Bezpečnosť počítačových sietí - ÚINF OPS1 (SKB)


Prednášky v tomto semestri budú v utorok o 14:25 v P10
Cvičenia v stredu o 10:45 v Laboratóriu kybernetickej bezpečnosti.

Odporúčaná literatúra a ďalšie zdroje informácií
Hodnotenie

  Témy prednášok
12.2.2018
P10
Význam a základné princípy bezpečnosti IS. Aktíva, hrozby, riziká, útoky.
Úloha sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, bezpečnostné ciele, funkcie a mechanizmy, začlenenie do bezpečnostnej politiky.
Spôsoby prenosu údajov, modulácie, technologické a teoretické limity.
Šírka prenosového pásma, závislosť modulačnej rýchlosti od šírky pásma (Nyquist).
Obmedzenia prenosovej rýchlosti šumom (Shannon).
Spôsoby modulácie analógového signálu, modemy.
Zvyšovanie rýchlosti prenosu digitálnych údajov kombináciou fázových a amplitúdových posunov.
Klasifikácia používaných prenosových médií. Výhody a nevýhody jednotlivých riešení.
Úlohy na precvičenie séria A (doc, pdf) - odovzdať do 19.2.2019 14:25

Hodnotenie:

(40 bodov) Priebežná práca na cvičeniach a dokončovanie úloh z cvičení
(40 bodov) Úlohy z prednášok
(30 bodov) Písomná časť skúšky
(30 bodov) Ústna časť skúšky

Na absolvovanie predmetu s hodnotením E je potrebné získať aspoň 70 bodov, z toho aspoň 10 z ústnej časti.
Za každých ďalších 10 bodov bude hodnotenie zlepšené o 1 stupeň.


Odporúčaná literatúra :

L. Dostálek a kol.: Velký průvodce protokoly TCP/IP - Bezpečnost, Computer Press, 2003 (v študovni)
Niektoré časti na sieti (okrem IPsec)
L. Dostálek, M. Vohnoutová: Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu, Computer Press, 2006 (v študovni)
P. Hanáček, J. Staudek: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS 2000
L. Dobda: Ochrana dat v informačních systémech, Grada 1998 (v študovni)
J. Přibyl, J. Kodl: Ochrana dat v informatice, Vydavatelství ČVUT, 1996
R. Janošcová: Princípy informačnej bezpečnosti, študijné materiály online kurzu, VŠM Trenčín, 2014

William Stallings: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 2013
M. T. Goodrich, R. Tamassia: Introduction to Computer Security, Pearson, 2011
W. R. Cheswick, S. M. Bellovin, A. D. Rubin: Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker, Addison-Wesley, 2003
P. Engebretson: The Basics of Hacking and Penetration Testing: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy, Syngress 2011

Ďalšie zdroje na Sieti:

IT Secutiry Cookbook
Electronic Newsletter of the IEEE Computer Society Technical Comitee on Security and Privacy
Pearson Security

CSIRT.SK
Informatizácia štátnej správy SR, legislatíva
Digital Agenda for Europe - ENISA
NISP Common Criteria Evaluation & Validation Scheme
IETF
NSA