Aktorový model, čo stiera rozdiely medzi distribuovanými a paralelnými systémami implementovaný v technológii Akka na jazykoch Java alebo Scala.

Typed Akka a Java 17

Prezentácia

Videá

Videá sú dostupné cez Microsoft Stream v sieti UPJŠ. (november 2022)

Úvod

Videá demonštrujú úvod k aktorovému modelu a Akka Typed.

 • Video 1 / 2 (1h 30m). Úvod do aktorového modelu. Implementácia aktorov. Komunikácia medzi aktormi. Ask pattern. Rozdeľovanie roboty medzi aktorov. Message Adapter pre dodržanie typov správ. (november 2022)
 • Video 2 / 2 (1h 30m) Komunikácia od replík ku koordinátorovi. Failover: zlyhávanie aktorov a supervízia. Spawnovanie viacerých aktorov pre škálovanie. Logovanie a debugging. (november 2022)
 • Zdrojové kódy k videám — repozitár na GitHub.com (november 2022)

Kód

Distribuovaná Akka a Akka Cluster

 • Video (2h). Distribuovaná Akka v sieti. Výstavba Akka clustera. Komunikácia aktovo v distribuovanom prostredí. Odhaľovanie aktorov cez Receptionist.

Kód

Typed Akka a Java 8 (2020)

Prezentácia

Videá

Videá sú dostupné cez Microsoft Stream v sieti UPJŠ. (október 2020)

Úvod

Videá demonštrujú úvod k aktorovému modelu a Akka Typed.

 • Video 1 / 2 (1h 30m). Úvod do aktorového modelu. Implementácia aktorov. Komunikácia medzi aktormi. Ask pattern. Rozdeľovanie roboty medzi aktorov. Message Adapter pre dodržanie typov správ.
 • Video 2 / 2 (1h 20m). Komunikácia od replík ku koordinátorovi. Failover: zlyhávanie aktorov a supervízia. Spawnovanie viacerých aktorov pre škálovanie. Logovanie a debugging.

Kód

Distribuovaná Akka a Akka Cluster

 • Video (1h 40m). Distribuovaná Akka v sieti. Výstavba Akka clustera. Komunikácia aktovo v distribuovanom prostredí. Odhaľovanie aktorov cez Receptionist.

Kód

Klasická Akka – Akka Classic/Untyped (2018)

Prezentácia

Kód

Aktuálny kód Akka 2.5/Java a AbstractActor

Repozitár novotnyr/akka-wordfrequencies-2018 obsahuje príklad aktorového projektu pre počítanie frekvencií slov vo vete.

Implementovaný je pre framework Akka 2.5 a jazyk Java.

 • tag step1 reprezentuje iniciálny kód pre cvičenie
 • branch master obsahuje ukážku death watch stratégie pre sledovanie workerov
 • branch message-tracking obsahuje ukážku stratégie ukončenia aktorového systému s počítaním prijatých správ

Akka 2.4 - Untyped Actors a Java 8 (2017)

Starší kód pre Akka 2.4/Java a UntypedActor

Repozitár novotnyr/akka-wordfrequencies-2017 obsahuje príklad založený na UntypedActor a staršom netypovanom API pre Akku 2.4 a staršiu a jazyk Java.

 • branch master pre ukážku s deathwatch
 • branch message-tracking pre ukážku s počítaním správ
 • tag brownfield — iniciálny kód pre cvičenie

Články