Dnes je štvrtok, 17.október 2019. Meniny oslavuje Hedviga slovensky   |   english
 
 
 
  

 

 

Edukačný odporúčací systém s dozorom:

 • 1/0475/14 VEGA
 • RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
 • Trvanie: 2014-2016

 

Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging 

 • CELIM 316310 
 • Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
 • Trvanie: 2013-2016

Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov:

 • 1/0479/12 VEGA
 • Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
 • Trvanie: 2012-2014

 

Škálovateľné výpočtové metódy na získavanie, analýzu a organizovanie dát s prvkami neurčitosti:

 • 1/0832/12 VEGA
 • doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
 • Trvanie: 2012-2014

 

Výpočtové modely a analytické nástroje pre výskum priestorového sluchu:

 • VEGA 1/0492/12: 
 • doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
 • Trvanie: 2012-2014

 

Moderné grafové invarianty a aplikácie:

 • APVV SK-SI-0014-10
 • doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
 • Trvanie: 2010-2013

 

 Algoritmy, automaty a diskrétne dátové štruktúry:

 • APVV-0035-10
 • Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
 • Trvanie: 2010-2013

 

 Rozvíjanie talentu prostredníctvom korešpondenčných seminárov a súťaží:

 • APVV LPP-0057-09
 • Vedúci projektu: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
 • Trvanie: 2009-2012

 

Perceptuálne, kontextuálne a krosmodálne učenie v sluchu a videní:

 • Akronym: Learn 2 Hear & See (Marie Curie)
 • PF7-PEOPLE-2009-IRSES
 • Vedúci projektu: doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
 • Trvanie: 2009-2012

 

Metódy analýzy štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti a ich využitie pri inteligentnom vyhľadávaní:

 • VEGA1/0131/09 VEGA
 • Začiatok riešenia: 1. 5. 2009
 • Vedúci projektu: doc. RNDr. S. Krajči, PhD.
 • Trvanie: 2009-2011

 

Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov:

 • VEGA 1/0035/09
 • Začiatok riešenia: 12. 1. 2010
 • Vedúci projektu: prof. RNDr. V. Geffert, DrSc
 • Trvanie: 2009-2011

 

Fúzia interpolácie a aproximácie:

 • VEGA 1/4003/07
 • Trvanie: 2008-2009

 

Informatika a výskum učebných a výučbových štýlov pre ňu použiteľných:

 • VEGA 1/0097/09
 • Trvanie: 2009-2011

 

Grafy v bezdrôtových senzorových sieťach:

 • APVV SK-SI-0010-08 MŠ SR
 • Trvanie: 2008-2010

 

Matematická podpora experimentálneho a teoretického výskumu v SÚJV:

 • JINR 09-6-1060-2008/2010
 • Trvanie: 2008-2010

 

Vzdelávanie učiteľov informatiky zamerané na rozvoj ich profesionálnych kompetencií v oblasti algoritmizácie a programovania:

 • KEGA
 • Trvanie: 2009-2011

 

Zvyšovanie vedomostného potenciálu:

 • APVV LPP-0131-06
 • Trvanie: 2006-2010

 

Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov:

 • podporovaný štátnym programom výskumu a vývoja “Budovanie Informačnej spoločnosti” pod číslom 1025/04
 • Trvanie: 2004-2007

 

E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov:

 • KEGA 3/2391/04 KEGA
 • Trvanie: 2004-2006

 

Virtuálna katedra a e-learning vo výučbe:

 • KEGA 3/3107/05
 • Trvanie: 2005-2007

 

Teória a aplikácie relačných štruktúr ako nástrojov poznania:

 • MVTS – COST 274/3
 • Trvanie: 2001-2005

 

Aplikácia metód soft computingu v rozpoznávaní a syntéze reči:

 • Rozvoj.IT/2004
 • Trvanie: 2004

 

Príprava odborníkov v oblasti informatiky na ÚI PF UPJŠ v Košiciach:

 • Rozvoj.IT/2004
 • Trvanie: 2004

 

Centrálny projekt akademický informačný systém – príspevok na infraštruktúru (KV) a prevádzku (BV):

 • Rozvoj.IT/2005
 • Trvanie: 2005-2006

 

Akademický informačný systém – pokračovanie projektu v druhom roku riešenia:

 • RP IT 07713 – 3k MŠ SR
 • Trvanie: 2005-2007

 

Príprava odborníkov v oblasti informatiky na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

 • RP IT 5d MŠ SR
 • Trvanie: 2006

 

Tvorba metodológie e-learningu a použitie inovačných metód vo vzdelávaní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

 • RP IT 5c MŠ SR
 • Trvanie: 2006-2007

 

Príprava odborníkov v oblasti informatiky na Ústave informatiky PrírF UPJŠ v Košiciach:

 • RP 07713-5d-300/07 MŠ SR
 • Trvanie: 2007

 

Spracovanie metodológie a tvorba materiálov pre e-vzdelávanie z celouniverzitného hľadiska na UPJŠ v Košiciach:

 • RP 07713-5c-299/07 MŠ SR
 • Trvanie: 2007-2008

 

Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov:

 • VEGA 1/0425/03 VEGA
 • Trvanie: 2003-2005

 

Inteligentné vyhľadávanie, prenos a spracovanie informácií:

 • VEGA 1/0385/03
 • Trvanie: 2003-2005

 

Formálne modely motivované potrebami sémantického web-u a ich experimentálne overenie:

 • VEGA 1/3129/06
 • Trvanie: 2006-2008

 

Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov:

 • VEGA 1/3128/06
 • Trvanie: 2006-2008

 

Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov:

 • VEGA 1/7465/20
 • Trvanie: 2000-2002

 

Sémantika, analýza a návrh flexibilného dotazovacieho systému nad databázami s fuzzy logickou znalostnou bázou:

 • VEGA 1/7557/20
 • Trvanie: 2000-2002

 

 

Projekty doktorandov:

 

Kompresia zvuku pomocou neurónových sietí:

 • VVGS/043/2003/I
 • 2003

 

Dynamické vyhľadávanie najlepších relevantných objektov:

 • VVGS/025/2005/INF
 • 2005

 

Metódy sémantického webu:

 • VVGS UPJŠ 38./2006
 • 2006-2007

 

Využitie netradičných vstupných zariadení v počítačovom videní a počítačovej grafike:

 • VVGS PF UPJŠ 60./2012
 • 2012-2013 

 

Použitie faktorizácie matíc pri riešení problémov formálnej konceptovej analýzy na reálnych dátach:

 • VVGS PF UPJŠ 22./2012
 • 2012-2013

 

Použitie techník dolovania dát pri riešení problémov v hodnoteniach študentov:

 • VVGS PF UPJŠ 102./2013
 • 2013-2014

 

 Virtuálny honeynet postavený na virtualizácii na úrovni operačného systému: 

 • VVGS PF UPJŠ 109./2013
 • 2013-2014

 

Bruchovravectvo vo vzdialenosti:

 • VVGS PF UPJŠ 82./2013
 • 2013-2014

 

Efektívny algoritmus pre splajnové povrchy:

 • VVGS PF UPJŠ 477./2015
 • 2015-2016

 

 

 

 
 

  Podujatia
Su Mo Tu We Thu Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2