Výučba programovania mobilných aplikácií v App Inventore 2

Špecifické možnosti mobilných zariadení

Spoznávajme mobilné zariadenie pracujúce pod OS Android - pracovný list (2016) PDF a online verzia.

Poznámka:
Tučným písmom sú uvedené možnosti mobilných zariadení, ktoré sú pokryté nižšie uvedenými aplikáciami.

Zbierka mobilných aplikácií naprogramovaných v AI2

Pre výučbu programovania v AI2 odporúčame použiť učebný text Úvod do programovania mobilných aplikácií v AI2 a zbierku projektov (s pracovnými súbormi, pracovnými listami a metodikami) uvedenú v tabuľke:

KRESLIACI EDITOR 1

Naprogramujte kresliaci editor, v ktorom sa na každom mieste dotyku zobrazí na plátne kruh.

AIA ls_drawing_pad1.aia, APK ls_drawing_pad1.apk

PDF metodika (2014), PDF pracovný list (2014)

QR kod

Screenshot
Kresliaci editor
Komponenty (Udalosti)
Canvas (Touched)
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Canvas (DrawCircle)
KRESLIACI EDITOR 2

Naprogramujte kresliaci editor, v ktorom sa na každom mieste dotyku zobrazí na plátne kruh, pri ťahaní sa nakreslí na plátne čiara, pri potrasení mobilným zariadením sa zmaže obrazovka.

AIA ls_drawing_pad2.aia, APK ls_drawing_pad2.apk

PDF pracovný list (2016)

QR kod

Screenshot
Kresliaci editor
Komponenty (Udalosti)
Canvas (Touched, Dragged), AccelerometerSensor (Shaking)
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Canvas (DrawCircle, DrawLine, Clear)
KRESLIACI EDITOR 3

Naprogramujte kresliaci editor, v ktorom sa na každom mieste dotyku zobrazí na plátne kruh, pri ťahaní sa nakreslí na plátne čiara, pri potrasení mobilným zariadením sa zmaže obrazovka. Ďalej doplňte tlačidlá na zmenu farby pera, zmenu farby plátna na bielu, nastavenie plátna na aktuálnu fotografiu získanú vstavaným fotoaparátom, uloženie aktuálneho obsahu plátna do mobilného zariadenia a jeho opätovné vyvolanie, vloženie do obrázka textovej poznámky s dátumom a časom, vyvolanie ukončenia behu aplikácie, vytvorenie a nastavenie vlastnej ikony aplikácie.

ICON ls_drawing_pad_icon.gif, Exit exit.gif, New new.gif, Photo photo.gif, Save save.gif

AIA ls_drawing_pad3.aia, APK ls_drawing_pad3.apk

PDF pracovný list (2016), PDF riešenie (2016)

QR kod

Screenshot
Kresliaci editor
Komponenty (Udalosti)
Canvas (Touched, Dragged), AccelerometerSensor (Shaking),
Button (Click),
TextBox,
Camera (AfterPicture),
Clock, Screen (Initialize)
Metódy, vlastnosti, programové koncepty

Canvas (DrawCircle, DrawLine, Clear, DrawText, Height, Width, PaintColor, LineWidth, BackgroundImage, SaveAs),
TextBox (Text),
Camera (TakePicture),
Clock (Now, FormatDateTime),
aritmetické operácie (x, -),
join,
close application

HRA POSTREH 1

Vytvorte hru Postreh, ktorá bude v pravidelných casových intervaloch zobrazovat cervenú loptu na náhodné miesta obrazovky. Úlohou hráca je co najskôr sa dotknút tejto lopty. Po dotyku lopty sa ozve krátky zvuk.

ICON ls_postreh_ikona.gif, WAVE ts.flac

AIA ls_hra_postreh1.aia, APK ls_hra_postreh1.apk

PDF metodika, PDF pracovný list

QR kod

Screenshot
Hra Postreh
Komponenty (Udalosti)
Clock (Timer),
Ball (Touched)
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Ball (MoveTo),
Sound (Play),
generovanie náhodného čísla
HRA POSTREH 2

Vytvorte hru Postreh, ktorá bude v pravidelných časových intervaloch zobrazovať červenú loptu na náhodné miesta obrazovky. Úlohou hráča je čo najskôr sa dotknúť tejto lopty. Po dotyku lopty sa ozve krátky zvuk. Ďalej doplňte registrovanie úspešných dotykov (po každom úspešnom dotyku sa zaznamená a zobrazí počet úspešných dotykov a doplnenie tlačidla na vynulovanie počtu úspešných dotykov, ukončenie hry po 10 úspešných dotykov so skrytím lopty a zobrazením času trvania hry.

AIA ls_hra_postreh2.aia, APK ls_hra_postreh2.apk

QR kod

Screenshot
Hra Postreh
Komponenty (Udalosti)
Clock (Timer),
Ball (Touched),
Screen (Initialize),
Label
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Ball (MoveTo, Visible),
Sound (Play),
Clock (Now, Duration, TimerEnabled),
Label (Text),
generovanie náhodného čísla,
globálna premenná (inicializácia, priradenie, inkrementácia),
aritmetické operácie (/, +), logické hodnoty true/false,
vlastná procedúra,
join,
if-then
HRA GUĽÔČKA

Vytvorte hru Guľôcka, v ktorej nakláňaním mobilného zariadenia ovládate malú červenú guľku tak, aby sa čo najskôr dotkla troch zelených kruhov a vyhla sa čiernemu kruhu predstavujúcemu jed. Pri dotyku guľky so zeleným kruhom, kruh zmizne a získavate za neho 10 bodov, pri dotyku s okrajom plátna strácate 2 body a pri dotyku s jedom (čiernym kruhom) strácate 40 bodov. Hra koncí po dotknutí sa troch zelených kruhov alebo pri získaí záporného skóre hry.

ICON ls_ball_game1_icon.gif

AIA ls_ball_game1.aia, APK ls_ball_game1.apk

QR kod

Screenshot
Hra Gulocka
Komponenty (Udalosti)
Screen (Initialize),
Canvas,
Ball (CollidedWith),
Clock (Timer),
Sound,
OrientationSensor
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Clock (TimerEnabled),
Sound (Play, Source),
Label (Text),
Ball (X, Y, Radius, Visible, EdgeReached),
Canvas (DrawText, Clear, Width, Height),
OrientationSensor (Roll, Pitch),
generovanie náhodného čísla,
globálna premenná (inicializácia, priradenie, inkrementácia),
aritmetické operácie (/, +), logické hodnoty true/false,
vlastná procedúra,
join,
if-then
HOVORIACI KOMPAS

Vytvorte aplikáciu pre slabozrakých, či zaneprázdnených ľudí, ktorá okrem zobrazenia azimutu a svetovej strany na kompase bude hovoriť aktuálnu svetovú stranu syntetickým hlasom (4 hlavné a 4 vedľajšie svetové strany).

ICON ls_kompas_ikona.gif, Kompas kompas.gif

AIA ls_kompas1.aia, APK ls_kompas1.apk

QR kod

Screenshot
Hovoriaci kompas
Komponenty (Udalosti)
Canvas,
ImageSprite,
Label,
OrientationSensor (OrientationChanged),
TextToSpeech,
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Label (Text),
ImageSprite (Heading),
TextToSpeech (Speak),
vlastná procedúra,
údajový typ zoznam (vytvorenie, výber prvku),
globálna a lokálna premenná (inicializácia, priradenie, porovnanie),
funkcie modulo, floor, format as decimal number, aritmetické operácie (+, x ,/),
if-then
ČÍTAČKA SMS

Vytvorte aplikáciu pre slabozrakých, či zaneprázdnených ľudí, ktorá prečíta nahlas prichádzajúcu SMS správu syntetickým hlasom.

ICON ls_sms_reader_icon.gif

AIA ls_sms_reader.aia, APK ls_sms_reader.apk

QR kod

Screenshot
Citacka SMS
Komponenty (Udalosti)
Label,
Texting (MessageReceived),
TextToSpeech
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Label (Text),
TextToSpeech (Speak)
KROKOMER

Vytvorte mobilnú aplikáciu, ktorá bude merať počet prejdených krokov (resp. urobených drepov, či pohybov rúk).

ICON ls_krokomer_ikona.gif, WAVE t2.mp3

AIA ls_krokomer.aia, APK ls_krokomer.apk

QR kod

Screenshot
Krokomer
Komponenty (Udalosti)
Label, Button (Click),
Slider (PositionChanged),
Screen (Initialize),
Accelerometer (AccelerationChanged),
Clock,
Sound,
File
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Label (Text),
Clock (Now, GetMillis),
Sound (Play),
File (AppendToFile, Delete),
vlastná procedúra a funkcia,
globálna premenná (inicializácia, priradenie, porovnanie),
zložená podmienka (and),
aritmetické operácie (+, ^), sqrt,
join,
if-then
UKÁŽ MIESTO/TRASU NA MAPE

Vytvorte mobilnú aplikáciu, ktorá zo zoznamu adries umožní vybrať adresu/adresy a ukázať miesto/trasu medzi miestami pomocou aplikácie Google maps.

ICON ls_ukaz_na_mape_ikona.gif

AIA ls_ukaz_na_mape.aia, APK ls_ukaz_na_mape.apk

QR kod

Screenshot
Ukaz na mape
Komponenty (Udalosti)
Screen (Initialize),
Label,
ListPicker (BeforePicking, AfterPicking),
Button (Click),
ActivityStarter
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Label (Text),
ActivityStarter (StartActivity, Action, DataUri),
globálna premenná (priradenie),
join
HĽADAJ MIESTO S ULOŽENOU GPS POZÍCIOU

Vytvorte mobilnú aplikáciu, ktorá umožní uložiť GPS pozíciu miesta a neskôr sa na to miesto vrátiť na základe vypočítania vzdialenosti a smeru od aktuálnej GPS pozície k uloženej GPS pozícii.

ICON ls_cache_icon.gif, MIDI a.mid, MIDI a1.mid

AIA ls_cache.aia, APK ls_cache.apk

QR kod

Screenshot
Hladaj ulozenu GPS poziciu
Komponenty (Udalosti)
Screen (Initialize),
Canvas,
Label,
Button (Click),
TextBox,
LocationSensor (LocationChanged),
OrientationSensor,
Clock (Timer),
TinyDB,
Sound
Metódy, vlastnosti, programové koncepty
Canvas (Clear, PaintColor, DrawCircle, DrawLine),
Label (Text, TextColor),
TextBox (Text),
Sound (Play, Source),
LocationSensor (Latitude, Longitude, Accuracy, HasLongitudeLatitude),
OrientationSensor (Azimuth),
TinyDB (GetValue, StoreValue),
globálna a lokálna premenná (inicializácia, priradenie),
vlastná procedúra, funkcie sin, cos, atan2, sqrt, convert degrees to radians,
aritmetické operácie (+,-,x),
join,
if-then, if-then-else

Screenshot
Komponenty (Udalosti)
Metódy, vlastnosti, programové koncepty

Screenshot
Komponenty (Udalosti)
Metódy, vlastnosti, programové koncepty

Využitie komponentov v uvedených aplikáciách

aplikacie a v nich pouzite komponenty

mrak prikazov pouzitych v aplikaciach

Použité a odporúčané nformačné zdroje


(c)2014-2016, Ľubomír Šnajder, UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky, Oddelenie didaktiky infomatiky a podporných technológií