RabbitMQ je message broker podľa filozofie „smart pipes“ s integráciou pre mnohé jazyky a priamou podporou pre typické scenáre.

Úvod k RabbitMQ

Slajdy

Rok 2022

Obsah

 • RabbitMQ ako príklad brokera
 • Koncepty: exchange, queue, binding
 • Doručovanie správ cez distribúciu práce a broadcast
 • Pokročilé routovanie správ
 • Posielanie štruktúrovaných správ
 • Failover: ošetrovanie zlyhania
 • Acknowledgement správ

Videá

Zdrojové kódy

Projekty pre konzumenta i producenta, repozitár novotnyr/kopr-rabbitmq-cars-2022 na GitHub.com

Rok 2021

Zdrojové kódy

Producent a konzument, repozitár novotnyr/kopr-rabbitmq-money-2021 na GitHub.com

Demonštruje sa:

 • deklarácia exchangov, bindingov a queue (frontov) v Java kóde
 • binding exchangov na viacero frontov cez routovacie kľúče
 • vlastná obsluha výnimiek v Java kóde a prevod na zamietnutie či acknowledgment správy cez RabbitListenerErrorHandler
 • rozličné spôsoby zamietnutia správy
 • ručný acknowledgement správ v poslucháčoch @RabbitListener
 • správy prepravované v JSONe a konvertované z objektov do JSONu (producent) a z JSONu do objektov (konzument)

Rok 2020

Úvodné koncepty

 • RabbitMQ ako príklad brokera

 • Koncepty: exchange, queue, binding

 • Doručovanie správ cez distribúciu práce a broadcast

 • video RabbitMQ dostupné z UPJŠ cez Microsoft Stream od cca 22:00m. (október 2020)

 • ukážka producenta a konzumenta. Použitie exchangu typu fanout i topic. Demonštrácia viacerých konzumentov. (október 2020)

Pokročilejšie koncepty

 • Pokročilé routovanie správ
 • Posielanie štruktúrovaných správ
 • Failover: ošetrovanie zlyhania
 • Acknowledgement správ

Video: RabbitMQ, stretnutie 2 dostupné z UPJŠ cez Microsoft Stream. (november 2021)

Zdrojové kódy

Projekty pre konzumenta i producenta — repozitár novotnyr/kopr-rabbitmq-money-2020 na GitHub.com

 • routovanie pomocou routing keys,
 • spoľahliví a nespoľahliví konzumenti,
 • explicitné kontajnery pre poslucháčov správ MessageListenerContainer,
 • nízkoúrovňové API pre prácu s objektami RabbitMQ: ručné acknowledgementy, továrne na pripojenia ConnectionFactory, základný acknowledgement a zamietnutie správy,
 • správy prepravované v JSONe a konvertované z objektov do JSONu (producent) a z JSONu do objektov (konzument)

Spustenie RabbitMQ

RabbitMQ sa dá nainštalovať na všetky hlavné platformy.

Na rýchle spustenie použime Docker:

docker run -d --name rabbitmq -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq:3.11.2-management

Logy pri štarte:

 docker logs -f rabbitmq

Na konci uvidíme:

Server startup complete; 4 plugins started.

Navštívme administrátorské rozhranie, alias „oranžové UI“. Cez prehliadač navštívme:

http://localhost:15672/

Login a heslo je guest a guest.