Úlohy na precvičenie – PDS 2020 – séria A

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Celý postup zaznamenajte a komentujte. Odpovede zdôvodňujte celými vetami (väčšinou je otázok v úlohe viac!). Cieľom cvičenia nie je vyhľadanie riešenia, ale získanie skúseností so samostatným riešením úloh. Vo výnimočných situáciách použité citácie uveďte v riešení. Je slušné tiež uviesť mená osôb, s ktorými ste riešenie konzultovali (čo samozrejme je povolené, pokiaľ riešenie spíšete potom samostatne). Uprednostnite ručný zápis – umožní vám jednoducho pridávať ilustračné obrázky a nákresy.

Za každé správne a vyčerpávajúce riešenie (samozrejme aj s postupom) možno získať bod (ak nie je uvedené inak). Zlomky bodov možno získať aj za čiastočné riešenia. Riešenia tejto série je nutné doručiť do 17. 2. 2020, 14:25 (do začiatku prednášky). Pred týmto termínom je možné odovzdať riešenia na sekretariáte Ústavu informatiky (do priečinka Jirásek). Neskôr dodané riešenia a plagiáty nebudú opravované ani hodnotené. Problémy môžete konzultovať po prednáške resp. elektronickou poštou.

 

1. Ako by ste realizovali ošetrenie vstupu do kritickej sekcie s aktívnym čakaním (spinlockom) pomocou atomickej inštrukcie xchg, ktorá navzájom vymení obsah registra s hodnotou v pamäti ? (void xchg(int *reg, int *mem)). Zapíšte pomocou tejto inštrukcie tiež bezpečnú implementáciu zámku s pasívnym čakaním (mutexu) a semafora (funkcií lockunlock resp. signal a wait).

2. Program používa semafory s1s2 s počiatočným nastavením počítadiel s1.val=0; s2.val=1 a celočíselnú premennú x s počiatočnou hodnotou x=0. Program pozostáva z troch vláken: {wait(s2); x=x+2; signal(s1); signal(s2)}, {wait(s2); x=x*x; signal(s2)}{wait(s1); wait(s2); x=x*2; signal(s2)}. Aké hodnoty môže nadobudnúť premenná x po ukončení výpočtu? Zdôvodnite.

3. Lamportov algoritmus na zabezpečenie vzájomného vylúčenia využíva pole choosing (slajdy z prenášky). Ukážte, že využitie poľa choosing je nevyhnutné pre správne fungovanie algoritmu. Teda ukážte, že pre algoritmus, v ktorom sú všetky riadky kódu pracujúce s poľom choosing odstránené, existuje také načasovanie vykonania jednotlivých príkazov algoritmu procesmi, v ktorom nebude dosiahnuté vzájomné vylúčenie (aspoň 2 procesy budú v tom istom čase v kritickej sekcii). Nájdite príklad s čo najmenším počtom procesov.