Programovací jazyk C: cvičenie 4

Teploty

V textovom súbore máme uvedených n údajov o teplote, ktorá bola nameraná na poludnie. Nájdite maximálnu teplotu v nameraných dátach. Pozor však: v rámci prípravy na budúce úlohy nerobte výpočet jednorazovým prechodom, ale uložte si dáta do vhodnej dátovej štruktúry.

Uľahčenie môžeme získať uvedením počtu údajov na prvé miesto v súbore. Ukážkový súbor:

5
35.1
32.0
37.0
25.0
26.7

Riešenie

V tomto prípade potrebujeme alokovať pole s toľkými prvkami, koľko udáva prvé číslo v súbore. S výhodou využijeme malloc()

Na výpočet maxima definujme funkciu najdi_maximum, pričom nezabudneme uviesť dva parametre: samotné pole + jeho dĺžku (C totiž v prípade polí nikde neeviduje ich dĺžku.) Vieme s výhodou využiť fakt, že pole typu X a pointer na typ X sú ekvivalentné.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int najdi_maximum(int pole[], int dlzka) {
  int max = -10000;
  int i = 0;
  for(; i < dlzka; i++) {
    if(pole[i] > max) {
      max = pole[i];
    }
  }
  return max;
}

int main(void)
{  
  FILE * subor;
  int pocet_prvkov;
  int i;

  int * prvky;

  subor = fopen("C:\\temp\\data.txt", "r");
  if(subor == NULL) {
    perror("Subor sa nepodarilo otvorit");
    return 1;
  }

  fscanf(subor, "%d", &pocet_prvkov);

  prvky = malloc(pocet_prvkov * sizeof(int));
  if(prvky == NULL) {
    perror("Malloc zlyhal");
    return 1;
  }

  for(i = 0; i < pocet_prvkov; i++) {
    fscanf(subor, "%d", &prvky[i]);
  }

  printf("%d", najdi_maximum(prvky, pocet_prvkov));

  fclose(subor);
  free(prvky);

  return 0;
}

Pseudo /etc/passwd

Majme daný zjednodušený súbor typu /etc/passwd z Linuxu, v ktorom sú uvádzané údaje o používateľoch systému. Súbor nech vyzerá nasledovne:

root:x:0:0
novotnyr:x:127:127
www-data:x:5:5

Na každom riadku sú štyri hodnoty oddelené dvojbodkami:

 • login používateľa (maximálne 32 znakov)
 • indikátor uloženia hesla v externom súbore /etc/shadow. Vždy má hodnotu x.
 • ID používateľa (UID), jednoznačné vzhľadom na celý súbor. Prirodzené číslo.
 • ID skupiny používateľa (GID). Prirodzené číslo.

Vytvorte program, ktorý načíta súbor do pamäte a zaveďte nasledovné funkcie:

 • vyhľadanie používateľa podľa UID
 • výpis používateľa
 • výpis celej databázy.

Databáza nech je (zatiaľ) realizovaná pomocou structov a alokovaná staticky v poli 255 položiek.

Riešenie

Údaj o používateľovi možno elegantne reprezentovať structmi (alias degenerovanými triedami ;-)). Údaje pre UID a GID uložíme do intov, indikátor uloženia hesla môžeme rovno vynechať a pre login používateľa rezervuje pole 32 + 1 znakov (dodatkový znak pre ukončovací \0).

struct zaznam {
  char login[32 + 1];
  int uid;
  int gid;
};

Načítavanie môžeme realizovať:

 • cez cyklus a fscanf(). Žiaľ, fscanf() je veľmi málo robustná funkcia (stačí preletieť stackoverflow.com).
 • cez cyklus a kombináciu fgets() a sscanf(). Pomocou fgets() načítame celý riadok do buffera, ktorý následne naparsujeme cez sscanf().

V prípade druhej možnosti nezabudnime špecifikovať dostatočne veľký buffer: 64 znakov však rozhodne postačí. Ďalší významný bod spočíva v špecifikácii formátovacieho výrazu:

%32[^:]:%*c:%d:%d

Prvý komponent načíta maximálne tridsaťdva znakov (%32) odlišných od dvojbodky (skupina [^:] reprezentuje množinu znakov „nie dvojbodka”). Druhý komponent (%*c) načíta jeden znak, ktorý bude ignorovaný (indikátor *). Ďalšie dva komponenty zodpovedajú dvom decimálnym číslam, teda GID a UID.

Pri sscanf() nezabudneme na nutnosť uviesť adresy premenných. K adresám premenných UID a GID pristúpime cez ampersand, ale pozor! Login ho nepotrebuje — samotné pole znakov je totiž ekvivalentné s pointerom na char.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct zaznam {
  char login[32 + 1];
  int uid; /* id pouzivatela */
  int gid; /* id skupiny */
};

int main(void)
{  
  char riadok[64];

  FILE * subor;

  struct zaznam jeden_zaznam;

  subor = fopen("C:\\temp\\passwd.txt", "r");
  if(subor == NULL) {
    perror("Subor sa nepodarilo otvorit");
    return 1;
  }

  while(1) {
    if(fgets(riadok, 64, subor) == NULL) {
      break;
    }

    sscanf(riadok, "%32[^:]:%*c:%d:%d",
        jeden_zaznam.login,
        &jeden_zaznam.uid,
        &jeden_zaznam.gid);

    printf("%s\n", jeden_zaznam.login);

  }

  fclose(subor);

  return 0;
}

Tento kód samozrejme nepoužíva databázu, doplníme to nabudúce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *