Zadanie JAC1/2012

Kritériá na zadanie

 • Termín na odovzdanie je 5. 2. 2013.
 • Zadanie je jedno spoločné. Spokojne ho vzájomne konzultujte. Vypracovanie však musí byť samostatné a jednoznačné. Plagiátorstvo a identický kód sa nepripúšťa.
 • Zadanie bude obhájené individuálne a ústne v termín uvedený vyššie.
 • Zadanie musí implementovať celú požadovanú funkcionalitu. Vynechanie ktoréhokoľvek bodu má za následok zamietnutie zadania. Hodnotenie sa odvíja od spôsobu implementácie zadania a od odpovedí na kontrolné otázky zamerané na pochopenie vypracovania.

Znenie zadania

V unixovských operačných systémoch je /etc/passwd súbor s informáciami o používateľoch systému.

Formát

Každý používateľ je uvedený na samostatnom riadku, kde sú údaje uložené v 7 položkách oddelených dvojbodkou.

smith:x:1001:1000:Joe Smith,Room 1007,(234)555-8910,(234)555-0044,email:/home/jsmith:/bin/sh
 1. meno používateľa (login). Predpokladajte maximálnu dĺžku 32 znakov.
 2. informácia o hesle. Predpokladajte, že vždy obsahuje hodnotu x indikujúcu prítomnosť hesla v súbore /etc/shadow.
 3. UID: interný číselný identifikátor používateľa
 4. GID: interný číselný identifikátor primárnej skupiny používateľa. Používateľ sa môže nachádzať vo viacerých skupinách (informácie sú uložené v /etc/group), tento faktor však ignorujte.
 5. položka GECOS: komentár s popisom používateľskeho konta. Pre účely tohto zadania predpokladajte, že pozostáva zo štyroch položiek oddelených čiarkou:
  1. Meno a priezvisko používateľa, resp. názov aplikácie, ak nejde o ľudského používateľa
  2. Fyzická poloha používateľa — tradične označenie budovy a miestnosti
  3. Pracovné telefónne číslo
  4. Ďalšia možnosť kontaktu (súkromný telefón, ICQ číslo…)
 6. cesta k používateľovmu domovskému adresáru
 7. program, ktorý sa spustí po prihlásení. Štandardne je ním shell.

Požadovaná funkcionalita

Vytvorte aplikáciu, ktorá bude predstavovať editor databázy používateľov. Presnejšie, poskytovať nasledovnú funkcionalitu.

 • načítanie súboru s používateľskými dátami. Umožnite používateľovi zadať cestu, s implicitnou možnosťou /etc/passwd.
 • pridanie nového používateľa.

  • Umožnite vyplniť položky 1., 5., 6. a 7.
  • Informácia o hesle je vždy x
  • UID a GID nech sú vygenerované automaticky a majú rovnakú hodnotu. Nájdite maximálne dosiaľ pridelené UID/GID a zvýšte jeho hodnotu o jedna.
  • Umožnite zadať štyri uvedené GECOS položky. Každá z týchto položiek je nepovinná.
 • odobratie používateľa na základe loginu

 • úprava používateľských informácií

  • Umožnite zmeniť položky 5 a 7.
 • uloženie súboru s používateľskými dátami. Umožnite používateľovi zadať cestu, s implicitnou možnosťou /etc/passwd.

 • interakcia nech prebieha cez jednoduché textové menu, kde používateľ volí jednotlivé možnosti. Ukážka typického behu sa nachádza nižšie.

Ďalšie reštrikcie

 • Dáta udržiavajte vo vhodnej dátovej štruktúre založenej na dynamickom zozname (napr. spájanom zozname.) Je zakázané implementovať „prietokové spracovanie“, tzn. s každou operáciou načítať súbor, vykonať zmeny a následne ich uložiť.

Ukážka behu

Typická ukážka behu:

  passwd editor v.1.0.
  ---------------------

  Zvolte moznost:
    1) nacitat subor
    2) pridat pouzivatela
    3) odobrat pouzivatela
    4) upravit pouzivatela
    5) ulozit subor
    6) ukoncit

  Zadajte 1--6:

    1

  Zadajte cestu k suboru [enter: /etc/passwd]

    [enter]

  Nacitane data z `/etc/passwd`

  Zvolte moznost:
    1) nacitat subor
    2) pridat pouzivatela
    3) odobrat pouzivatela
    4) upravit pouzivatela
    5) ulozit subor
    6) ukoncit

  Zadajte 1--6:

    2

  Pridanie použivatela.

  Zadajte login:

    novotnyr

  Zadajte meno a priezvisko:

    Robert Novotny

  Zadajte fyzicku polohu:

    Jesenna 5, 65B

  Zadajte pracovne telefonne cislo:

    0999123451

  Zadajte alternativny kontakt

    [enter]

  Je to v poriadku? [y/n]

    y

  Pouzivatel ulozeny, UID=12, GID=12

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *