UINF/PAZ1c 2013 – 10. prednáška

Vytváranie Swing aplikácií na zelenej lúke. Komponenty, reakcie na udalosti. Anonymné vnútorné triedy. Demonštrácia na projekte RSS čítačky.

RSS čítačka

Trieda pre biznis logiku

 • Využijeme knižnicu Rome, modul Rome-Fetcher.
 • Pridáme závislosť

  <dependency>
   <groupId>org.rometools</groupId>
   <artifactId>rome-fetcher</artifactId>
   <version>1.2</version>
  </dependency>
  
 • Vytvoríme servisnú triedu:

  package sk.upjs.ics.ereses;
  
  import com.sun.syndication.feed.synd.SyndEntry;
  import com.sun.syndication.io.FeedException;
  import java.io.IOException;
  import java.net.URL;
  import java.util.List;
  import org.rometools.fetcher.FetcherException;
  import org.rometools.fetcher.impl.HttpURLFeedFetcher;
  
  public class RssService {
    public List<SyndEntry> getEntries(URL adresa) {
      try {
        SyndFeed feed = new HttpURLFeedFetcher().retrieveFeed(adresa);
        return feed.getEntries();
  
      } catch (IOException e) {
        throw new RssException("Nemožno načítať RSS kanál kvôli I/O chybe. Je sieť dostupná?", e);
      } catch (FeedException e) {
        throw new RssException("Nesprávny formát RSS kanála. Syntaktická chyba?", e);
      } catch (FetcherException e) {
        throw new RssException("Chyba pri spracovani kanala. HTTP komunikácia zlyhala.", e);
      }
    }
  }
  
 • metóda vráti zoznam položiek com.sun.syndication.feed.synd.SyndEntry, ktoré v sebe nesú všetky základné veci (titulok, dátum, popis).

 • RssException je naša vlastná výnimka dediaca od RuntimeException.

Prázdne okno

public class MainForm extends JFrame {
  /* tu nič nie je */
}

Spustenie

public class Runner {
  public static void main(String[] args) {
    new MainForm().setVisible(true)
  }
}
 • Spustí sa prázdne sivé okno
 • S nulovými rozmermi
 • V ľavom hornom rohu monitora

Dodanie zoznamu

public class MainForm extends JFrame {
  private RssService rssService = new RssService();

  private JList lstPolozky;

  public MainForm() throws MalformedURLException {

    lstPolozky = new JList();

    URL url = new URL("http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?id=frontpage");
    List<SyndEntry> entries = rssService.getEntries(url);
    lstPolozky.setListData(entries.toArray());
    add(lstPolozky);

    setBounds(0, 0, 640, 480);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  }


  public static void main(String[] args) throws Exception {
    new MainForm().setVisible(true);
  }
}
 • komponenty zavádzajme ako inštančné premenné
 • cez setListData() vieme do JListu dodať pole objektov, ktoré sa majú zobraziž

Ďalšie nastavenia okna:

 • cez setBounds() nastavíme rozmery a polohu okna
 • cez setDefaultCloseOperation() povieme, že aplikácia sa má ukončiť po zatvorení posledného okna. Štandardné správanie len schová okno, aplikácia však ďalej pobeží. (To si nemusíme všimnúť!)

Prispôsobenie zobrazovania položiek

 • Položky teraz ukazujú čudesné veci — volanie metódy toString() na SyndEntry.
 • Prispôsobiť ich môžeme cez vlastný cell renderer:

  package sk.upjs.ics.ereses;
  
  import com.sun.syndication.feed.synd.SyndEntry;
  import java.awt.Component;
  import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
  import javax.swing.JList;
  
  public class SyndFeedListCellRender extends DefaultListCellRenderer {
  
    @Override
    public Component getListCellRendererComponent(JList<?> list, Object value, int index, boolean isSelected, boolean cellHasFocus) {
      SyndEntry entry = (SyndEntry) value; 
      String title = entry.getTitle();
      return super.getListCellRendererComponent(list, title, index, isSelected, cellHasFocus); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    }
  
  }
  
 • použitie:

  lstPolozky.setCellRenderer(new SyndFeedListCellRender());    
  

Dodanie komponentu pre zobrazovanie textu položky

 • Dodajme ďalší komponent pre textu položky: teda samotný text článku prevzatý z RSS atribútu <description>
 • Použijeme textové pole JTextArea.
 • Na oddelenie zoznamu položiek a textového políčka využijeme oddeľovač JSplitPane
  • oddeľovač berie dva komponenty: jeden hore, druhý dole
 • zoznam a textové políčko už nemusíme pridávať do okna; urobí to za nás oddeľovač.
 • oddeľovač funguje v horizontálnom režime (štandardný; položky vedľa seba) alebo vertikálnom (položky pod sebou; JSplitPane.VERTICAL_SPLIT).

Výsledok:

public class MainForm extends JFrame {

  private RssService rssService = new RssService();

  private JList lstPolozky;
  private JSplitPane oddelovac;
  private JTextArea txtDescription;

  public MainForm() throws MalformedURLException {

    lstPolozky = new JList();

    URL url = new URL("http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?id=frontpage");
    List<SyndEntry> entries = rssService.getEntries(url);
    lstPolozky.setListData(entries.toArray());
    lstPolozky.setCellRenderer(new SyndFeedListCellRender());

    txtDescription = new JTextArea();

    oddelovac = new JSplitPane(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT, lstPolozky, txtDescription);
    add(oddelovac);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    pack();
  }

  /*...*/
}

Scrollovanie v zozname

 • zoznam položiek sa natiahne na takú výšku, koľko zaberajú všetky položky dohromady
 • chceme zaviesť podporu pre scrollovanie
 • samotný zoznam JList nevie scrollovať
 • vieme ho však hodiť do scrollovacej plochy, ktorá bude scrollovať ním: JScrollPane
 • do oddeľovača potom nepošleme zoznam položiek, ale celú JScrollPane

  public class MainForm extends JFrame {

  private RssService rssService = new RssService();
  
  private JList lstPolozky;
  private JSplitPane oddelovac;
  private JTextArea txtDescription;
  private final JScrollPane lstPolozkyScrollPane;
  
  public MainForm() throws MalformedURLException {
  
    lstPolozky = new JList();
  
    URL url = new URL("http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?id=frontpage");
    List<SyndEntry> entries = rssService.getEntries(url);
    lstPolozky.setListData(entries.toArray());
    lstPolozky.setCellRenderer(new SyndFeedListCellRender());
  
    txtDescription = new JTextArea();
  
    lstPolozkyScrollPane = new JScrollPane(lstPolozky);
  
    oddelovac = new JSplitPane(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT, lstPolozkyScrollPane, txtDescription);
    add(oddelovac);
  
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  
    pack();
  }
  

Oživenie zoznamu

 • dodajme interakciu: výber položky v zozname JList zobrazí jej popis v textovom políčku
 • zoznam JList vie vyvolávať udalosť „zmenil sa výber“ (“list selection”)
  • vieme teda pridať poslucháča ListSelectionListener
  • poslucháč je ľubovoľná trieda implementujúca tento interfejs
  • pridáme ho cez metódu addListSelectionListener()
 • využime anonymné vnútorné triedy

  lstPolozky.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
    public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
      if(e.getValueIsAdjusting()) {
        return;
      }
      SyndEntry polozka = (SyndEntry) lstPolozky.getSelectedValue();     
      txtDescription.setText(polozka.getDescription().getValue());
    }
  });
  
 • pri výbere položky môže nastať viacero udalostí po sebe. Z metódy getValueIsAdjusting() vieme zistiť, či ešte prebieha zmena výberu alebo už skončila

 • zo zoznamu vyberieme aktuálny objekt a pretypujeme ho
 • v treťom kroku nastavíme textové políčko na správnu hodnotu

Doladenie textového políčka

 • Ak chceme, aby textové políčko scrollovalo tiež, hodíme ho do JSplitPane
 • Nastavme mu tiež zalamovanie riadkov cez setLineWrap()
 • a nastavme zalamovanie na hraniciach slov (nie na písmenách) cez setWrapStyleWord()
 • nastavme tiež preferovanú veľkosť po štarte aplikácie

  txtDescription = new JTextArea();
  txtDescription.setLineWrap(true);
  txtDescription.setWrapStyleWord(true);
  txtDescription.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));
  

Celý kód:

public class MainForm extends JFrame {

  private RssService rssService = new RssService();

  private JList lstPolozky;
  private JSplitPane oddelovac;
  private JTextArea txtDescription;
  private final JScrollPane lstPolozkyScrollPane;
  private final JScrollPane txtDescriptionScrollPane;

  public MainForm() throws MalformedURLException {

    lstPolozky = new JList();

    URL url = new URL("http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?id=frontpage");
    List<SyndEntry> entries = rssService.getEntries(url);
    lstPolozky.setListData(entries.toArray());
    lstPolozky.setCellRenderer(new SyndFeedListCellRender());
    lstPolozky.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
      public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
        if(e.getValueIsAdjusting()) {
          return;
        }
        SyndEntry polozka = (SyndEntry) lstPolozky.getSelectedValue();
        txtDescription.setText(polozka.getDescription().getValue());
      }
    });
    lstPolozkyScrollPane = new JScrollPane(lstPolozky);

    txtDescription = new JTextArea();
    txtDescription.setLineWrap(true);
    txtDescription.setWrapStyleWord(true);
    txtDescription.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));

    txtDescriptionScrollPane = new JScrollPane(txtDescription);    oddelovac = new JSplitPane(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT, lstPolozkyScrollPane, txtDescriptionScrollPane);

    add(oddelovac);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    pack();
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    new MainForm().setVisible(true);
  }
}

Nastavenie výzoru

 • skúsme meniť výzor (look-and-feel)
 • metóda UIManager.getSystemLookAndFeelClassName() vráti názov triedy výzoru pre systémovo štandardný L&F. (Na Windowse aplikácia pripomína výzor Windowsu, na MacOSe Aqua…)

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
    new MainForm().setVisible(true);
  }
  
 • alternatívne môžeme zaviesť niektorý zo zabudovaných výzorov:

  <dependency>
   <groupId>com.jgoodies</groupId>
   <artifactId>jgoodies-looks</artifactId>
   <version>2.5.2</version>
  </dependency>
  
 • následne:

  UIManager.setLookAndFeel(new com.jgoodies.looks.windows.WindowsLookAndFeel());
  

Referencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *