Typografické systémy

Celkovo možno získať aspoň 50 bodov, a to za tieto aktivity:

Známka bude udelená podľa počtu získaných bodov takto:

Domáce úlohy (obvykle .tex a .pdf) mi posielajte mailom. Tu sú:

  1. Nájdite na Internete ľubovoľnú (najlepšie však matematickú) prezentáciu a zhodnoťte jej dobré a zlé stránky, hlavne z typografického hľadiska.
  2. Vysádzajte v LaTeX-u recenziu svojej obľúbenej knihy a informácie o jej autorovi. Výsledný dokument musí obsahovať: Potrebné základy práce s XeLaTeXom sú popísané v podriadenom dokumente.
  3. Vysádzajte v XeLaTeX-u čo najvernejšie (teda včítane typu písma, veľkosti strán a rozmiestnenia textov na stranách) tri strany (jednu technickú a dve textové) svojej obľúbenej knihy. Na porovnanie k výsledku pribaľte aj pôvodné napodobované strany. (Informácie o modifikácii veľkosti strán možno získať na stránke http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Page_Layout.)
  4. Vytvorte v XeLaTeX-u prezentáciu svojej obľúbenej témy v rozsahu okolo 10 strán.
  5. Vysádzajte v XeLaTeX-u aktuálne číslo časopisu STROM tak, aby sa výsledný dokument čo najviac podobal originálnemu.
  6. Vysádzajte v XeLaTeX-u kópiu ucelenej časti niektorého vášho matematického učebného textu v rozsahu 2 až 3 strán. Prípadné typografické chyby opravte.
  7. Zostrojte pomocou Asymptote Petersenov graf. Vrcholy majú byť dostatočne veľké, oba päťuholníky pravidelné a v programe treba použiť polia a cykly.
  8. Zostrojte pomocou Asymptote zjednotenie pravidelných štvorstenov, ktorých vrcholy spolu tvoria vrcholy kocky (polohy polovice vrcholov kocky pritom musia byť určené pomocou vektorov).
  9. Napíšte makro na vysádzanie testovej otázky so štyrmi krátkymi odpoveďami. Testová otázka (ktorá je prvým parametrom makra) bude v rámčeku a pod ním budú v jednom riadku pravidelne rozmiestnené štyri odpovede (ďalšie štyri parametre), ktoré budú navyše označené písmenami A, B, C a D.
  10. Vytvorte prezentáciu o priebehu zvolenej funkcie.