Asynchrónne programovanie v Javascripte pomocou callbackov, promises a async-await.

Prezentácia

Články