Jazyk C 2013 – 8. cvičenie [Počítanie frekvencií slov]

Textové súbory

Frekvencie slov v dokumente

Spočítajte výskyty jednotlivých slov v textovom súbore.

V Jave by sme použili:

 • Scanner na riadky
 • Scanner na slová v riadkoch (alebo jeden skener po slovách)
 • Mapu na evidenciu slov (kľúče) a ich frekvencií (hodnoty)

V C nemáme ani skener, ani mapy; navyše načítavanie riadkov a ich tokenizovanie môže byť náročné na pamäť: potrebujeme udržiavať celý riadok v pamäti a jeho dĺžka môže byť neurčitá.

Využime dva programy:

 • program A, ktorý rozseká riadky súboru tak, že každé slovo zapíše na samostatný riadok [vytvoríme neskôr]
 • program, ktorý načíta slová po riadkoch a zistí výskyty

Predbežná verzia

 • začnime verziou, kde načítame slovo zo štandardného vstupu a vypíšeme ho
 • využime fgets() so štandardným vstupom, ktorému zodpovedá premenná stdin
 • a puts() na načítavanie
 • vyskúšajme to spustiť buď z konzoly a zadávať vstup z klávesnice

  ./frekvencie
  
 • pozorujme prázdne riadky:

  • fgets() totiž načíta i znak konca riadka \n
  • a puts() ukončí každý reťazec na výstupe znakom konca riadka
  • vyriešiť to môžeme printf()om.
 • môžeme využiť presmerovanie súboru na štandardný vstup

  ./frekvencie < /tmp/babel.txt
  

Dátová reprezentácia

 • namiesto neexistujúcej java.util.Mapy využime pole structov.
 • struct možno chápať ako trieda bez metód, len s verejnými inštančnými premennými
 • deklarácia:

  struct polozka {
    char slovo[50];
    int frekvencia;
  };
  
 • názov dátového typu je struct polozka (nie polozka!)

 • za deklaráciou nasleduje bodkočiarka
 • premenná tohto typu je napríklad:

  struct polozka p;
  
 • k prvkom pristupujeme cez bodkovú notáciu: p.frekvencia = 1

 • zatiaľ použime neefektívnu dátovú štruktúru: pole structov pevnej dĺžky, napríklad pre 3000 (doh!) slov.
  • budeme si separátne pamätať skutočný počet prvkov v poli
  • neskôr urobíme dynamickú verziu
 • odhadnime množstvo používanej pamäte:
  • 3000 položiek
  • každá má 50 znakov (= 50 bajtov) plus 4bajty (na 32-bitovej platforme) pre int
  • dohromady cca 150 kB
 • pole deklarujme

  struct polozka polozky[3000];
  
 • logika kódu:

  • ak slovo nie je v poli, pridajme ho tam s frekvenciou 1
  • ak slovo v poli už je, zvýšme frekvenciu
 • úvaha nad optimalizáciou:

  • pole bude neustále utriedené
  • budeme v ňom binárne vyhľadávať
  • technické problémy:
   • môžeme využiť qsort() zo stdlib.h
   • a bsearch() na vyhľadanie zo stdlib..
  • riešiteľné (dokonca s podpoľami, keďže naše pole bude často riedke)
  • ale potrebujeme vedieť pointre na funkcie
 • detekcia prvku poľa nech je cez funkciu je_v_poli()

  • návratová hodnota je zdanlivo pravdivostná hodnota (0 = pravda, 1 = nepravda)
  • je lepšie vracať index alebo -1 ak sa hodnota nenájde
  • funkcia berie parametre v poradí seno, ihla
   • pozor ale, pole structov musí mať uvedenú dĺžku
  • deklarácia:

   int je_v_poli(struct polozka polozky[], int dlzka, char slovo[]) {
   
 • nezabudnime kopírovať reťazce cez strcpy()

  • overme dĺžky bufferov, aby nedošlo k pretečeniu
  • slovo i riadok majú rovnakú dĺžku, čiže je to OK
 • a porovnávať cez strcmp()
 • vyrobme funkciu pre výpis položky v tvare

  158   the
  
 • následne môžeme náš program prepojiť so štandarným nástrojom sort˛

  ./frekvencie < /tmp/babel.txt | sort -n
  

Celý zdroják

#include<stdio.h>
#include<string.h>

#define MAX_DLZKA_SLOVA 50
#define MAX_POCET_SLOV 3000

struct polozka {
    char slovo[MAX_DLZKA_SLOVA];
    int pocet;
};

int je_v_poli(struct polozka polozky[], int dlzka, char slovo[]) {
    int i;
    for(i = 0; i < dlzka; i++) {
        if( strcmp(polozky[i].slovo, slovo) == 0 ) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

void vypis_polozky(struct polozka polozky[], int dlzka) {
    int i;
    for(i = 0; i < dlzka; i++) {
        printf("%d\t%s", polozky[i].pocet, polozky[i].slovo);
    }
}

int main() {
    char riadok[MAX_DLZKA_SLOVA];

    struct polozka polozky[MAX_POCET_SLOV];

    int pocet_slov = 0;

    int index;


    while( fgets(riadok, MAX_DLZKA_SLOVA, stdin) != NULL ) {
        printf("%s", riadok);

        index = je_v_poli(polozky, pocet_slov, riadok);
        if (index != -1) {
            /*zvys_frekvenciu_o_jedna(polozky, riadok);*/
            polozky[index].pocet++;
        } else {
            strcpy(polozky[pocet_slov].slovo, riadok);
            polozky[pocet_slov].pocet = 1;
            pocet_slov++;
        }
    }

    vypis_polozky(polozky, pocet_slov);

    return 0;
}


sort < /tmp/babel.txt | uniq -c | sort -n

Ďalšie zdroje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *