Kódovanie a prenos multimediálnych údajov - ÚINF/KMÚ (KPI)


Prednáška v pondelok 15:20 v P10, cvičenia vo štvrtok 14:25 v P04.
Prihláste sa, prosím, do googlovskej diskusnej skupiny KMU-2017+subscribe@googlegroups.com, kde je možné diskutovať o problémoch,
týkajúcich sa preberaných tém, projektov a domácich úloh k predmetu.

Doporučená literatúra a ďalšie zdroje informácií.
Pravidlá hodnotenia

  Prebraté a plánované témy prednášok a cvičení
18.9.2017
15:20 P10
Formálny model kódovania a prenosu informácie.
Zdrojová, kódová abeceda, kódové slová, kód, prenosový kanál, šum.
Stratové a bezstratové kódovanie, kompresný pomer.
Jednoznačne dekódovateľné kódy, nerovnaké dĺžky kódových slov.
RLE a Rice-Golombove kódy.

Úlohy na precvičenie - séria A (doc, pdf) - odovzdať do 25.9.2017, 15:20

Začítajte sa aj do prvých kapitol (1.-2.) knihy Handbook of Data Compression (Salomon,Motta)
(kniha prístupná v intranete (v škole) - vďaka licencii SpringerLink).
Nezľaknite sa počtu rôznych kódovaní, prejdeme len tie najdôležitejšie ... :-)
25.9.2017
15:20 P10
Kódovanie so známym rozdelením pravdepodobností výskytu vstupných znakov.
Huffmanova konštrukcia kódu - vzťah strednej dĺžky kódového slova a entropie.
Viacznakové Huffmanove kódovanie.
Kódové stromy, sibling property. Adaptívne Huffmanove kódovanie (FGK algoritmus)
28.9.2017
14:25 P04
Cvičenie k Huffmanovmu kódovaniu.

Doporučená literatúra :

D. Salomon, G. Motta : Handbook of Data Compression, Springer, 2010, dostupný v intranete.
K. Sayood: Introduction to Data Compression, Morgan Kaufmann, 2006
D. MacKay: Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, CUP, 2003 (downloadable)
S.W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, CalTech Pub., 1997 (downloadable)
J. Adámek: Foundations of Coding: Theory and Applications of Error-Correcting Codes with an Introduction to Cryptography and Information Theory, Wiley, 1991
D. Hankerson, G.A. Harris, P.D. Johnson: Introduction to Information Theory and Data Compression, CRC Press, 1998
A. Moffat, A. Turpin: Compression and Coding Algorithms, Kluwer, 2002
J. Adámek: Kódování a teorie informace, ČVUT Praha, 1991


Ďalšie zdroje na Sieti :

Data-Compression website
C.E. Shannon: A Mathemtatical Theory of Communication
R.W. Hamming: Error detecting and error correcting codes
Data Compression (D.A. Lelewer, D.S. Hirschberg)
.ZIP File Format Specification
JPEG a JBIG štandardy JPEG 2000 draft
MPEG home page MPEG resources
SMART project - algebra v spracovaní signálov - rýchle algoritmy
NIST - Dictionary of Algorithms
Hutter prize za bezstratovú komprimáciu 100 MB textu (súčasný stav)Kritériá hodnotenia - bodované aktivity:

Celkove je možné získať spolu cca 140 bodov. Na absolvovanie so ziskom kreditov teda potrebujete aspoň 70 bodov. Stupňom D budem hodnotiť zisk aspoň 80 bodov, C aspoň 90 bodov, B aspoň 100 bodov a A aspoň 110 bodov.

Problémy a otázky môžete konzultovať s cvičiacim (podľa konzultačných hodín), s prednášajúcim po prednáške resp. elektronickou poštou na adrese jirasek at upjs.sk. Konzultácie je možné dohodnúť aj individuálne, no len v priebehu semestra. V skúškovom období konzultácie nebudú.