Paralelné a distribuované systémy - ÚINF/PDS


Záverečný písomný test bude vo štvrtok 6. 6. 2019 o 9:00 v P9.
Ďalší termín písomného testu je štvrtok 13. 6. 2019 o 9:00 v P9.
Posledný test a skúška bude v piatok 21. 6. 2019 o 10:30 v P10.
Ak absolvujete viac testov, započíta sa najlepší. Ústna skúška sa počíta vždy len posledná.


Odporúčaná literatúra a ďalšie zdroje informácií
Pravidlá hodnotenia

Zadania domácich úloh - séria A (doc, pdf), séria B (doc, pdf), séria C (doc, pdf), séria D (doc, pdf),
séria E (doc, pdf), séria F (doc, pdf), séria G (doc, pdf), séria H (doc, pdf)

  Prebraté a plánované témy
14.2.2019 Problémy konkurencie procesov vo viacúlohových systémoch.
Problém vzájomného vylúčenia (mutual exclusion). Riešenie s aktívnym a pasívnym čakaním.
Kritická sekcia a jej ošetrenie mutexami. Lamportov algoritmus.
Semafory a ich využitie pri riešení synchronizačných úloh.
Úlohy typu producer-consumer, readers-writers.
Synchronizácia procesov, bariéry, monitor.
Problémy uviaznutia a vyhladovania a ich riešenie.
Slajdy z prednášky.
M. Raynal: Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations (v Intranete)
Úlohy na precvičenie séria A (doc, pdf) - odovzdať do 21. 2. 2019, 14:25
21.2.2019 Paralelný výpočtový model PRAM.
Alternatívy prístupu do spoločnej pamäte (EREW, CREW, CRCW).
Časová zložitosť paralelného výpočtu v modeli PRAM.
Charakteristiky paralelného algoritmu - zrýchlenie (speedup), efektivita, cena.
Výpočet charakteristík pre problém sčítania n prvkov, škálovanie.
Paralelný algoritmus na vyhľadávanie, nájdenie maximálneho prvku.
Paralelný algoritmus na výpočet prefixových súčtov.
Amdahlov zákon. Gustafsonov zákon.
Slajdy z prednášky.
Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms (1. kapitola v Intranete)
Úlohy na precvičenie séria B (doc, pdf) - odovzdať do 28. 2. 2019, 14:25
28.2.2019 Work-time zápis paralelných algoritmov. optimalita.
Optimálny paralelný algoritmus na výpočet prefixových súčtov.
Paralelný ranking a súvisiace postupy.
Paralelné vyhľadávanie, rank, paralelné zlučovanie.
Paralelné usporiadanie pomocou paralelného zlučovania (MergeSort), optimalizácia.
Slajdy z prednášky.
Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms (1.a 2. kapitola v Intranete)
Úlohy na precvičenie séria C (doc, pdf) - odovzdať do 7. 3. 2019, 14:25
7.3.2019
HVRL
Tutoriál - Programovanie GPU - CUDA (OpenCL).
Materiály k tutoriálu + Prezentácia .
Texty programov na redukované súčty poľa.
Úlohy na precvičenie sú na konci materiálov.
14.3.2019 Optimálny rank s paralelným vyhľadávaním s p procesormi v konštantnom čase.
loglog(n) optimálne zlučovanie (nebude na skúške).
Bitonické postupnosti, bitonické zlučovanie, MergeSort s bitonickým zlučovaním.
Even-odd zlučovanie, 0-1 princíp. Sortovacie siete.
Pointer jumping a paralelný prefix v lese.
Slajdy z prednášky.
Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms: 4. kapitola: Searching, merging, and sorting (v Intranete):
Úlohy na precvičenie séria D (doc, pdf) - odovzdať do 21. 3. 2019, 14:25
Písomné riešenie úlohy 2 a úlohy 5* stačí odovzdať do 28.3.
21.3.2019 Polsemestrálny písomný test v P03 (60 min).
Model distribuovaného výpočtu, komunikačné kanály.
Synchrónne a asynchrónne odovzdávanie správ, časová a komunikačná zložitosť.
Komunikácia v kruhovej sieti, voľba koordinátora.
Slajdy z prednášky
Materiály k štúdiu - M. Raynal: Distributed Algorithms for Message-Passing Systems (v intranete)
kapitola 4. Leader Election Algorithms
Úlohy na precvičenie séria E (doc, pdf) - odovzdať do 28. 3. 2019, 14:25
28.3.2019 Šírenie správy v stromovej sieti záplavou (flood).
Komunikácia vlnou (wave), výzva (join) a odpoveď (echo) spätnou vlnou.
Problémy komunikácie v neacyklickej sieti.
Zisťovanie topológie distribuovaným algoritmom v acyklickej a v neacyklickej sieti.
Minimálna kostra ohodnoteného grafu. Smerovacie algoritmy.
Hľadanie najkratších ciest a vzdialeností medzi vrcholmi.
Slajdy z prednášky
M. Raynal: Distributed Algorithms for Message-Passing Systems (v intranete)
kapitola 1. Network Traversal a 2. Distributed Graph Algorithms (2.1 Distributed Shortest Path)
Úlohy na precvičenie séria F (doc, pdf) - odovzdať do začiatku tutoriálu 4. 4. 2019, 14:25
4.4.2019
P03
Tutoriál MPI.
Nezabudnite odoslať riešenie úlohy na konci materiálov k tutoriálu priamo na adresu RKB
Za úplné riešenie môžete od RKB dostať max 5 bodov.
11.4.2019
P03
Tutoriál Apache Spark - spracovanie veľkých dát.
Slajdy z tutoriálu (VM pre VirtualBox).
Zadanie úlohy (za max 5 bodov): Napíšte Spark program v Scale, ktorý nájde vo Wikipedia Pageviews datasete
stránky na Slovenskej wikipédii (všetky projekty začínajúce na "sk"), ktoré majú najväčší počet slov v nadpise.
Riešenia a prípadné otázky smerujte na marian.dvorsky at gmail.com
so subjektom Spark tutorial najneskôr do 18. 4. 2019, 14:25
18.4.2019
P03
Tutoriál Apache Spark - dokončenie.
Úlohy na precvičenie séria G (doc, pdf) - odovzdať do 2. 5. 2019, 14:25
2.5.2019 Synchronizácia času v distribuovaných systémoch.
Riešenie logickými a fyzickými hodinami, koordinácia, intervalový čas.
Ošetrenie vzájomného vylúčenia v distribuovanom systéme.
Možnosti detekcie a prevencie uviaznutia (wound-wait, wait-die) v distribuovanom systéme.
Aktuálny obraz systému (snapshot), detekcia ukončenia.
Slajdy z prednášky
Kapitoly z knihy M. Raynal: 7.1 Logical Time in Asynchronous Distributed Systems,
10. Permission-Based Mutual Exclusion Algorithms 14 Distributed termination detection,

Úlohy na precvičenie séria H (doc, pdf) - odovzdať do 16. 5. 2019, 14:25
16.5.2019 Možnosti dohody (konsenzu) v nespoľahlivom prostredí.
Distribuovaný konsenzus - systém Paxos, Raft.
Navigácia objektov, PageRank, hashing.
Slajdy z prednášky

Odporúčaná literatúra :

M. Raynal: Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations (prístupná v intranete)
M. Raynal: Distributed Algorithms for Message-Passing Systems (prístupná v intranete)

Joseph Jájá: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley Prof. Pub., 1992

A.S. Tanenbaum, M. van Steen: Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2002
Gerard Tel: Introduction to Distributed Algorithms, CUP 2001 (Google-books)
Sukumar Ghosh: Distributed Systems and Algorithms (Second Edition), CRC Press 2014


Ďalšie zdroje na Sieti :

V. K. Garg: Elements of Distributed Computing (distrib. algoritmy v Jave)Kritériá hodnotenia - bodované aktivity:

Celkove je možné získať spolu aspoň 140 bodov. Na absolvovanie so ziskom kreditov je potrebných aspoň 70 bodov (z čoho aspoň 15 za záverečné preskúšanie). Stupňom D budeme hodnotiť zisk aspoň 80 bodov, C aspoň 90 bodov, B aspoň 100 bodov a A aspoň 110 bodov.


V písomnom teste sa predpokladá orientácia, znalosti a schopnosti riešiť úlohy zo všetkých prebratých tém z druhej časti semestra (prednášky 5, 6, 7, 8).

Otázky na ústne preskúšanie (z každej časti jedna) :

*Modely paralelných výpočtových prostredí, varianty PRAM modelu vzhľadom k prístupu k zdieľanej pamäti. Časová zložitosť, zrýchlenie, cena výpočtu, efektívnosť, škálovateľnosť (príklad - paralelné sčítanie).
*Work-time zápis paralelných algoritmov, čas výpočtu, práca, optimalita (príklad - hľadanie minima).
*Paralelný algoritmus pre výpočet prefixových súčtov - odhad zložitosti, zrýchlenia, optimálnosť, nerekurzívny prístup, možnosti použitia.
*Amdahlov a Gustafsonov zákon pre odhad reálnej časovej zložitosti výsledku paralelizácie.
*Paralelný ranking, zlučovanie usporiadaných postupností v logaritmickom čase.
*Bitonické postupnosti, bitonické triedenie a použitie pre usporiadanie ľubovoľnej postupnosti.
*Even-odd triedenie, 0-1 princíp a jeho využitie pre dôkaz správnosti algoritmu.
*Paralelné hľadanie koreňov v lese v logaritmickom čase.

*Model distribuovaného výpočtu, synchrónne a asynchrónne odovzdávanie správ, časová a komunikačná zložitosť. Šírenie správ v sieti algoritmom záplavy (príkad - hľadanie koordinátora).
*Hľadanie koordinátora v kruhovej (jednosmernej a obojsmernej) sieti. Časová a komunikačná zložitosť.
*Algoritmy vlny, prehľadávanie do šírky v acyklickej a v neacyklickej sieti (príklad).
*Zisťovanie najkratšej cesty ku koordinátorovi pre vážené prepojenia v synchrónnej sieti.
*Intervalové a prefixové smerovanie - základné algoritmické princípy.
*Synchronizácia času v distribuovaných systémoch, riešenie logickými a fyzickými hodinami.
*Riešenie problému vzájomného vylúčenia v distribuovanom prostredí (Ricart-Agrawala, Maekawa).
*Vytvorenie konzistentnej snímky systému v silne súvislej synchrónnej distribuovanej sieti (Chandy-Lamport).
*Problém dosiahnutia zhody (konsenzu) v synchrónnych systémoch s fatálnymi a byzantínskymi chybami.