Študentská vedecká konferencia

Propozície

Súťaž sa bude konať v stredu 22. 4. 2015 v rámci Prírodovedeckých dní.

Prosím účastníkov, aby mi do nedele 19. 4. oznámili svoj záujem mailom obsahujúcim:

Každý účastník je povinný do 19. 4. 2015 zaregistrovať sa na konferenciu prostredníctvom konferenčného systému EasyChair a pomocou neho aj odoslať elektronický abstrakt svojho príspevku. (Postup pri registrácii je podrobne zverejnený na stránke fakulty (http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/studium/svk/pokyny-2015/).

Prácu v jednom papierovom exemplári (stačí v hrebeňovej väzbe) treba dodať na sekretariát Ústavu informatiky najneskôr deň pred súťažou.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

Účastníci by si mali (vo vlastnom záujme i v záujme hladkého priebehu súťaže) deň-dva predtým vyskúšať prítomnosť potrebného softvéru na prezentačnom počítači, resp. kompatibilitu svojho notebooku s projektorom.

Podrobnosti o Programátorskej súťaži v rámci ŠVK je možné nájsť na stránke http://palma.strom.sk/SVK2015/. Každý riešiteľ si musí dopredu vytvoriť konto (ak ho ešte nemá) a oznámiť mailom na adresu palma@strom.sk svoj login. Kvôli príprave prostredia a ďalším informáciám odporúčame prísť 20 minút pred začiatkom programátorskej súťaže.

Bonusy

Za ŠVK môžu študenti získať 4 kredity. Piatakom sa vystúpenie na ŠVK uznáva ako vystúpenie na diplomovom seminári.

Každý úspešný účastník programátorskej súťaže môže získať bonusové hodnotenie v rámci predmetov Algoritmy a štruktúry údajov, Programovanie, algoritmy a zložitosť, Rýchlostné programovanie, Seminár z informatiky a Systémové programovanie. Podrobnosti o výške a spôsobe bonifikácie poskytnú príslušní vyučujúci.

Najlepšie práce sa môžu zúčastniť slovensko-českého kola ŠVOČ v matematike a informatike.

Sekcie a prihlásení

Cena košických IT spoločností a Slovenskej informatickej spoločnosti

V rámci ŠVK sa bude udeľovať aj Cena košických IT spoločností a Slovenskej informatickej spoločnosti. Jej porota bude pracovať v zložení: