Paralelné a distribuované systémy - ÚINF/PDS


Kurz PDS pozostáva oficiálne z 2 hodín prednášok a 1 hodiny cvičení týždenne.
Z dôvodu lepšieho využitia času bude vyučovanie realizované v 3-hodinových blokoch raz týždenne
- utorok 13:30-16:00 (s prestávkou) v učebni P/03 - vo forme prednášok a praktických tutoriálov

Odporúčaná literatúra a ďalšie zdroje informácií
Pravidlá hodnotenia

  Prebraté a plánované témy
13.2.2018 Problémy konkurencie procesov vo viacúlohových systémoch.
Problém vzájomného vylúčenia (mutual exclusion). Riešenie s aktívnym a pasívnym čakaním.
Kritická sekcia a jej ošetrenie mutexami. Lamportov algoritmus.
Semafory a ich využitie pri riešení synchronizačných úloh.
Úlohy typu producer-consumer, readers-writers.
Synchronizácia procesov, bariéry, monitor.
Problémy uviaznutia a vyhladovania a ich riešenie.
Slajdy z prednášky.
Pre osvieženie poznatkov z konkuretného programovania - prejdite časť I (kapitoly 1. 2. a 3. - str. 2 - 109)
z knihy M. Raynal: Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations (prístupná v Intranete)
Úlohy na precvičenie séria A (doc, pdf) - odovzdať do 20. 2. 2018, 13:30
20.2.2018
13:30
Tutoriál - Programovanie GPU - CUDA, OpenCL.
Bude v Laboratóriu haptiky a virtuálnej reality (pri sekretariáte ÚINF)
Prezentácia + Materiály k tutoriálu.
Na konci materiálov sú úlohy, z ktorých budú hodnotené (po jednom bode) zadania 7., 8. a 9. (v prezentácii označené 8., 9. a 10.)
Riešenia posielajte elektronicky v textovom súbore, v ktorom
pre úlohy 7. a 8. stačí zmenený komentovaný kód jadra (kernelu), výstupy z konzoly + 2-3 vetný komentár z pozorovania,
pre úlohu 9. komentovaný postup a výsledky, ktoré ste dosiahli.
Riešenia pošlite najneskôr do 26. 2. 2018, 23:59
27.2.2018
13:30
Tutoriál - Programovanie GPU - CUDA - 2.časť
Bude opäť v Laboratóriu haptiky a virtuálnej reality (pri sekretariáte ÚINF)
Prezentácia + Materiály k tutoriálu.

Paralelný výpočtový model PRAM.
Alternatívy prístupu do spoločnej pamäte (EREW, CREW, CRCW).
Časová zložitosť paralelného výpočtu v modeli PRAM.
Charakteristiky paralelného algoritmu - zrýchlenie (speedup), efektivita, cena.
Výpočet charakteristík pre problém sčítania n prvkov, škálovanie.
Slajdy z prednášky.
Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms (1. kapitola v Intranete):
! Preštudovať kapitoly: 1.1, 1.2, 1.3.2, 1.3.4, 1.4,
prejdite si aj 1.3.3 - výpočty aj v iných modeloch, ako sme spomínali na prednáške
Úlohy na precvičenie séria C (doc, pdf) - odovzdať do 6. 3. 2018, 13:30
6.3.2018 Work-time zápis paralelných algoritmov. optimalita.
Paralelný algoritmus pre vyhľadávanie, nájdenie maximálneho prvku.
Zrýchlenie, efektivita a cena.
Paralelný algoritmus na výpočet prefixových súčtov.
Akcelerované kaskádovanie.
Pointer jumping a paralelný prefix v lese.
Amdahlov zákon. Gustafsonov zákon.
Slajdy z prednášky.
Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms (1.a 2. kapitola v Intranete):
! Preštudovať kapitoly: 1.5, 1.6, 2.1 (2.1.3 len informačne), 2.2, 2.6
Úlohy na precvičenie séria D (doc, pdf) - odovzdať do 13. 3. 2018, 13:30
13.3.2018 Paralelné vyhľadávanie, rank, paralelné zlučovanie.
Paralelné usporiadanie pomocou paralelného zlučovania (MergeSort), optimalizácia.
Bitonické postupnosti, bitonické zlučovanie, MergeSort s bitonickým zlučovaním.
Even-odd zlučovanie, 0-1 princíp.
Slajdy z prednášky.
Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms: 4. kapitola: Searching, merging, and sorting (v Intranete):
Úlohy na precvičenie séria E (doc, pdf) - odovzdať do 20. 3. 2018, 13:30
20.3.2018 Polsemestrálny písomný test v P03 (60 min).
Model distribuovaného výpočtu, komunikačné kanály.
Synchrónne a asynchrónne odovzdávanie správ, časová a komunikačná zložitosť.
Komunikácia v kruhovej sieti, voľba koordinátora.
Slajdy z prednášky
Materiály k štúdiu - M. Raynal: Distributed Algorithms for Message-Passing Systems (v intranete)
kapitola 4. Leader Election Algorithms

Úlohy na precvičenie séria F (doc, pdf) - odovzdať do začiatku prednášky 27. 3. 2018, 13:30

27.3.2018 Šírenie správy v stromovej sieti záplavou (flood).
Komunikácia vlnou (wave), výzva (join) a odpoveď (echo) spätnou vlnou.
Problémy komunikácie v neacyklickej sieti.
Zisťovanie topológie distribuovaným algoritmom v acyklickej a v neacyklickej sieti.
Minimálna kostra ohodnoteného grafu. Smerovacie algoritmy.
Hľadanie najkratších ciest a vzdialeností medzi vrcholmi.
10.4.2018
P03
Tutoriál MPI.

Odporúčaná literatúra :

M. Raynal: Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations (prístupná v intranete)
M. Raynal: Distributed Algorithms for Message-Passing Systems (prístupná v intranete)

Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley Prof. Pub., 1992

A.S. Tanenbaum, M. van Steen: Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2002
Gerard Tel: Introduction to Distributed Algorithms, CUP 2001 (Google-books)
Sukumar Ghosh: Distributed Systems and Algorithms (Second Edition), CRC Press 2014


Ďalšie zdroje na Sieti :

V. K. Garg: Elements of Distributed Computing (distrib. algoritmy v Jave)Kritériá hodnotenia - bodované aktivity:

Celkove je možné získať spolu aspoň 140 bodov. Na absolvovanie so ziskom kreditov je potrebných aspoň 70 bodov (z čoho aspoň 10 za záverečné preskúšanie). Stupňom D budeme hodnotiť zisk aspoň 80 bodov, C aspoň 90 bodov, B aspoň 100 bodov a A aspoň 110 bodov.