meno:Gabriela Andrejková
tituly:doc. RNDr. CSc.
pracovisko:Institute of Computer Science (Ústav informatiky), Faculty of Science (Prírodovedecká fakulta), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (UPJŠ v Košiciach)
pozícia:researcher - solving tasks of science and technology development (výskumný pracovník - riešenie úloh rozvoja vedy a techniky)
e-mail:...@upjs.sk
miestnosť:74
telefón:00421 (55) 2342444, UPJŚ 82444

Motto:
" The teacher can guide students in their efforts to know how, why, what for ..."
" Učiteľ môže usmerniť študentov v ich úsilí vedieť ako, prečo, načo ..."

Teaching (Výučba):
Winter semester 2023/24 Summer semester 2023/24
Theoretical Problems of Neural Networks (Teoretické otázky neurónových sietí) Machine Learning and Artificial Intelligence Methods (Metódy výpočtového učenia a umelej inteligencie)
Neural Networks (Neurónové siete) S Machine Learning (Strojové učenie) 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

The main research areas (Hlavné oblasti výskumu):
Neural networks (design and implementation of neural network models) - Neurónové siete (návrhy a implementácia modelov neurónových sietí),
Contextual Plasticity in Sound Localization and its Modeling - Kontextuálna plasticita v lokalizácii zvukov a jej modelovanie,
Stringology (algorithms for processing strings of various types) - Stringológia (algoritmy na spracovanie reťazcov rôznych typov),
Didactics of computer science teaching (mainly programming) - Didaktika výučby informatiky (hlavne programovania).

Publications since 2011 (Publikácie od roku 2011)
Some publications until 2010 (Niektoré publikácie do roku 2010)
PhD Theses (Moji ukončení doktorandi): 9
Diplomaa Theses (Ukončené diplomové práce, ktoré som viedla): 86

Projects and research tasks (Projekty a výskumné úlohy):
APVV 2006 project - INKPOT: Increasing knowledge potential (main solver) - APVV 2006 projekt - INKPOT: Zvyšovanie vedomostného potenciálu (zodpovedný riešiteľ). Activities: InKPot 1.
ESF Project: Further education of primary and secondary school teachers in the subject of informatics (guarantor of the 2nd target group) - ESF Projekt: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika (garant 2. cieľovej skupiny) DVUI
Co-solver of the IT Academy project, since 2018 (Spoluriešiteľ projektu IT Akadémia, od 2018)
Cooperation on ALT – Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments (EU Horizon 2020 MSCA-RISE-2015 program)

Projects in the KEGA grant agency (responsible solver) (Projekty v grantovej agentúre KEGA (zodpovedný riešiteľ)): 3
Projects in the VEGA grant agency (co-solver) (Projekty v grantovej agentúre VEGA (spoluriešiteľ)) : 8

My other activities (Moje ďalšie aktivity):

Olympiad in Informatics (Olympiáda v informatike) CKOI 2013
Member of progr. conference committee (Člen progr. výboru konferencií) DIDINFO, PSC, IWANN, KUZI