com.sun.syndication.io.FeedException;
   import java.io.IOException;
   import java.net.MalformedURLException;
   import java.net.URL;
   import java.util.LinkedList;
   import java.util.List;
   import org.rometools.fetcher.FetcherException;
   import org.rometools.fetcher.impl.HttpURLFeedFetcher;
   
   public class RssService {
     private List<RssKanal> rssKanaly = new LinkedList<RssKanal>();
   
     public RssService() {
       try {
         RssKanal sme = new RssKanal("SME", "http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?id=frontpage");
         RssKanal root = new RssKanal("Root", "http://www.root.cz/rss/clanky/");
         RssKanal cas = new RssKanal("Nový čas", "http://www.cas.sk/rss/");
   
         this.rssKanaly.add(sme);
         this.rssKanaly.add(root);
         this.rssKanaly.add(cas);
       } catch (MalformedURLException e) {
          throw new RssException("Nemozno nacitat RSS kanal", e);
       }
     }
   
     public List<RssKanal> dajKanaly() {
       return this.rssKanaly;
     }
   
   
     public void pridaj(RssKanal rssKanal) {
       this.rssKanaly.add(rssKanal);
     }
   
   
     /* .... */
   }
   
 • namiesto kontrolovanej výnimky MalformedUrlException vyhodíme nekontrolovanú vlastnú výnimku RssException v duchu konvencií nových projektov v Jave.

 • postup:

  • vytvoríme teda inštančnú premennú pre zoznam,
  • v konštruktore ho naplníme dátami
  • vytvoríme metódu pridaj()
  • a metódu dajKanály() upraceme tak, aby vracala zoznam z inštančnej premennej

Továreň pre RssSlužbu

 • k triede RssService teraz budú pristupovať už dve triedy:
  • hlavné okno
  • a sekundárne okno pre pridávanie kanála [to vytvoríme o chvíľu]
 • vytvorme teda továreň pre RssService: predídeme tým strašným problémom s viacerými inštanciami RSS služby, ktoré budú mať separátne a nezávislé inštancie zoznamov kanálov, čo povedie k vysokozložitým chybám
 • využime kombináciu návrhových vzorov singleton a factory:

  package sk.upjs.ics.ereses;
  
  public enum RssServiceFactory {
    INSTANCE;
  
    private RssService rssService = new RssService();
  
    public RssService getRssService() {
      return rssService;
    }
  }
  
 • využitie továrne:

  public class MainForm extends JFrame {
  
    private RssService rssService = RssServiceFactory.INSTANCE.getRssService();
  

Okno pre pridanie nového kanála

 • Vytvorme samostatné okno pre pridanie kanála.

Entita

 • Vytvorme entitu pre kanál RssChannel:

  package sk.upjs.ics.ereses;
  
  import java.net.MalformedURLException;
  import java.net.URL;
  
  public class RssKanal {
    private String nazov;
  
    private URL url;
  
    public RssKanal(String nazov, String url) throws MalformedURLException {
      this(nazov, new URL(url));
    }
  
    public RssKanal(String nazov, URL url) {
      this.nazov = nazov;
      this.url = url;
    }
  
    public String getNazov() {
      return nazov;
    }
  
    public URL getUrl() {
      return url;
    }
  
    @Override
    public String toString() {
      return nazov;
    }
  
  
  }
  
 • Všimnime si convenience constructor, teda konštruktor pre uľahčenie často využívaného prípadu, keď kanál vytvoríme pomocou reťazcového názvu a reťazcovej URL adresy.

Layout manager

 • V okne využijeme škaredý, ale jednoduchý layout manager GridLayout, ktorý rozhádže komponenty do mriežky.

  package sk.upjs.ics.ereses;
  
  public class RssKanalForm extends JDialog {
    private JLabel lblNazov = new JLabel("Názov:");
    private JTextField txtNazov = new JTextField("", 25);
  
    private JLabel lblUrl = new JLabel("URL:");
    private JTextField txtUrl = new JTextField("", 25);
  
    private JButton btnOk = new JButton("OK");
    private JButton btnCancel = new JButton("Storno");
  
    private RssService rssService = RssServiceFactory.INSTANCE.getRssService();
  
    public RssKanalForm() {
      setLayout(new GridLayout(0, 2));
  
      add(lblNazov);
      add(txtNazov);
      add(lblUrl);
      add(txtUrl);
  
      add(btnOk);
      add(btnCancel);
  
      setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
      setResizable(false);
  
      pack();
  
    }
  }
  
 • Vytvoríme mriežku o neobmedzenom počte riadkov (0) a dvoch stĺpcoch:

  setLayout(new GridLayout(0, 2));
  
 • Komponenty len pridávame, polohu určí layout manager.

 • Nastavíme implicitnú akciu po zavretí okna: disposenutie, teda uvoľnenie prostriedkov cez

  setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
  
 • Nastavíme vypnutie zmeny veľkosti používateľom:

  setResizable(false);
  
 • Nastavíme automatické preusporiadanie komponentov a veľkosti okna:

  pack();
  

Oživenie okna

 • Dodajme pre tlačidlá poslucháčov na udalosť action performed:

  btnOk.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      btnOkActionPerformed(e);
    }
  
  });
  
 • Všimnime si, že kvôli prehľadnosti kódu presmerujeme volanie na metódu btnOkActionPerformed() v triede okna. Takúto metódu vytvoríme ručne na základe názvu inštančnej premennej komponentu a udalosti: btnOk + actionPerformed. Vývojári triedy potom môžu prejsť príslušné metódy a veľmi rýchlo nájsť obslužný kód pre udalosti nad konkrétnym komponentom.

  • presne takto to robí aj NetBeans
 • v kóde pre tlačidlo OK vybudujeme entitu a uložíme ju do RSSService:

  public void btnOkActionPerformed(ActionEvent e) {
    try {
      String nazov = txtNazov.getText();
      String url = txtUrl.getText();
  
      RssKanal rssKanal = new RssKanal(nazov, url);
  
      rssService.pridaj(rssKanal);
  
      setVisible(false);
    } catch (MalformedURLException ex) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, 
          "Kanál sa nepodarilo pridať",
          "Chyba",
          JOptionPane.ERROR_MESSAGE
      );
    }
  }
  
 • ak nastane chyba (teda výnimka), upozorníme na to používateľa prívetivým varovným dialógom.

Modalita okna

 • Modalitu okna zapneme úpravou konštruktora:

  • dodáme parameter typu Frame (JFrame je potom tejto triedy), ktorý sa stane vlastníkom modálneho okna
  • zavoláme rodičovský konštruktor s parametrom true, ktorým zapneme modalitu
 • Kód:

  public RssKanalForm(Frame vlastnik) {
    super(vlastnik, true);
    /*...*/
  }
  

Zobrazenie okna

 • Doupravujme hlavný formulár a dodajme action listener pre tlačidlo pridávania

  btnPridatKanal.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      btnPridatKanalActionPerformed(e);
    }
  });
  
 • Metóda:

  public void btnPridatKanalActionPerformed(ActionEvent e) {
    RssKanalForm rssKanalForm = new RssKanalForm(this);
    rssKanalForm.setVisible(true);
  
    inicializujCmbKanaly();
  }
  
 • V inicializovaní kanála zmažeme všetky existujúce položky cez removeAllItems() a nanovo ich natiahneme z RssServiceu.

  private void inicializujCmbKanaly() {
    cmbKanaly.removeAllItems();
  
    List<RssKanal> kanaly = rssService.dajKanaly();
    for (RssKanal rssKanal : kanaly) {
      cmbKanaly.addItem(rssKanal);
    }
  }
  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *