UINF/KOPR Konkurentné programovanie

SOAP Web Services založené na klient-server architektúre pomocou správ reprezentovaných typovanými XML dokumentami.

Serverovské API založené na filozofii Representational State Transfer, kde manipulujeme entity reprezentované vo formáte JSON.

Aktorový model, čo stiera rozdiely medzi distribuovanými a paralelnými systémami implementovaný v technológii Akka na jazykoch Java alebo Scala.

RabbitMQ je message broker podľa filozofie „smart pipes“ s integráciou pre mnohé jazyky a priamou podporou pre typické scenáre.

Apache Kafka je distribuovaná platforma pre streaming dát, ktorá sa dá použiť ako message broker medzi komponentami.

Remote Method Invocation je mechanizmus na vzdialené volanie metód pomocou architektúry klient-server v Jave.