Seminár k operačným systémom: Cvičenie 5 [Bash I.]

Úvod do Bashu. Expanzie. Rúry. Výpis adresárov a súborov ls. Počítanie slov wc. Filtrovanie riadkov grep. Odsekávanie začiatočných a koncových riadkov cez head a tail. Rezanie formátovaných súborov cez cut. Nahrádzanie znakov cez tr. Nahrádzanie reťazcov cez sed. Viacriadkové skripty. Použitie for cyklu.